Formule

Ukaz odpre šifrant, v katerega vnašamo formule, ki jih program uporablja pri obračunu plač. Formule so v  matematični obliki zapisani postopki za izračun posamezne vrste dela. Spreminjanje teh podatkov brez dogovora s SAOP lahko privede do težav, ki onemogočijo obračun plač. Zato odsvetujemo poseganje v formule.

Šifra formule – šifra je obvezen 4-mestni podatek.

Izraz formule – izraz formule v matematični obliki; vnos formul  praviloma opravi usposobljen sodelavec SAOP. Pri vnosu nove formule so nam v pomoč gumbi, ki se prikažejo v oknu, ki se odpre, če kliknemo na gumba  ali . Z gumbom  odpremo šifrant osnov zaposlenih, ki imajo v formulah oznako D in šifro osnove; z gumbom  odpremo šifrant osnov obračuna, ki imajo v formulah oznako O in šifro osnove obračuna; z gumbom  se odpre šifrant materialnih stroškov, ki imajo v formulah oznako S in šifro stroška; z  se odpre šifrant mesečnih seštevkov – za te se v formulah uporablja oznake ME, MX, MY in MZ; gumba  in  pa vsebujeta razlago oznak podatkov in funkcij, ki jih lahko uporabimo v formulah.

Opombe – poljubno.

 

V nadaljevanju so naštete podatkovne funkcije, ki ji lahko uporabimo za tvorbo formul:

·      Vrednost osnove zaposlenega: D(šifra osnove)

·      Vrednost osnove obračuna: O(šifra osnove)

·      Znesek materialnega stroška iz šifranta: S(šifra stroška)

·      Ure mesečnega seštevka: ME(šifra seštevka)

·      Znesek mesečnega seštevka: MZ(šifra seštevka)

·      Znesek mesečnega seštevka za več mesecev: MX(število mesecev za nazaj;šifra seštevka)

·      Ure mesečnega seštevka za več mesecev: MY(število mesecev za nazaj;šifra seštevka)

·      Normirane ure mesečnega seštevka za več mesecev: MYN(število mesecev za nazaj;šifra seštevka)

·      Normirane ure obračunske vrstice: R(0), ki so vnesene normirane ure obračunske vrstice ali ure obračunske vrstice preračunane s količnikom normiranih ur. Količnik normiranih ur dobimo, če ure povprečne mesečne delovne obveznosti (glej opis formule PMDO(0) v nadaljevanju) delimo z urami mesečne delovne obveznosti po urniku zaposlenega ali z urami mesečne delovne obveznosti iz Nastavitev obračuna (kadar zaposleni v svojih podatkih nima vnesene šifre urnika z izpolnjenimi urami mesečne delovne obveznosti).

·      Normirane ure obračunske vrstice R(0)

·      Število enot obračunske vrstice: R(1)

·      Znesek na enoto obračunske vrstice: R(2)

·      Odstotek obračunske vrstice: R(3)

·      Odstotek za delovno dobo: R(4)

·      Odstotek za stalnost: R(5)

·      Mesečni fond ur: R(6)

·      Ure praznikov: R(7)

·      Znesek regresa: R(8)

·      Osnova za izračun boleznine: R(10)

·      Znesek iz relacije: R(11)

·      Ocena delovnega mesta : R(12)

·      Razdalja iz relacije: R(13)

·      Plača tarifnega razreda: R(14)

·      Odstotek stimulacije glede na SM vrstice: R(15)

·      Vrednost osnove  glede na SM vrstice: R(16)

·      Leta delovne dobe za stalnost: R(17)

·      Urno povprečje poskusnega obračuna: R(18)

·      Odstotek stimulacije glede na SN vrstice: R(19)

·      Vrednost osnove  glede na SN vrstice: R(20)

·      Mesečni znesek prevoza iz šifranta relacij R(21)

·      Kombinirani znesek prevoza iz šifranta relacij R(22)

·      Znesek davka na izplačane plače R(23)

·      Odstotek davka na izplačane plače R(24)

·      Odstotek dodatka za delovno dobo v JS R(25)

·      Vrednost vseh bonitet za obračun: B(0)

·      Ure mesečnega seštevka vseh zaposlenih po KP: MEKP(šifra seštevka)

·      Znesek mesečnega seštevka vseh zaposlenih po KP:  ZKP(šifra seštevka)

·      Primerljivi znesek plače za delovno mesto in plačni razred za izračun razlike po 49. členu ZSPJS  MZA04(šifra seštevka)

·      KDPZ premija delodajalca (zavezanca): KDPZ(1)

·      KDPZ premija zaposlenega (individualna):KDPZ(2)

·      Povprečna mesečna delovna obveznost: PMDO(0), ki predstavlja ure povprečne mesečne delovne obveznosti za urnik, kakršen je vpisan v podatkih o zaposlenem ali pa ure iz Nastavitev obračuna, če zaposleni nima vpisane šifre urnika z izpolnjenimi urami povprečne mesečne delovne obveznosti.

·      Plača plačnega razreda obračunske vrstice: PPR(0) je izhodiščna plača za plačni razred, ki se upošteva v obračunu  obračunske vrstice z dano formulo. Izhodiščna plača plačnega razreda se pri tem pomnoži s podatkom Delež osnovne plače, ki je vnesen v podatkih o zaposlenem in deli s številom 100.

·      Znesek mesečnega seštevka plačnega razreda in delovnega mesta: MZDP(šifra seštevka) sešteje bruto zneske tistih vrst obračuna, ki so vključene v dani seštevek za plačni razred in delovno mesto, kakršna pripadata tudi tekoči obračunski vrstici, ki uporablja to formulo mesečnega seštevka.

·      Znesek mesečnega seštevka za stroškovno mesto MZSM(šifra seštevka) sešteje bruto zneske tistih vrst obračuna, ki so vključene v dani seštevek za plačni razred in delovno mesto, kakršna pripadata tudi tekoči obračunski vrstici, ki uporablja to formulo mesečnega seštevka.

·      Ure mesečnega seštevka plačnega razreda in delovnega mesta: MEDP(šifra seštevka) sešteje ure tistih vrst obračuna, ki so vključene v dani seštevek za plačni razred in delovno mesto, kakršna pripadata tudi tekoči obračunski vrstici, ki uporablja to formulo mesečnega seštevka.

·      Normirane ure mesečnega seštevka plačnega razreda in delovnega mesta: MNDP(šifra seštevka) sešteje normirane ure tistih vrst obračuna, ki so vključene v dani seštevek za plačni razred in delovno mesto, kakršna pripadata tudi tekoči obračunski vrstici, ki uporablja to formulo mesečnega seštevka.

·      Urna osnova za izračun nadomestil v JS NADP(0)

Natisni