Verzija 2019.17.001 z dne 27.12.2019

Splošno

 • Ob instalaciji verzije se šifrant davkov samodejno napolni z novim zapisom za novo stopnjo DDV »Posebna nižja stopnja« z odstotkom 5% in datumom začetka veljavnosti 1.1.2020. Zapiše se na prvo prosto šifro v šifrantu »Stopnje DDV«.

Stranke

 • Odpravljena napaka v primeru odpiranja enajstega TRR.
 • Urejena ustrezna maska že ob odpiranju okna za vnos TRR.
 • Umaknjena privzeta vsebina modela in dodatnih šifer.

Obračun obresti

 • V preglednici obresti je dodan napreden filter, ki omogoča filtriranje po vseh poljih.

Kadrovska evidenca

 • Urejen prikaz podatkov o izobrazbi in poklicu na izpisu napotnice za obdobni ali predhodni pregled.
 • Urejen prikaz datuma zadnjega preventivnega pregleda na izpisu napotnice za predhodni pregled.

Obračun plač zaposlenim

 • Na izpisu obračunanih kreditov so dodani podatki o modelu in sklicu posameznega kredita.
 • Po koncu obračuna je dodano sporočilo s številom zaposlenih za katere se je obračun izvedel.
 • V preglednici obračunov je dodano polje Številu zaposlenih v obračunu.
 • Evidenca prisotnosti
  • V OLAP analizo koraka 1 sta dodana polja EMŠO in Davčna številka zaposlenega.

Obračun potnih nalogov

 • Odpravljena napaka na gumbu potrdi na potnem nalogu za prevoz oseb z letnico, ki ni enaka tekočem letu.

Artikli

 • odpravljene težave pri zapisu podatkov iz jezička Prodaja s pomočjo Vnesi zapis iz v kombinaciji z hitrim vnosom artiklov
 • odpravili smo težavo pri uvozu artiklov iz besedilne datoteke, ko ni pravilno zapisalo statusa artikla K (= katalog)

Fakturiranje

 • Z dnem 1.1.2020 se uvede nova davčna stopnja »Posebna nižja stopnja« in oznaka IRAC: "Dobave blaga na odpoklic s prevalitvijo DDV V EU". Program je dopolnjen za uporabo:
  • Vnosi dokumentov
  • Nastavitve knjiženja in knjiženje v knjigovodstvo
   • Dodana polja za vnos konta za »Posebna nižja stopnja«
   • Dopolnjeno neposredno knjiženje v DK in DDV, prav tako dopolnjeno knjiženje preko besedilnih datotek
  • Dopolnjen izvoz »Izpis podatkov o izdanih računih za DU«
 • Pri izstavitvi PDF računov/predračunov po elektrosnki pošti smo referenco v dnevniku ePoštarja izenačili s referenco pri pošiljanju e-računov po elektronski pošti
 • Pri izstavitvi računa/predračuna preko e-računa (ePoštar, banke, elektronska pošta) smo dodali nastavitev, ki pove ali je naslovnik sporočila v ovojnici e-računa prejemik blaga ali plačnik računa. Za obstoječe podatke je privzeta vrednost prejemnik blaga, za nopve podatke pa je privzeta vrednost plačnik računa.
 • Na računih/predračunih je možno s pomočjo desnega klika na miški iz spustnega menija prikazati revizijsko sled za račune/predračune. Spremembe podatkov oz. statusne spremembe se spremljajo od prve priprave osnutka za račun/predračun. Revizisjka sled združuje revizijske sledi za akcije/spremembe podatkov fakturiranja, dela z dokumenti v eRegistratorju, sporočili iz ePoštarja in zapisi o kopijah dokumentov DPR za stranko. Prikaz je zaščiten z aplikacijskim varnostnim sistemom.

​Trgovina na drobno

 • Z dne 1.1.2020 se uvede nova davčna stopnja »Posebna nižja stopnja«. Programi trgovine na drobno dopolnjeni za uporabo nove stopnje:
  • Vnosi dokumentov
  • Izpis Evidenca TDR
  • Nastavitve knjiženja in knjiženje v knjigovodstvo
  • Dodana polja za vnos konta za »Posebna nižja stopnja«
  • Dopolnjeno neposredno knjiženje v DK in DDV, prav tako dopolnjeno knjiženje preko besedilnih datotek ter datoteka za knjiženje v knjigovodstvo mM
  • Dopolnjen izvoz »Izpis podatkov o izdanih računih za DU«
 • Knjiženje
  • Temeljnica nabave, porabe
   • Dodatne možnosti filtriranja in sortiranja podatkov na preglednicah znotraj pripravljenih vknjižb in na preglednici kontrolne priprave vknjižb.
  • Pri prenosu odpremnega naloga NDK v gotovinski račun se v primeru, ko je odpremni nalog predhodno že knjižen v MSP in velja nastavitev vodenja MP brez zalog, se konti porabe v izdaji MSP prepišejo s konti porabe določeni v poslovalnici.
  • Začetno stanje
   • V kontrolnem izpisu »Kontrola začetnega stanja« popravljen prikaz za artikle, kateri imajo nastavitev vodenja serij na način »Samo sledljivost«.

