Verzija 2018.02.001 z dne 02.02.2018

Knjiga prejetih računov (PRAC)

Zavihek knjiženje:

 • odpravljena napaka vezana na zaokrožavnje zneskov pri pripravi vknjižb za obroke
 • na uvozu eRačunov urejen dnevnik uspešnosti uvoza in delovanje gumba zapri

Davek na dodano vrednost (DDVN)

Knjige

 • preglednica: kolona Delež plačila: urejen prikaz na 5 decimalnih mest
 • gumb Plačila
  • kolona Delež plačila: urejen prikaz na 5 decimalnih mest
  • gumb Uredi zapis: urejena kontrola zneska plačila v primeru urejanja plačila tako, da se v seštevek vseh plačil ne upošteva plačilo, ki je bil prvotno vpisan v vrstici, ki jo urejamo

Pripomočki

 • Poračun odbitka DDV - polje Popravek osnovnih sredstev po novem: v primeru, da je polje obkljukano, se izračuni na zaviheku Popravek osnovnih sredstev delajo z optimizirano obdelavo, ta pa vpliva tudi na obdelavo na zavihku Knjiženje in zapis razlike v DDV

 

Dvostavno knjigovodstvo

Nastavitve programa

 • zavihek Opominjanje: na zavihkih 1. opomin, 2.opomin, 3.opomin dopolnjeno poimenovanje polja "Privzeti obrazec za fizične osebe" tako, da je dodan "nedol.status"

Dnevne obdelave

 • Izterjave - Opominjanje:
  • Priprava: urejena priprava tako, da se stranka s statusom Nedoločen status upošteva skupaj s pripravo Status = "Fizična oseba, nedol.status". Pred tem se je takšna stranka upoštevala samo v primeru, da je bil izbran status "Vse".
  • Izstavitev: urejena predogled preko gumb Predogled in gumba Obrazci tako, da se stranka s statusom Nedoločen status upošteva  = "Fizična oseba, nedol.status". Pred tem se je takšna stranka ni prikazala na predogledu preko gumb Predogled in gumba Obrazci.
 • Plačevanje - urejena možnost, da se na pripravi plačil vzame konto in stroškovni nosilec in sklica

Osnovna sredstva in drobni inventar

Osnovna sredstva in DI

 • preglednica: dodana je nova kolona "Naziv dobavitelja"
 • Uredi zapis - gumb Kartica OS: urejeno je tiskanje opomb iz registra in iz sprememb osnovnega sredstva
 • Tiskanje - Kartica osnovnega sredstva in DI - nastavitve Tiskanje opomb: urejeno je tiskanje opomb iz registra in iz sprememb osnovnega sredstva

 

Obračun storitev

Nastavitve programa

 • zavihek Povezave - polje Vrsta dokumenta kopija: podatek lahko urejate tisti, ki imate napredne funkcionalnosti eRegistratorja

Šifranti

 • Otroci:
  • preglednica: dodane so nove kolone Oče e-naslov, Oče tel., Oče mobilni tel., Mati e-naslov, Mati tel., Mati mobilni tel., Skrbnik e-naslov, Skrbnik tel., Skrbnik mobilni tel.
  • Tiskanje - Veljavnost odločbe za zanižano plačilo: v nastavitvene podatke za izpis dodana nova nastavitve Od Do šifre skupine, gum za izbiro nezaporednih skupin.
 • Doplačniki storitev:
  • ​vnesi zapis - polje Šifra storitve: v nabor storitev so vključene tudi storitve, kjer ne velja Davek = 0 ali je storitev oproščena davka.​

Evidentiranje obrokov

 • Neposreden vnos: spremenjeno zapisovanje datum kuhinja tako, da se ta zapiše tudi v pretekli mesec, če je to glede na vpisane dneve v Nastavitve programa - zavihek Evidentiranje obrokov - Zaklepanje podatkov: polje "Dan/dni prej" potrebno. Spremenjena je kontrola pri zaklepanju podatkov.

