Izpis: prejemi v MSP po računih

S pritiskom na gumb Tiskanje  v oknu Prejeti računi ter izbora Prejemi v MSP po računih se nam odpre okno Prejemi v MSP po računih, na podlagi katerega določimo kriterije za izpis teh prejemov.

·      Leto: predlaga se leto iz računalnika.

·      Številke računa od .. do: vpišemo številke računa, ki jih želimo pregledovati. V primeru, da želimo pregledovati vse račune pustimo polji prazni.

·      Datum računa od .. do: vpišemo datume računa za katere želimo pregledovati podatke.

·      Datum prejema od..do: vpišemo datume prejema za katere želimo pregledovati podatke.

·      Datum opravljanja od..do: vpišemo datum opravljanja računa za katere želimo pregledovati podatke

·      Šifra SM od..do: vpišemo šifro SM za katere želimo pregledovati podatke

·      Šifra dobavitelja od .. do: vpišemo partnerja za katerega želimo pregledovati podatke. Če pustimo polji prazni nam bo program pripravil podatke za vse dobavitelje.

·      Samo skupne vrednosti: če polje označimo s kljukico se bodo na izpisu tiskali samo osnovni podatki o računu ter vrstica s skupnimi seštevki.

·      Samo nerazporejeni: če polje označimo s kljukico se nam bodo na izpisu prikazali računi, ki niso v celoti povezani s prejemi.

·      Opis liste: vpišemo poljubno besedilo, ki se nam bo tiskalo v glavi izpisa.

Natisni