​Dobavitelji in kupci

 • Z dnem 1.1.2020 se uvede nova davčna stopnja »Posebna nižja stopnja« in oznaka IRAC: "Dobave blaga na odpoklic s prevalitvijo DDV V EU". Program je dopolnjen za uporabo:
  • Vnosi dokumentov
  • Prenosi, knjiženje med dokumenti.
 • Optimizirana je bila obdelava "Avtomatsko formiranje naročil" na preglednici Naročil dobaviteljem.
 • Odpravljena težava pri knjiženju prevzema v MSP v primerih ko je šifra serije bila daljša od 20 znakov.

Večnivojski razpis proizvodnje

 • Šifranti – sestavnice; pri kopiranju sestavnice je dodana kontrola nad aktivnostjo sestavin. V kolikor sestavnica, ki jo kopiramo vsebuje neaktivno sestavino-artikel nas program na to opozori.
 • Knjiženje – delovni nalogi; na preglednico delovnih nalogov (klic preko desnega klika z miško) smo dodali novo obdelavo »Serijsko knjiženje – delitev«. Funkcija je namenjena knjiženju porabe izbrane sestavin v skupni količini razdeljeno po izbranih delovnih nalogih. Ob tem knjiženju lahko izvedemo tudi knjiženje porabe ostalih sestavin delovnih nalogov in prejemov izdelkov.

Delovni nalogi

 • Izdelane so naslednje API metode:
  • AddProjectWorkOrder – metoda za dodajane podatkov glave delovnega naloga.

Obvladovanje kakovosti

 • Šifranti – kontrolni plani; na karakteristiki kontrolnega plana lahko označimo ali se bodo podatki karakteristike upoštevali na certifikatni listini (Da, Ne). Podatek se predlaga iz šifranta karakteristik. Podatek je vključena na kopiranje kontrolnih planov, izvoz/uvoz karakteristik kontrolnih planov in na tiskanje kontrolnih planov.
 • Šifranti – karakteristike, odpravljene težave pri vpisovanju črke »n« v naziv karaktersitike.
 • Šifranti – artikli kontrola; na šifrantu artikli kontrola smo vezano na uvedbo certifikatnih listin izvedli naslednje dopolnitve:
  • Na vhodni kontroli, prevzem procesa, medfazni in končni kontroli smo na karakteristiko dodali podatek »Vključi na certifikatno listino« ter ta podatek prikazali tudi v preglednici karakteristik znotraj kontrolnega plana oziroma operacij kontrolnega plana.
  • Dodan je nov zavihek »certifikatna listina« na katerem lahko opredelimo katere vrste kontrole vstopajo v skupni prikaz na certifikatni listini, lahko prevajamo v tuje jezike naziv testa in zahteve ter dodajamo v domačem in tujem jeziku »dodatne meritve«.

Programski vmesnik API

 • omogočen vnos cene 0 pri naročili in odpremnih nalogih - metodi AddOrder in AddDispathAdvice (v1 in v2)
 • odpravljena težava pri metodi AddDispatchAdvice, ko ni zapisalo naziva artikla 1 (ItemTitle1) in naziva artikla 2 (ItemTitle2), če sta bila zapisna v vstopnem XML-u

​Davek na dodano vrednost - N

 • Dodana nova knjiga "Skladiščenje na odpoklic", namenjena potrebi evidentiranja premikov blaga v okviru skladiščenja na odpoklic. Znotraj knjige "Skladiščenje na odpoklic" je mogoč vnos evidenc, spreminjanje, brisanje in povezovanje popravkov evidenc z izvirnimi vnosi.
 • Dodana podpora novi posebni nižji stopnji DDV 5%.
 • Dodane nove vrstice davka za novo posebno nižjo stopnjo 5% in prodajo blaga v okviru skladiščenja na odpoklic. Vnos novih evidenc je mogoče pri vnosu računov z datumom davčnega obdobja v letu 2020.
 • Prenovljen obrazec DDV-O, ki sedaj podpira novo posebno nižjo stopnjo 5%.

Natisni