Verzija 2020.06.001 z dne 4.5.2020

Dvostavno knjigovodstvo

Dnevne obdelave – Opominjanje

 • Program poleg eSloga 1.6 omogoča tudi pripravo eOpomina v standardu eSlog 2.0. Pred pripravo opominov je potrebno izbrati možnost eSlog 2.0 v nastavitvah izstavitve dokumentov na stranki, in sicer za tip dokumenta Opomin.

Osnovna sredstva

 • Pri izpisu Kartica osnovnega sredstva in DI se glede na podatke izbrane v filtru, ponovno prikažejo vsi podatki.
 • Pri vnosu nahajališča dodana kontrola ali je nahajališče aktivno, v kolikor ni aktivno, se nahajališča ne more izbrati, obarva se rdeče.

Plačilni promet

 • Pri pripravi zbirnega naloga je vgrajen izračun kontrolne številke v primeru reference prejemnika RF.
 • Namen nakazila v zbirnem nalogu se tvori z naštevanjem namenov nakazil vseh tako združenih plačilnih nalogov. Če je tekst daljši od 90 znakov, se v namen nakazila fiksno zapiše 'Plačilo po specifikaciji'. Tekst bo zapisan v hrvaškem jeziku, če je prejemnikova država Hrvaška. V kolikor pa prejemnikova država ni ne SI ne HR, se bo tekst zapisal v angleškem jeziku.
 • Pripomoček za odklepanje nalogov je bil dopolnjen.
  • Privzeto program odklepa le naloge v statusu poslan.
  • V datum predloga se samodejno predlaga tekoči datum.
  • Dodali smo nekaj opozoril:
   • če datum od in datum do nista ista ali nista vpisana, se aktivira opozorilo, da želimo odkleniti plačilne naloge v nekem obdobju. Potrebna je potrditev ali preklic take izbire.
   • Če program ni odklenil nobenega naloga, nas opozori, da za izbrane kriterije ni nalogov za odklepanje. Te v nadaljevanju spremenimo in ponovimo odklepanje.
  • Odklepanje plačanih nalogov je omogočeno z izbiro novega kriterija 'Odklepanje plačanih'. Odklepanje plačanih nalogov lahko povzroči spremembo podatkov, zato svetujemo, da jo upravljate preko novega varnostnega sistema 'PP – PRIPOMOČKI – odklepanje plačanih plačilnih nalogov'.

Knjiga prejetih računov

 • Uvoz eRačuna - Na oknu za določitev knjig dokumentov v katere uvažamo eRačun je dodan gumb Prepis knjig, ki prepiše prvo izbrano šifro knjige (Računi) še na preostale nastavitve knjig.
 • Uvoz eRačuna - V primeru, da je davčna številka dobavitelja iz eračuna v šifrantu strank podvojena se pojavi okno kjer imamo možnost nastaviti ali program prikazuje samo aktivne stranke s podvojeno davčno številko ali vse (tudi neaktivne)

Kadrovska evidenca

 • Šifrant zaposlenih
  • Omogočeno generiranje naključnih gesel zaposlenih.
  • Omogočeno tiskanje gesel zaposlenih.

Obračun plač zaposlenim

 • Urejena delitev skupnega zneska prispevkov po obračunskih vrsticah v primeru obračuna refundacij.
 • Urejen prikaz naziva zaposlenega v primeru tiskanja obračunskih listov za izbrano obdobje.
 • Urejen prikaz 4-mestnega limita pri tiskanju individualnega zahtevka za refundacijo nadomestil.
 • Urejeno tiskanje podatkov prenosa v dvostavno knjigovodstvo v primeru daljših šifer kontov. 
 • Karton zaposlenega
  • Omogočeno shranjevanje kartona zaposlenega v dokumentni sistem.
  • Omogočeno pošiljanje kartona zaposlenega po elektronski pošti.