Obračuni

 • samo za VRTCE: gumb Storitve - gumb Skupine v enoti - gumb Prisotnost po otrocih - gumb Ponovna priprava: po kliku na gumb Ponovna priprava se pobrišejo morebitno ročno vpisani dnevi prisotnosti oz. odsotnosti oz. rezervacije in se upoštevajo samo zapisi v zgodovini otroka in datumski odsotnosti. 
 • gumb Tisk/osnutki: pri pripravi e-računov se upošteva, da se pdf, ki se samostojno vpiše v eRegistrator označi kot vrsta dokumenta določena v Nastavitve programa > zavihek Povezave - polje Vrsta dokumenta kopija.

Spremljanje plačila računov

V primeru, da spremljane račune in njihova plačila po storitveh, je na spodaj navedenih mestih seznam storitev spremenjen tako, da so v nabor storitev so vključene tudi storitve, kjer ne velja Davek = 0 ali je storitev oproščena davka.

 • Izpisi in pregledi - Izpis odprte postavke - polje Izbor storitev
 • Izpisi in pregledi - Izpis zbirov po strankah - polje Izbor storitev
 • Izpisi in pregledi - Izpisi po storitvah - polje Izbor storitev

Kadrovska evidenca

 • Šifrant zaposlenih
  • Urejanje podatka Šifra enote organizacijske strukture omogočeno neposredno iz šifranta zaposlenih.
 • Šifrant delovnih mest
  • Dodano novo polje Posebni pogoji dela.
 • Obrazci e-VEM
  • Umaknjena izbira vzroka prenehanja 4 na obrazcih M-2.
 • Priprava odločb o dopustih
  • Dopolnjen izračun dopusta za delovno dobo – upoštevajo se vrstice do polnega delovnega časa v javnem sektorju.

Obračun plač zaposlenim

 • OLAP analiza obračunskih vrstic
  • V analizo sta dodani dimenziji KDPZ premija delodajalca in KDPZ premija zaposlenega.
 • Funkcije
  • Omogočene nove funkcije: H(1), H(2) in H(3) za število ur mesečne delovne obveznosti preteklega meseca, preteklih dveh mesecev ali preteklih treh mesecev.
 • Obrazec 1-ZAP/M
  • Izločeni podatki zaposlenih, ki nimajo vpisanega podatka Glavna zaposlitev.
 • Obrazec 3
  • Izločeni podatki zaposlenih, ki nimajo vpisanega podatka Glavna zaposlitev.
 • REK-1
  • V primeru celomesečnega nadomestila (M02) se zaposlenemu samodejno pripiše vrstica M08 z zneskom 0

Dobavitelji in kupci

 • Naročila kupcev in odpremni nalogi
  • Odpravljena težava pri preračunu zbirov na izstavljenih (izpisanih) naročilih.
  • Odpravljena težava z iskanjem po nazivu pri prenosu iz predračuna.
  • Izvoz e-slog dobavnice se po novem pripravi v UTF-8 formatu. S tem so tudi odpravljene morebitne težave pri uvozu dobavnice.

Fakturiranje

 • Spremenjena vsebina podatkov na vzorcu računa UPN s QR kodo. Naziv izdajatelja je po novem naziv iz licenc uporabnika.

Artikli

 • Cenik artiklov
  • Odpravljena težava pri vnosu v šifrant, ko se je vpisovalo naziv cenika brez vpisane šifre.
  • Odpravljena težava pri vnosu decimalnih števil v lastnosti po meri artikla v urejanju artikla.

Materialno skladiščno poslovanje

 • Knjiženje
  • Predprejemi
   • Odpravljena težava, ko je pri pripravi poročila za Intrastat, v fakturni vrednosti upoštevalo tudi odvisne stroške "do meje".
   • Odpravljena težava, ko se po spremembi odbitnega deleža DDV v nastavitvah in uskladitvi nabavnih cen v prejemih, ni uskladila tudi nabavna cena z  upoštevanim odbitnim deležem v predprejemu.
 • Izpisi
  • Stanje zalog
   • Odpravljena težava pri tiskanju zalog preko qrd obrazca v primeru, ko se je izbralo razvrščanje izpisa po nazivu artiklov.
 • Pripomočki
  • Pripomoček »Prevrednotenje prometa« se je optimiziralo, t.j. izvedlo se je pohitritev obdelave. Še vedno pa velja, da se prevrednotenje prometa izvaja samo, ko pride do »porušitve« kumulativnih podatkov.

