Verzija 2020.14.001 z dne 16.10.2020

Plačilni promet

 • Priprava datotek za banko je dopolnjena tako, da program samodejno pripravi različne oblike datotek glede na denarno enoto plačila ali območje prejemnika plačila. Izbira denarne enote na oknu priprave ni več potrebna, zato je umaknjena.

    Označene naloge za plačilo program razvrsti v skupine in jih zapiše v ustrezno obliko datoteke (xml):

 • za plačila v domačem območju v EUR se pripravi oblika datoteke SEPA_Nalog
 • za čezmejna plačila v EUR (območje SEPA) se pripravi oblika datoteke SEPATuji
 • za plačila izven SEPA območja ali v denarni enoti, ki ni EUR, se pripravi oblika datoteke VP70

Če je Banka v nastavitvah izbrana, program pripravi datoteke le za izbrano banko. V kolikor Banka ni izbrana, program samodejno pripravi datoteke za vsako banko, in sicer kolikor je različnih bank nalogodajalca v označenih nalogih za plačilo.

 • Omogočena je poljubna izbira ciljne mape za shranjevanje datotek za banko.
 • Omogočeno je brisanje nalogov z negativnim zneskom, ki so bili vključeni v zbirno plačilo.
 • Dopolnjena je izbira banke pri zamenjavi računa tako, da so na voljo vsi TRR-ji nalogodajalca. Izbor ni možen, če operater nima dovoljenja za posamezen TRR (varnostni sistem).
 • Odpravljena je napaka pri zbirnem nalogu, ko se v zbirno plačilo zbira nalog, ki vsebuje podatek oznaka šifre (npr A3011).

Kadrovska evidenca

 • Odpravljena napaka v OLAP analizi virov financiranja ISPAP.

Obračun plač zaposlenim

 • Urejen prikaz podatkov kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v izvozu podatkov za ISPAP
 • Urejen uvoz vseh odsotnosti v posredni vnos v primeru, ko podatek ure na dan ni celo število.
 • Urejena kontrola (barvanje) vrstic v primeru, ko je mesečna delovna obveznost ni celo število.
 • Izračun uspešnosti v javnem sektorju
  • Urejeno upoštevanje zaposlenih, ki nimajo izbrane nastavitve Glavna zaposlitev
  • Urejeno shranjevanje decimalnih zneskov osnovne plače in A010 - Osnova za izračun
 • Evidenca prisotnosti
  • Urejena uvoz vseh odsotnosti in priprava predlog v primeru, ko podatek ure na dan ni celo število.
  • Urejeno dodajanje ur do polnega delovnega časa v primeru zaposlitve ali prekinitve v mesecu obračuna.

Registracija prisotnosti

 • Urejen uvoz vseh odsotnosti v primeru, ko dnevni plan ur zaposlenega ni celo število.
 • Urejen uvoza dopustov ali celodnevnih bolniških odsotnosti v primeru, ko dogodki že obstajajo.
 • Urejen prikaz predvidenih ur in tekočega salda v primeru zaposlitve ali prekinitve znotraj tekočega meseca.
 • Urejeno shranjevanje izpisov za izbrano obdobje v eRegistrator. V primeru, če se izbere obdobje od prvega do zadnjega dne meseca, bo naziv dokument v obliki: REG-0000001-2020-09.pdf
 • Urejeno veriženje dogodkov v primeru prisotnosti v trajanju 24 ur (npr. dežurstvo ali službena pot).

Ura za registracijo prisotnosti

 • Omogočena prijava koriščenja ur.
 • Odpravljena težava z določanjem stroškovnega mesta dogodka.

Artikli

 • Med uvoze je dodan "Uvoz artiklov - napredni način", ki omogoča dodati ali spreminjati podatke s pomočjo Saop čarovnika za uvoz podatkov.
 • Med uvoze je dodan "Sprememba podatka artiklov", ki omogoča s pomočjo čarovnika v petih korakih zamenjavo obstoječega podatka na izbranih artiklih z novim. Nova obdelava v celoti nadomešča izbore "Sprememba odstotkov PC", "Sprememba stopnje DDV" in "Aktiviranje/deaktiviranje artikov".
 • Odpravljena težava, ko se v preglednicah artikov pri uporabi varnostnega sitema na oddelkih niso prikazovali artikli, ki so imeli vpisane neobstoječe oddelke.
 • Na artiklih je možno spremljati revizijsko sled (dodajanje, popravljanje, brisanje podatkov na artiklih in sestavnicah). Vpogled v revizijsko sled artikla se aktivira na preglednici artiklov z desnim klikom miške na vrstici preglednice. Spremljanje revizijske sledi artiklov privzeto ni aktivirano. Aktivacijo (po posameznih entitetah) je potrebno izvesti na nastavitvah varnostnega sistema glavnega menija iCentra, sklop »sledenje sprememb«.
 • Ceniki – na ceniku (glava cenika) je od sedaj naprej podatek o denarni enoti obvezen.

Fakturiranje

 • V Vezah je možno označiti kateri vezni dokumenti se zapisujejo v eračun (e-slog 2.0). V e-slog se zapiše dokument iz glave in označeni dokumenti v vezah. Za vsak tip dokumenta se zapiše samo po en zapis, prvi po zaporedju.
 • Dopolnitve na vsebini e-slog 2.0, vezanih na prevalitev davčne obveznosti in neobdavčenih postavk izdanega računa.
 • Izvoz v XML daoteko (iCenter API) je dopolnjen s številkami uporabnika za uvažanje v Center. Privzeto se polni tudi odbitni delež s šifro 001 če ni drugače definiran.
 • Izdani računi – izvoz v knjigovodstvo; v primeru izvoza z vključeno opcijo »samo izpis« program več ne zahteva vpisa »področja za davčno knjigovodstvo«.

