Vnos izdaj s pomočjo normativov

Ob kliku na gumb   - Vnos izdaj z normativi se odpre okno Izdaja po normativih - sestavi, kamor vnašamo nastavitev knjiženja in količine artiklov - sestavov, katerih sestavine želimo izdati preko normativov.

Vnos je razdeljen na dva dela. V prvem delu vnašamo podatke, ki so skupni vem izdajam:

Skladišče – vpišemo oziroma izberemo skladišče, iz katerega bomo izdali blago. Podatek se predlaga iz glave - zavihek Splošno.

Konto porabe – vpišemo oziroma izberemo konto porabe. Podatek se predlaga iz glave - zavihek Splošno.

Upoštevaj izmet – izberemo ali želimo normative preračunati z upoštevanjem izmeta ali ne.

V drugem delu v preglednico vnašamo podatke o sestavih. Vnašamo naslednja dva podatka:

Artikel - vnesemo ali izberemo šifro artikla – sestava. Po vnosu se prikaže naziv artikla in merska enota.

Količina – vnesemo ali izračunamo količino sestava.

Nove vrstice se odpira tako, da se v vrstici z izpolnjenim artiklom pritisne tipko Insert ali Dol. Obstoječe vrstice se briše tako, da se pritisne tipki Control Delete. Podatke v obstoječi vrstici brišemo tako, da izbrišemo šifro artikla.

Gumb  - Opusti (Alt O) sprazni preglednico za vnos.

Gumb  - Potrdi (Alt P) zažene izračun sestavin po normativih in odpre preglednico Izdaja po normativih - sestavine.

Gumb  - Zapri (Alt Z) prekine vnos izdaje z normativi.

Program za vse vrstice preglednice s pomočjo sestavnice enega nivoja izračuna potrebne sestavine. Če vnesen sestav nima sestavnice, se v sestavine prenese vrstica z vneseno količino. Odpre se nova preglednica z imenom Izdaja po normativih – sestavine.

Sestavinam, katerih zaloge se vodijo po serijah, se predlagajo serije po FIFO sistemu vnosa serij. Pri tem se ne upoštevajo serije, ki jim je pretekel rok uporabe ali so v karanteni. Artikli, katerih zaloga ne pokriva predvidene izdaje, so obarvani rdeče.

Na preglednici lahko spreminjamo predlagano količino.

Gumb  - Opusti (Alt O) na vrne v okno Izdaja po normativih - sestavi.

Gumb  - Potrdi (Alt P) zažene knjiženje izdaje.

Gumb  - Zapri (Alt Z) prekine vnos izdaje z normativi.

Izbor gumba  Razdeli na serije (Alt S), ki je aktiven samo na vrsticah na vrsticah z izdajami po serijah, omogoča prerazporeditev predlaganih izdaj po serijah. Odpre se novo okno Izdaja po normativih – razdeli na serije. V njem lahko spreminjamo podatke v stolpcu količina.

Gumb  - Opusti (Alt O) na vrne v okno Izdaja po normativih – sestavine brez spremembe podatkov o serijah.

Gumb  - Potrdi (Alt P) na vrne v okno Izdaja po normativih – sestavine s spremembo podatkov o serijah.

Uvoz sestavov pri pripravi izdaje z normativi

Z izborom ikone  Uvoz podatkov na oknu Izdaja po normativih - sestavi zaženemo uvoz podatkov o sestavih, katerih sestavine želimo izdati. Odpre se na meni , v katerem izberemo tip uvoza.

Pri izboru Uvoz prejema iz MSP se odpre okno Uvoz sestavov iz prejema MSP

v katero vnesemo podatke prejema MSP, katerega vrsticam želimo narediti izdaje z normativi. Vnesemo lahko naslednje podatke:

Leto - vnesemo ali izberemo leto prejema. Predlaga se letnica iz aktivne preglednice izdaj.

Vrsta prometa – vnesemo ali izberemo šifro vrste prometa prejema, katerega podatke želimo uvoziti.

Številka dokumenta MSP – vnesemo ali izberemo številko prejema MSP, katerega podatke želimo prenesti v izdaje z normativi.

Če izberemo  (Alt P), se artikli iz vrstic izbranega prejema dodajo v preglednico sestavov za izdajo z normativi.

Pri izboru Uvoz iz besedilne datoteke se odpre okno Uvoz sestavov iz besedilne datoteke

v katero vnesemo podatke o datoteki iz katere uvažamo podatke sestavih. Uvoz je narejen s pomočjo standardnega SAOP čarovnika za uvoz podatkov. Izberemo lahko naslednja podatka:

Specifikacija – vnesemo ali izberemo specifikacijo datoteke katero uvažamo. Pred uvažanjem moramo vnesti specifikacijo podatkov v datoteki.

Datoteka – vnesemo ali izberemo datoteko s podatki.

Po izbrani specifikacij in datoteki s pomočjo gumba  sprožimo uvoz podatkov iz izbrane datoteke. Uvoženi podatki so prikazani v preglednici.

Vrstice, ki so obarvane rdeče, vsebujejo napake in ne bodo uvožene.

Če specifikacija za tip datoteke še ne obstaja jo lahko naredimo in shranimo s pomočjo čarovnika za izdelavo specifikacij uvoza, ki ga zaženemo s pomočjo  Dodajanje specifikacij. Pri dodajanju specifikacij moramo določiti mesto šifre artikla ali črtne šifre artikla in količine sestava.

Natisni