Trgovina na drobno

 • Nastavitve programa
  • Na zavihku »Promet« je nova nastavitev »Mejni popust negotovinske prodaje«. Podobno, kot za gotovinsko prodajo lahko posebej nastavimo največji možni popust, ki se ga lahko vtipka na vrstici dokumenta negotovinske prodaje (dobavnici).
 • Knjiženje
  • Negotovinska prodaja
   • Ob potrditvi dokumenta se preveri tudi višina popusta glede na nove nastavitve. V primeru, da je vtipkan popust večji od dovoljenega popusta v nastavitvah programa, program zavrne vnos dokumenta. Če imamo aktivirano avtorizacijo popustov, pa se ob preseganju popusta lahko s posebno kodo vseeno odobri vnos popusta, ki presega mejni popust. Opomba: delovanje enako kot v Gotovinski prodaji.
  • Predprejemi
   • Odpravljena težava, ko je pri pripravi poročila za Intrastat, v fakturni vrednosti upoštevalo tudi odvisne stroške "do meje".
 • Prehod v novo leto
  • Program »Prehod v novo leto« se je optimiziralo, t.j. izvedlo se je pohitritev prenosa podatkov in otvoritve začetnega stanja.
 • Varnostni sistem
  • Dodan ključ v varnostni sistem za izpis »Obračanje zalog«.

Potrjevanje dokumentov

 • Brisanje potnega naloga iz potrjevanja je usklajeno z zavračanjem.
 • Dodana je možnost potrjevanja neto zneska prejetih računov

Večnivojski razpis proizvodnje

 • Knjiženje – delovni nalogi; funkcija »Prenos« sedaj lahko predlaga količino za prenos sestavine, ki je enaka potrebni količini povečani za dodatek definiran na sestavini.
 • Knjiženje – delovni nalogi; odpravljene težave pri zaključevanju delovnih nalogov v primeru uporabe funkcije »Serijsko knjiženje DN«.
 • Knjiženje – delovni nalogi, datoteke »prenos MES« in »Stop MES« prilagojene spremembam v Tera Plan programski opremi.
 • Knjiženje – delovni nalogi; na funkciji »Prenos« je možno sedaj vpisovati datum prenosa (prej se je knjižil prenos izključno s sistemskim datumom) ter zabeležko polja »dokument«.
 • Knjiženje – delovni nalogi; na funkciji »Serijsko knjiženje« odpravljene težave zaključevanja delovnih nalogov.
 • Knjiženje – delovni nalogi; pri tiskanju nalepk smo na podatkovni set qryNalepke dodali podatek o knjigi, številki in letu delovnega naloga ter pakiraju iz vrstice priprave nalepk.
 • Knjiženje – plan proizvodnje; vrstni red prenosa vrstic naročil kupcev v plan proizvodnje je sedaj enak vrstnemu redu vsrtic v naročilih (prej se je urejalo po šifri artikla).
 • Knjiženje – plan proiuzvodnje; pri »Razpisu proizvodnje« se v primeru vklopljene povezave z naročili kupcev in vklopljenemu prenou referenta iz naročila sedaj v vseh kombinacijah prense referent iz naročila kupca.
 • Dopolnitve vezane na plan proizvodnje:
 • Delovnih nalogov izdelanih iz plana proizvodnje (ali rezervacij plana proizvodnje) se na preglednici delovnih nalogov ne more več brisati. Na takih nalogih je tudi onemogočena sprememba šifre izdelka.
 • Vrstice plana proizvodnje, ki so razpisane v delovne naloge (ali rezervirane) se privzeto ne morejo več spreminjati. Preko nastavitev varnostnega sistema se spreminjanje lahko omogoči (ločeno za razpis in ločeno za rezervacije).
 • V planu proizvodnje dodani novi varnostni sistemi po katerih se lahko blokira posamezne podatke vrstice plana.
 • Dopolnitve v tehnološkem spremljanju kooperacije:
 • Pri izdaji v kooperacijo se neizdana količina operacije sedaj izračunava neodvisno od kooperanta (torej se odšteva vsa že izdana količina operacije ne glede komu smo jo izdali).
 • Na preglednici operacij pri izbiri operacij v izdajnici v kooperacijo se sedaj predlagajo samo operacije, ki še niso bile v celoti izdane, lahko pa se vključi tudi prikaz operacij, ki so bile že v celoti izdane.
 • Na vseh preglednicah na izdaji v kooperacijo, prejemu v kooperacijo, podrobnostih kooperacije, kartici in stanju kooperacije so količine sedaj vedno prikazane v obeh merskih enotah: v merski enoti operacije in v merski enoti izdelka.
 • V kolikor dodelimo operacijo kooperantu, ki ni bil predviden na operaciji delovnega naloge, se kooperant lahko prenese v operacijo delovnega naloga, če je tako nastavljeno v nastavitvah programa.