Registracija prisotnosti

 • Omogočen izpis trenutno prisotnih zaposlenih.
 • Omogočen ločen prenos dogodkov v evidenco prisotnosti v primeru prekinitve med dogodki.

Drugi osebni prejemki

 • Omogočena uporaba pripomočka Dodaj nagrado v primeru vrste dohodka 1021 Vajeniške nagrade.

mojInfo

 • Omogočeni ločeni gumbi za prikaz gesla na zaslonu za spremembo gesla.
 • Urejen naziv dogodka v primeru, ko je zabeležen samo odhod brez prisotnosti.
 • Onemogočena izbira dogodka: odhod.

Fakturiranje

 • Odpravljena težava v primerjavi računov z izdajami, ko je napačno prikazovalo račune, ki so nastali iz dobav v trgovini na drobno kot neusklajene.
 • Priprava e-računa po obrnjeni davčni obveznosti dopolnjena tako, da se na vrstici zapiše tudi odstotek davka.

Materialno skladiščno poslovanje

 • odpravljena težava pri uvozu predprejema iz e-Sloga "Enostavni račun", ko ni uvažalppravilno računov v tujih denarnih enotah.
 • odpravljena težava pri prikazu podatkov izdaj iz kartice artikla za pretekla leta ni prikazalo podatkov o seriji artikla

Naročila dobaviteljem in kupcev

 • Odpremni nalogi
  • Pri funkciji "Odjava konsignacij" se po novem prikažejo tudi vrstice z negativno količino (vračilo).
  • Na odpremnih nalogih dodan varnostni sistem: "NDK – ODPREMNI NALOGI, Brisanje vrstic". Pooblastilo omogoča prepoved brisanja vrstic ne glede na status odpremnega naloga.
  • Pri serijskem tiskanju se izpisani nalog tudi ustrezno označi, priponka se v tem primeru ne shranjuje.
 • Naročila dobaviteljem in prevzemi
  • Na preglednici naročil dobaviteljem smo dodali v filter po statusih naročil tudi izbor Odprto.
  • Na vnosnih formah naročil/prevzemov odpravljena težava pri predlaganju cen v primeru, ko dobavitelj ni iz področja domače denarne enote, na dokumentu pa izbran cenik, ki ima cene v domači denarni enoti. V takih primerih se je cena dvakrat preračunala po tečaju.
 • Izpisi
  • Pregleda analiza naročil kupcev in analiza odpreme smo dodali tudi podatke o dodatnih analitikah.
 • ​​API
  • metoda AddReceivingAdvice po novem omogoča tudi vnos vrstic z negativnimi količinami.

Materialno skladiščno poslovanje

 • Knjiženje
  • Predprejemi
   • Izvoz odkupov v knjigovodstvo
    • Pri prenosu odkupov v PP in DK se je uredilo sklice odobritve in obremenitve. Tako se sklici v primeru modela sklica 00 tvorijo na način P1-P2-P3 (P1 = šifra stranke, P2 = vrsta prometa, P3 = štev.dokumenta) s tem, da se preveri numeričnost šifre stranke in vrste prometa ter ustrezno dolžino posameznih in vseh podatkov. V primeru neizpolnjevanja pogojev se ustrezen del sklica izloči.
   • Odpravljena pomanjkljivost pri ponovnem knjiženju v prejem, kjer se je cena povečala za DDV.

