Nastavitve knjiženja

Nastavitve knjiženja v finančno knjigovodstvo služi za nastavitev kontov in strani knjiženj prometa gotovinske prodaje v Dvostavno knjigovodstvo DK.

Nastavitveni podatki so razdeljeni na tri zavihke in niso vezani na leto knjiženja.

·      Splošno (Alt + S)

·      83.čl.ZDDV (končni potrošniki) (Alt + K)

·      82.čl.ZDDV (davčni zavezanci) (Alt + D)

 

Pri tem velja, da lahko in izdane računa za končne potrošnike in računa izdane za davčne zavezance knjižimo na konte, kateri so določeni na prvem zavihku, t.j. na zavihku »83.čl.ZDDV (končni potrošniki)«. To omogoča izbor »Zbirno končni potrošniki in davčni zavezanci«. Če je to potrjeno, veljajo nastavitve kontov iz prvega zavihka »83.čl.ZDDV (končni potrošniki)«.

 

Vnosna okna so razdeljena na dele z naslednjimi nazivi, s katerimi določamo kako se knjiži promet:

·      Blagajna - iztržek

·      Realizacija

·      Popusti in rabati

·      DDV

·      Zaokrožitev računa

Podatki o enem tipu vknjižbe so zbrani v eni vrstici. Vsak tip vknjižbe opisujejo štirje (4) podatki:

·      stran knjiženja – jeziček »Splošno«

·      sprememba predznaka zneska – jeziček »Splošno«

·      konto za račune izpisane po 83.čl.ZDDV – jeziček »83.čl.ZDDV (končni potrošniki)«

·      konto za račune izpisane po 82.čl.ZDDV – jeziček »82.čl.ZDDV (davčni zavezanci)«

 

·     

·     

·     

Če želimo potem še knjižiti po načinih plačil, v šifrantu »Načini plačil« določimo strani in konte knjiženja po posameznih plačilih.

Natisni