Razdelek: Prenos v dvostavno knjigovodstvo (DK)

Šifra uporabnika za neposredni prenos – vnesemo, če želimo prenašati knjižbe v posredno knjiženje DK. Praviloma je to številka uporabnika DOP.

Temeljnica – iz šifranta vrst temeljnic izberemo ustrezno ali v šifrant dodamo novo vrsto temeljnice.

Dogodek knjiženja – izberemo dogodek iz šifranta ali dodamo novega.

Natisni