Verzija 2019.15.001 z dne 15.11.2019

 

Stranke

 • Omogočen vnos privzetega skladišča na trgovskih podatkih stranke neodvisno od maske šifre skladišča.

Artikli

 • Opravljene težave pri kopiranju podatkov artikla na jezičku Prodaja

Dvostavno knjigovodstvo

 • Dnevne obdelave – Izpisi in pregledi - IOP
  • Izpis Sample of Reminder currency je oblikovno posodobljen in povezan s skupnimi nastavitvami tiska.
  • Odpravljene so težave na predogledu za tisk v primeru izbora večjega števila strank.
  • Odpravljena je napaka pri tiskanju, ko se niso prikazale vrstice terjatev in delnih vsot po kontih.

Obračun plač

 • Pripravljena nova formula MYNO – Normirane ure prvega veljavnega mesečnega seštevka.

Registracija prisotnosti

 • Odpravljene težave z veriženjem dogodkov.
 • Urniki
  • Omogočeno naknadno spreminjanje naziva urnikov.
  • Dodan varnostni sistem na gumbih za vnos, spreminjanje in brisanje urnikov.
  • Dodana informativna polja z dejanskim trajanjem izmen glede na vpisan čas prehoda med izmenami.
  • Dodane logične kontrole podatkov izmen, časa priprave, časa prehoda in zaokroževanja.

Dohodnina

 • Na obvestilo o izplačanih prejemkih je možno tiskati tudi Obvestilo o družinskih članih 

Drugi osebni prejemki

 • Na pogodbi in izplačilu je možno vnesti podatek o letniku vajenca, ki se ustrezno polni v REK-1a, če je vrsta dohodka 1021 Vajeniška nagrada
 • Dodana šifra REK-1 B018 - Nagrada vajenca

Večnivojski razpis proizvodnje

 • Knjiženje – delovni nalogi; po tiskanju delovnih nalogov (spodnji tiskalnik na preglednici) ostane kurzor na vrstici naloga, ki smo ga tiskali.
 • Knjiženje – delovni nalogi; pri brisanju delovnih nalogov je dodana kontrola ali ima nalog, ki ga želimo brisati razpisane tudi podrejene delovne naloge. V kolikor jih ima, nas program na to opozori. Poleg naloga, ki ga brišemo bodo izbrisani tudi vsi njegovi podrejeni delovni nalogi. Brisanje delovnega naloga ni možno, če ima vsaj en podrejen delovni nalog status različen od »razpisan« (pomeni je že v izdelavi ali pa je zaključen).
 • Knjiženje – delovni nalogi; na vseh podrejenih šifrantih znotraj delovnih nalogov (stranke, izdelki, sestavine, stiki, analitike,…) smo uredili možnost »hitrega sikanja« z neposrednim vpisom naziva v polje šifra.
 • Knjiženje – kalkulacije delovnih nalogov; odpravljene težave pri prikazu količine materiala na tiskanju kalkulacij.
 • Knjiženje – delo delavca; na preglednici dela delavcev se na iskanju po delovnih nalogih sedaj prikažejo vse letnice za katere obstajajo delovni nalogi neodvisno od knjige.
 • Izpisi – predvidena poraba materiala; odpravljene težave vpisa analitike na naročila dobaviteljem izdelana skozi funkcijo »priprava naročil« na predvideni porabi materiala.
 • Izpisi – predvidena poraba materiala; gumb za aktiviranje »nastavitev« okna za pripravo izpisa smo premaknili zgoraj desno. Tako lahko tudi uporabniki, ki uporabljate bolj grobo nastavitev resolucije zaslona pridete do možnosti, da si okno nastavite tako, da bodo na njem vidni tisti izbirni podatki izpisa, ki jih potrebujete).
 • Izpisi – kalkulacija po standardni sestavnici; urejeno pomnjenje nastavitev kolon preglednice kalkulacije in preglednice porekla.
 • Izpisi – kooperacija; med izpise kooperacije je dodan nov izpis »seznam kooperantskih operacij«. Izpis v preglednici prikaže vse kooperantske operacije iz delovnih nalogov.

