Razdelek: Plačilni promet

Šifra uporabnika PP – vnesemo, če želimo prenašati plačilne naloge neposredno v plačilni promet. Praviloma je to številka uporabnika DOP.

Tip naloga v plačilnem prometu – iz šifranta vrst nalogov izberemo ustreznega ali v šifrant dodamo nov tip, po katerem bo mogoče v PP izbirati plačilne naloge v programu PP

Izvoz za direktne odobritve – z  označimo, če želimo prenesti izplačila pogodb preko direktnih odobritev, sicer pustimo prazno.

Natisni