Trgovina na drobno

 • Knjiženje
  • Promet
   • Gotovinska prodaja
    • Dopolnitev uporabe t.i. hitrih gumbov na vmesniku zaslona na dotik (touchscreen). V nastavitvah so neaktivni artikli, razvojni artikli, artikli s serijo in artikli s prepovedjo v varnostnem sistemu na tip ali oddelek, izločeni iz izbora. V primeru, ko so artikli naknadno tako označeni, so v nastavitvah hitrih gumbov izpisani z rdečo barvo, ob sami prodaji pa so hitri gumbi za te artikle izločeni iz uporabe.
    • Pri vnosu računa preko zaslona na dotik (touchscreen) je popravljeno predlaganje cene glede na prodajno količino, definirano v ceniku.
    • Na vnosu računov je dodan pripomoček »Izbor artiklov (F5)«. Gre za vnos artiklov preko vpisa količin. Odpre se posebna forma s prikazom artiklov in zaloge iz ustreznega skladišča, artikle pa na vrstice računa prenašamo z vpisom željene prodajne količine. Na račun se tako prenesejo vsi artikli, katerim smo vpisali količino.
  • Temeljnica nabave, porabe
   • V primeru knjiženja samo po nabavnih vrednostih, je dodana proti vknjižba nivelacije nabavne vrednosti na konto zaloge.
   • Dopolnitev knjiženja izravnav med fakturno in nabavno vrednostjo: dodan podatek SM

Večnivojski razpis proizvodnje

 • Šifranti– knjige delovnih nalogov; na nastavitve knjige delovnih nalogov smo dodali zavihek »lastnosti po meri« preko katerega lahko določimo katere dodate lastnosti bodo imeli delovni nalogi, ki se bodo razpisovali v tej knjigi.
 • Knjiženje – delovni nalogi; na delovne naloge se je dodal nov zavihek »lastnosti po meri«. Pri odpiranju novega delovnega naloga (ne glede na postopek odpiranja) se v nalog dodelijo lastnosti (in vrednosti) določene na knjigi delovnih nalogov. Na delovnem nalogu lahko dodeljene lastnosti spreminjamo (brišemo, dodajamo, spreminjamo vrednosti) dokler delovni nalog ni zaključen. Dodatne lastnosti naloga so dodan etudi na določene izpise delovnih nalogov.
 • Izpisi – predvidena poraba materiala; odpravljene težave, ki so se pojavile pri izdelavi delovnih nalogov iz preglednice predloga delovnih nalogov kadar smo pred razpisom spremenili šifro SM na artiklu.

Obvladovanje kakovosti

 • Kontrola – Certifikatna listina; dopolnjeno barvanje vrstic preglednice certifikatne listine, ki označuje neustrezne, ustrezne in nepopolne izdane certifikatne listine.
 • Kontrola – notranja potrditev; v primeru notranje potrditve se sedaj ob prekinitvi notranjega potrjevanja preko zgornjega desnega gumba »X« na vnosni formi, notranja potrditev dejansko prekine.
 • Kontrola – vhodna kontrola, potrditve prvih vzorcev; popravljeno prikazovanje merske enote artikla (na sklopu podatkov uporabnika se prikazuje merska enota uporabnika in ne dobavitelja).

Programski vmesnik API

 • dodana nova metoda GetItemCustomerdata, ki v šifranta artiklov prikaže strankine podatke o artiklu za izbrani artikel ali kombinacijo artikla in stranke.
 • dodane metode druge različice za GetPreReceipt, AddPreReceipt in ModifyPreReceipt
 • metoda GetItems - število decimalnih mest v značkah usklajeno z vnosno formo

Stranke

 • Urejeno deljenje nazivov strank ob vnosu / posamičnem osveževanju stranke iz interneta.

Davek na dodano vrednost - N

 • Obračun:
  • Izpisa RPO in PDO se sedaj izpisujeta tudi z zaokroževanjem na celo število.
  • Za izpisa RPO in PDO je sedaj mogoč vpogled v povezave med originalnimi dokumenti in popravki.
  • Urejeno zaokroževanje v primeru knjiženja obračuna DDV.
 • Knjiga:
  • V primeru, da prejmemo račun iz strani stranke, ki je pavšalist, se ob vnosu predlaga pripadajoča vrstica davka.
  • Izbor računov pri filtriranju omogoča pravilno iskanje tudi v primeru numeričnih številk dokumentov.

Natisni