Izplačilo razlik do minimalne plače

S to obdelavo zaposlenim dodajamo razliko do minimalne plače, do katere so upravičeni in jo izplačevalec izplača. Pred obdelavo izpolnimo nastavitvene podatke:

Šifra zaposlenega od-do – obdelavo lahko omejimo le na posameznika ali skupino zaposlenih. Če šifre ne poznamo, kliknemo na gumb  (Alt+ò) in jo poiščemo ter označimo.

Šifra vrste obračuna za razliko – šifra tiste vrste obračuna, ki jo program izbriše iz obračuna vsem zaposlenim in jo doda tistim, pri katerih ugotovi razliko do minimalne plače.

Šifra mesečnega seštevka za omejitev ur, za katere se razlika izplača - šifra mesečnega seštevka, v katerega se med obračunavanjem seštejejo ure, glede na katere program ugotovi, na kolikšen del časa se preračuna minimalna plača (glej opis postopka izračuna v nadaljevanju - podatek B).

Šifra mesečnega seštevka za omejitev zneskov, za katere se razlika izplača - šifra tistega mesečnega seštevka, v katerega se med obračunavanjem sešteje znesek plače, s katerim potem program primerja preračunano minimalno plačo (glej opis postopka izračuna v nadaljevanju - podatek D).

Po potrditvi se:

vsem zaposlenim iz obračuna brišejo obračunske vrstice s šifro: Šifra vrste obračuna za razliko iz nastavitev obdelave

zaposlenim, ki jim je program izbrisal obračunsko vrstico, se ponovi obračun

za vsakega zaposlenega program ugotovi, ali mu glede na nastavitvene podatke pripada razlika do minimalne plače; takim zaposlenim doda obračunsko vrstico s šifro: Šifra vrste obračuna za razliko iz nastavitev obdelave

program ponovi obračun za zaposlene, ki jim je bila dodana obračunska vrstica za razliko do minimalne plače

 

Postopek izračuna razlike do minimalne plače:

Razlika = (A*B / C) – D    kjer je:

A  minimalna plača iz Nastavitev obračuna

B  ure ustreznega seštevka iz nastavitev obdelave

C  ure mesečne delovne obveznosti iz Nastavitev obračuna

D  znesek ustreznega seštevka iz nastavitev obdelave

 

Natisni