Splošno

Na zavihku Splošno (Alt S) vnašamo splošne podatke iz glave predračuna.

·      Kupec – prejemnik - vpišemo kupca - prejemnika oziroma ga poiščemo v šifrantu Stranke. Na tem mestu lahko stranke tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Vnos podatka je obvezen. Pri novem računu, se po vnosu kupca – prejemnika predlagajo privzeti podatki računa, ki so odvisni od stranke. Gumb  - Naslovnik omogoča kopiranje naslova prejemnika v naslovnika. V primeru, da poažuriramo podatke prejemnika in želimo, da se poažurirajo tudi podatki naslovnika (ki se izpišejo na račun), kliknemo na ta gumb.

·      Datum - vpišemo datum izstavitve predračuna oziroma ga s klikom na gumb  izberemo v koledarčku. Vnos podatka je obvezen. Pri novem predračunu se predlaga tekoči datum. Datum mora biti znotraj knjižnega obdobja iz Nastavitev programa. S klikom na gumb  - Zapade (Alt Z na vseh poljih razen na DOB od/do) je možno izračunati zapadlost. Predlaga se datum predračuna povečan za neto dneve kupca – prejemnika. Pri tem lahko spremenimo neto dneve za izračun zapadlosti.

·      DOB od - vpišemo datum odpošiljanja blaga ali opravljanja storitev oziroma ga s klikom na gumb  izberemo v koledarčku. Program vedno ponudi tekoči datum. Vnos podatka je obvezen. Pri novem računu se predlaga tekoči datum. S klikom na gumb  - Zapade (Alt Z samo na poljih DOB od/do) je možno izračunati zapadlost. Predlaga se datum DOB “do” (če je izpolnjeno, drugače datum DOB “od”) povečan za neto dneve kupca – prejemnika. Pri tem lahko spremenimo neto dneve za izračun zapadlosti.

·      DOB do - vpišemo datum konca obdobja odpošiljanja blaga ali opravljanja storitev oziroma ga s klikom na gumb  izberemo v koledarčku. Če je podatek izpolnjen mora biti večji ali enak datumu DOB od. Izpolni se samo pri predračunih za obdobne (sukcesivne) dobave.

·      Zapade - vpišemo datum zapadlosti predračuna oziroma ga s klikom na gumb  izberemo v koledarčku. Pri novem predračunu se predlaga datum predračuna povečan za neto dneve določene v šifrantu strank glede na nastavitve programa.

·      Dokument – vpišemo poljuben tekst, ki predstavlja vezni dokument predračuna. Pri novem predračunu se lahko predlaga iz dogodkov vnesene stranke.

·      Rabat – vpišemo odstotek rabata oziroma se pri novem predračunu predlaga iz strank glede na nastavitve programa. Možne vrednosti so od 0 do 100. Če se rabat spremeni na predračunu, ki že vsebuje vrstice, se v vseh vrsticah preračuna neto vrednost vrstic.

·      Dodatni rabati – vpišemo do štiri odstotke dodatnih rabatov. Možne vrednosti so od 0 do 100. Vnos je možen samo za tiste dodatne rabate, ki so označeni v nastavitvah programa, da se uporabljajo. Če se rabat spremeni na predračunu, ki že vsebuje vrstice, se v vseh vrsticah preračuna neto vrednost vrstic.

·      Cenovno področje - vpišemo šifro cenovnega področja za predračun oziroma jo poiščemo v šifrantu Cenovna področja. Pri novem predračunu se predlaga iz šifranta strank ali iz nastavitev. Na tem mestu lahko cenovna področja tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo.

·      Jezikovno področje - vpišemo šifro jezikovnega področja za predračun oziroma jo poiščemo v šifrantu Jezikovna področja. Pri novem predračunu se predlaga iz šifranta strank ali iz nastavitev. Na tem mestu lahko jezikovna področja tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo.

·      Denarna enota – vpišemo šifro denarne enote, v kateri želimo pripraviti predračun oziroma jo poiščemo v šifrantu Denarne enote. Pri novem predračunu se predlaga iz šifranta strank ali iz nastavitev. Na tem mestu lahko denarne enote tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Če se na predračunu, ki že vsebuje vrstice, spremeni tečaj, se v vseh vrsticah preračunajo cene/vrednosti v domači valuti.

·      Datum tečaja - vpišemo datum tečaja oziroma ga s klikom na gumb  izberemo v koledarčku. Vnos podatka je obvezen. Pri novem predračunu se predlaga datum predračuna. Na osnovi šifre denarne enote in datumu tečaja, se poišče in prikaže ustrezen tečaj. Če se na predračunu, ki že vsebuje vrstice, spremeni tečaj, se v vseh vrsticah preračunajo cene/vrednosti v domači valuti.

·      Obračun DDV - vpišemo oznako za obračun DDV. Predlaga se iz šifranta strank (za kupca plačnika). S klikom na gumb  jo lahko tudi izberemo.

·      Oznaka I-RAČ – vpišemo oznako oziroma jo s klikom na gumb  izberemo iz seznama. Če je obračun DDV=D, sta možni vrednosti Z=davčni zavezanec in K=končni potrošnik. Če je obračun DDV=N, so možne vrednosti I=izvoz, D=druge oprostitve, N=Neobdavčljivo, E=Oproščene dobave znotraj ES, S=Druge dobave znotraj ES in T=Tristranske dobave znotraj ES. Pri novih računih se predlaga na naslednji način: Če je obračun DDV=D, se predlaga Z, če je stranka zavezanec, v ostalih primerih se predlaga K. Če pa je obračun DDV=N, se pri domačih kupcih predlaga D in pri tujih kupcih iz davčnega območja ES E in ostalih tujih kupcih I. Podatek se predlaga iz šifranta strank (za kupca plačnika). Gumb  - V vrstice (Alt C) omogoča, da se v primeru spremembe obračuna DDV in oznake I-RAČ, ti podatki kopirajo iz glave dokumenta v vse vrstice dokumenta. Pred spremembo podatkov program javi opozorilo.

Svojo odločitev moramo še enkrat potrditi, preden se podatki zamenjajo.

·      Opomba – vpišemo poljuben tekst. V primeru, da smo dokument kopirali v drug dokumant ali ga kopirali iz drugega obstoječega dokumenta, se tukaj shranijo podatki o letu in številki dokumenta, datumu in času kopiranja.

·      Način dostave – vpišemo poljuben tekst kakšen bo način dostave ali izbira iz šifranta Načini dostave. Pri novem dokumentu se predlaga način dostave vnesen v šifrantu stranke prejemnika.

·      Pariteta – vpišemo ali izberemo šifro pogojev dobave iz šifranta pogojev dobav. Pri novem dokumentu se predlaga pariteta vnesena v šifrantu stranke prejemnika.

·      Trošarinsko skladišče – Označimo ali ima stranka Trošarinsko skladišče. Pri novem dokumentu se oznaka predlaga iz šifranta stranke  prejemnika. Glede na nastavitev se trošarina obračuna ali ne. Nastavitev se iz glave dokumenta predlaga na vrstice dokumenta, kjer lahko podatek za posamezno vrstico spremenimo.

·      Podatek Priponka – za nazivom podatka se prikaže ime shranjene datoteke oziroma dokumenta (kopije predračuna). Poleg podatka so trije gumbi:  - Izberi, omogoča ročno pripenjanje dokumenta na predračun,  - Odpni, omogoča razveljavitev priponke in  - Odpri, omogoča odpiranje dokumenta v priponki.

Natisni