 

Povezane vsebine:

 • Na šifrantu artiklov je na zavihku »zaloge« dodan nov podatek »Dodatek prenos«. Podatek je vezan na podrejeni šifrant dodatkov namenjen pa definiranju dodatka (v količini ali odstotku) za katerega se pri pripravi prenosa med skladišči po delovnih nalogih kooperacije v programu VRP. Za dodatek, ki ga vsebuje sestavina v šifrantu artiklov se na funkciji »Prenos« na preglednici delovnih nalogov poveča potreba količina sestavine za izbrane delovne naloge. 
 • Dobavitelji in kupci – Kupci – naročila kupcev– na meniju »Obdelave« na funkciji »Prenos naročil v plan proizvodnje« se sedaj po izvedenem prenosu naročil v plan pojavi obvestilo, da je bil prenos izveden. 

 

Obvladovanje kakovosti

 • Na vseh vrstah kontrolnih nalogov smo na preglednici karakteristik dodali funkcijo (gumb) »OK meritve«. Ta funkcija odpre preglednico atributnih karakteristik kontrolnega naloga. Karakteristikam, ki jih izberemo v tej preglednici na enkrat napolnimo vse meritve z vrednostjo, ki predstavlja ustrezno meritev.
 • Izpisi – vhodna kontrola – analiza vhodne kontrole; med zbire analize so dodane opcije: »Preskok količina«, »Preskok vrednost« in »Št. nalogov preskok«, ki v analizi zastopajo kontrolne naloge vhodne kontrole tipa »preskok«.

Zdravstvo, Sociala in Obračun

• Poročila
Pri poročilih Terapije po uporabniku, Terapije po uporabniku obsežno, Nove predpisane/zaključene terapije je dodana možnost sortiranja Po vrsti (stalna, trenutna, po potrebi), Po storitvi (S, T, U, K,…), Po datumu (začetka terapije) in Po vrsti zdravila (analgetik,…). Dodana je tudi možnost izpisa posameznih vrst zdravila (pokaže nam jih ko so vnesene v šifrant). Če ne označimo nobene vrste, se nam izpišejo vse. V izpisih je pred imenom zdravila izpisana tudi vrsta.
• Šifranti zdravstva
Dodan je šifrant Zdravila – vrste.
V šifrantu Zdravila je dodan stolpec Vrsta zdravila.
• Generator poročil
Dodano je poročilo »Računi zdravstva«. Za izbrano obdobje se nam prikažejo vsi računi, ki se nanašajo na zdravstvo (nego).

Obračun

• Obračun
V šifrantih obračuna je dodan šifrant Sobni dodatki, ker lahko vnesemo konte v dodatna dva stolpca- Konto svojci in Konto Občina. Če dodatnih stolpcev ne vidimo, ju ročno dodamo (desni klik na miški-trajanje prilagojenih stolpcev). Pred prenosom v FRS mora biti v osnovnih nastavitvah obkljukano, da prenašamo sobne dodatke po ločenih kontih. Na izpisu lahko preverimo, če so se res prenesli konti glede na vrsto plačnika (svojec, samoplačnik, občina). Če konto za občino ali svojca v šifrantu ni vpisan, potem program vzame konto za samoplačnika.

 

Natisni