Zavihek Kontiranje

Na tem zavihku se vnaša podatke za knjiženje stroškov plač in plačilnega prometa za izplačilo plač. Zaradi vsebine knjiženja so nastavitveni podatki razdeljeni v več elementov temeljnice glede na vsebino, vire podatkov (bruto in neto plače, dajatve, odtegljaji …) in posebnosti pri knjiženju plač.

Kontiranje – za vsako vrsto obračuna se določi način formiranja knjižb za vpis v temeljnico. Izbrati je mogoče dva načina :

·      Lasten način : za vsak element temeljnice se določijo konti, na katere se knjižijo podatki vrste obračuna

·      Po vzoru : ker se veliko vrst obračuna knjiži enako, je dovolj, da se za takšno skupino vnese nastavitve na eno vrste obračuna, za ostale se ta izbere kot vzorec. Na ta način je tudi lažje vzdrževati sistem in vnašati spremembe.

Po vzoru – ko je izbran način kontiranja »po vzoru« je treba vnesti / izbrati vrsto obračuna, ki je osnova za pripravo knjižb.

Deli se po ključu – določimo, ali se ta vrsta obračuna pri pripravi knjiženja deli po ključih ali ne.

Vrste ki imajo oznako , se pri obračunu lahko razdelijo na dve ali več vrstic z različnimi analitikami glede na ključ in s tem omogočijo natančnejše razporejanje stroškov plač na analitike po ključu glede na izbrano vrsto obračuna.

 

 

Če je izbran lasten način, se z ikono za dodajanje ali spremembe odpre vnosno okno nastavitev. V oknu sta dva razdelka.

 

 

Razdelek Knjiženje plač

Konto v breme – izberemo ali vnesemo konto, na katerega se knjiži znesek »v breme«

Konto v dobro – izberemo ali vnesemo konto, na katerega se knjiži znesek »v dobro«

 

Razdelek Knjiženje plačilnega plač

Kadar so v nastavitvah programa vnesene nastavitve za knjiženje plačilnega prometa obračuna plač (nalogov za izplačila plač, dajatev…) je aktiven tudi ta razdelek.

Konto v breme – izberemo ali vnesemo konto, na katerega se knjiži znesek »v breme«

Konto v dobro – izberemo ali vnesemo konto, na katerega se knjiži znesek »v dobro«

 

Element temeljnice – izbere se element temeljnice iz spustnega seznama, ki je vgrajen v programu.

Natisni