Fakturiranje

 • V nastavitvah programa je dodana možnost izbire načina izračuna RVC.
  • Cenik za RVC: nabavne cene se upoštevajo iz izbranega cenika.
  • Najprej MSP potem Cenik za RVC: Nabavne cene se najprej upoštevajo iz MSP glede na "Cena zaloge za RVC". V primeru da ni nabavne cene oz. so artikli brez zaloge, se vzame cena iz cenika.
 • Na knjigi predračunov je omogočen vnos Skladišča za potrebe prikaza RVC glede na nove nastavitve.
 • Na vnosnih oknih računov/predračunov je spremenjen način prikaza in izračuna RVC glede na zgornje nastavitve.
  • RVC se po novem izračuna glede na izdaje MSP če je račun povezan z izdajami oz. glede na novo nastavitev v nastavitvah programa.
 • Na spustni meni preglednice računov/predračunov smo dodali izbor Odvisni stroški prodaje. Izbor je omogočen samo operaterjem, ki so pooblaščeni za delo z odvisnimi stroški prodaje. Odpre se okno, ki omogoča vnos povezanih stroškov in njihovo razdelitev po prodajnih artiklih. Povezane stroške lahko vnašamo:
  • ročno,
  • iz razpoložljivih zneskov prejetih računov in/ali
  • iz nepovezanih skladiščnih izdaj​

Pred prvo uporabo je potreba funkcionalnost aktivirati s pomočjo aktivacijske kode.

Dobavitelji in kupci

 • Na vnosnih oknih dokumentov dodana funkcionalnost pregleda zalog po skladiščih in serijah artikla. Funkcija se aktivira s funkcijsko tipko F8 na polju količina oz. Alt+G na vnosnem oknu vrstice.
  • Na naročilih kupcev in odpremnih nalogih je tudi možno izbrano skladišče in serijo tudi prepisati v vrstico prek gumba Izberi.

RIP

 • pri pripravi računov RIP, smo izklopili pripravo vrstic z vrednostjo vrstice 0.

API

 • EmployeeAbsences - GetEmployeeAbsences - Nova metoda, ki vrača podatke o potrjenih odsotnostih zaposlenih, glede na modul Potrjevanje odsotnosti
 • Dodan nov sklop metod "Service". Izdelana prva get metoda "GetServiceBook" za prodobivanje podatkov šifranta "Knjige servisa".

Plačilni promet

 • Uvoz izpiskov - dopolnjen je uvoz ISO Sepa XML izpiskov tako, da se ustrezno uvozi XML datoteka, ki vsebujejo več izpiskov
 • Uvoz izpiskov - okno za izbor izpiskov je dopolnjeno tako, da ni več potrebno izbirati banke ampak se le-ta določi s stranke uporabnika na podlagi transakcijskega računa iz XML datoteke. V primeru, da transakcijski račun na stranki uporabnika ne obstaja se uvoz izpiska prekine.

Prejeti računi

 • onemogočeno je brisanje računa, ki je bil poslan v potrjevanje dokumentov
 • na prejetem računu je prikaz naziva TRR računa zamenjan s prikazom opisa TRR

Servisna dejavnost

 • Servisni nalogi - gumb "Gotovinski račun" ... spremenjen način. Ko je izdelan ali gotovinski račun ali račun v FAK, ni možno več formirati računa. V Primeru računa knjiženega v FAK je možen update (glede na nastavitve varnostnega sistema)

Trgovina na drobno

 • povezava POS ... po potrjeni transakciji, gumb F6 za pošiljanje zneska računa na POS ni več aktiven.

Osnovna sredstva

 • odpravljena je napaka, do katere je prišlo pri vnosu drobnega inventarja v primeru, če v nastavitvah ni obstajala licenca za modul Knjiga prejetih računov

 

Natisni