Trgovina na drobno

 • Knjiženje
  • Gotovinska prodaja
   • Ob storniranju računa v primeru, ko je eden od prvotnih načinov plačil povezan z bančnim POS terminalom, je potrebno zamenjati način plačila s takim, ki ni rezerviran za POS bančno plačevanje. Program ne dovoli storna, dokler ni vpisan ustrezen način plačila.
 • Izpisi
  • Rekapitulacija blaga in davkov
   • V izpis se je dodalo razne kontrole nad podatki gotovinske prodaje. Na nastavitvah izpisa je novo polje »Kontrola podatkov«. Privzeto je to nepotrjeno, če kontrolo potrdimo, se pred samim izpisom izvede kontrola, če v podatkih, ki so prišli v izpis, obstajajo neskladja. Tako se preverja naslednja neskladja: manjkajoče glave ali vrstice računa; neskladje zneska za plačilo in vrednosti vrstic; neskladje po načinih plačil.
 • Zaslon na dotik
  • Dodano urejanje količine za sestavnice.
  • Omogočen hitrejši vnos količine. Ob aktivaciji nove ikone ali ob pritisnjeni tipki ctrl, se po izbiri artikla avtomatično odpre urejanje vrstice s fokusom na polju količine. 

Dobavitelji in kupci

 • Naročila kupcev – obdelave, kopiranje naročil; na funkciji serijskega kopiranja naročila kupcev smo dopolnili naslednje:
  • V primeru izbire opcije »zapri naročilo« se po kopiranju sedaj ne zapre samo naročilo temveč tudi njegove vrstice.
  • Dodana je opcija »Obnovi po nastavitvah iz knjige naročila; v primeru izbire te opcije, bodo skladišča, ceniki, analitike, knjižne skupine,… v naročilu, ki nastane take, kot je nastavljeno na knjigi naročil in ne take, kot so v naročilu, ki ga kopiramo.
 • Naročila kupcev – obdelave, prenos naročil v delovne naloge; dodan nov nastavitveni podatek s katerim določimo ali se iz naročil v delovne naloge prenesejo tudi izdelki katerih zaloga se planira po minimalni zalogi.
 • Naročila kupcev – obdelave, prenos naročil v plan proizvodnje; dodan nov nastavitveni podatek s katerim določimo ali se iz naročil v plan proizvodnje prenesejo tudi izdelki katerih zaloga se planira po minimalni zalogi.
 • Naročila kupcev; na vrsticah naročil kupcev, ki so bile prenesene v delovne naloge ali plan proizvodnje se ne more več menjati (spremeniti) šifre artikla.
 • V primeru preseženega dolga kupca in vklopljene avtorizacije prodaje se pri prenosu predračuna v naročilo kupca sedaj lahko vpiše avtorizacijska koda prodaje.

Delovni nalogi

 • Knjiženje – delovni nalogi; delovnega naloga, ki je nastal s prenosom iz naročila kupca, se ne more več brisati.

Večnivojski razpis proizvodnje

 • Knjiženje – delovni nalogi; na prikazu napredovanja delovnih nalogov smo v sklopu podrobnosti prikaza porabe sestavin spremenili mehanizem izračuna že izdanih količin in odstotkov ter preostalih količin in odstotkov. Izdane količine (in odstotki) se sedaj neodvisno od statusa vedno prikazujejo glede na predvideno (razpisano) količino izdelka. Količine (in odstotki) za izdajo pa so odvisni od že izdane količine oziroma od statusa delovnega naloga.
 • Podatkovno skladišče – za potrebe podatkovnega skladišča (PBI) sta dodani dve funkciji povezani s stroški dela: ufn_SAOPPBI_VRPDelovnaMEsta in ufn_SAOPPBI_VRPKnjigeDN
 • Izboljšana povezava med vrsticami plana proizvodnje in delovnimi nalogi (polnijo se povezovalne tabele SAOPLink). Dodano na vse funkcije razpisa delovnih nalogov iz plana proizvodnje; pri funkciji »brisanje rezervacij« se pobriše tudi povezava v SAOPLink tabeli.

Kuhinja

 • V orodju vpis menijev se sedaj datum predlaga iz jedilnika.
 • V orodju vpis menijev se je odpravilo težavo pri shranjevanju števila menijev, če vrstica ni bila potrjena.

 

Obračun storitev

 • Pri uvozu podatkov Simtro onemogočena izbira uvoza začasnega naslova.

Osnovna sredstva

 • Upoštevanje prikaza izbrane številke decimalnih mest amortizacijske stopnje glede na nastavitev v meniju Nastavitve-Povezave. Dopolnitev izvedena na izpisih, pregledih, pomočnikih vpisa in preračuna amortizacijske stopnje iz dobe trajanja. Število decimalnih mest je dovoljeno povečati do 7 decimalk. Pomembno je, da v nastavitvah programa ne dovoli zmanjšanje decimalnih mest po predhodno izvedenem povečanju. Osnovna nastavitev sta dve decimalni mesti.

Natisni