Ureditev mejnih vrednosti v javnih naročilih v skladu z ZJN-2E

V drugi polovici aprila 2014 bo stopil v veljavo ZJN-2E (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4298), ki med drugim predvideva tudi spremembo mejnih vrednosti, do katerih se lahko po zakonu o javnem naročanju vodi postopek javnega naročanja malih vrednosti.

Preden boste začeli vnašati nova javna naročila, ki naj bi se izvedla po ZJN-2E, bo potrebno spremeniti v modulu SAOP Prejeti računi -->Javna naročila in drugo-->Šifrant javnih naročil-->Mejne vrednosti

Ureditev mejnih vrednosti v javnih naročilih v skladu z ZJN-2E

Natisni