Zavihek Podrobnosti izbire (Alt + B)

V zavihek Podrobnosti izbire je potrebno vpisati podatke v zvezi z izbiro in posredovanjem ponudbe. Tu se določi način posredovanja ponudbe ponudnikov, določi se možnost alternativne ponudbe in možnost izvedbe s partnerji oziroma podizvajalci. V tem primeru se lahko navedejo dodatni pogoji in merila izbire.

·      Možnost alternativne ponudbe – kliknete v kvadratek, pojavi se kljukica, kar bo pomenilo, da obstaja možnost alternativne ponudbe.

·      Možnost izvedbe s partnerji oz. podizvajalci – kliknete v kvadratek, pojavi se kljukica, kar bo pomenilo, da se naročilo lahko izvede s partnerji oziroma s podizvajalci. Ena od ključnih sistemskih sprememb Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-2B) je ureditev finančne discipline v postopkih javnih naročil, kjer ponudnik nastopa s podizvajalci. Ponudnik mora tako v svoji ponudbi navesti ne le podizvajalca, s katerim bo nastopal pri izvedbi predmetnega naročila, temveč tudi podatke o delu naročila, ki ga bo izvedel podizvajalec - predmet, količina, vrednost ter kraj in rok izvedbe storitve ali gradnje oziroma dobave blaga. Kot obvezna sestavina pogodbe med naročnikom in izbranim ponudnikom, ki v javnem naročilu nastopa s podizvajalcem, se določata pooblastilo ponudnika in soglasje podizvajalca, na podlagi katerih lahko naročnik opravljena in prevzeta dela oziroma dobave plača neposredno podizvajalcu. Poleg zgoraj omenjenega pooblastila in soglasja mora pogodba o izvedbi javnega naročila vsebovati tudi vrednost celotnega javnega naročila in rok veljavnosti pogodbe. Kršitve navedenih zahtev so v predlogu zakona določene kot prekršek. Z namenom ureditve finančne discipline v javnih naročilih, ki se izvajajo s podizvajalci, se predvideva tudi priprava ustrezne podzakonske zakonodaje.

·      Dodatni pogoji in merila – v kolikor ste uporabili možnost izvedbe s partnerji oziroma podizvajalci lahko na tem mestu za njih opredelite dodatna merila in pogoje.

Posredovanje ponudb:

·      Kontaktna oseba – vpiše osebo, kje bodo lahko ponudniki pridobili dodatne informacije.

Pisno: določi se naslov, kamor naj ponudniki pošljejo svoje ponudbe, privzet je naslov naročnika, kar pa lahko popravimo.

Po faksu: vpiše se številko faksa, na katerega lahko ponudniki posredujejo svoje ponudbe, faks se bere iz podatkov izbrane kontaktne osebe.

Po e-pošti: v kolikor se odločite, da lahko ponudbo pošljejo tudi po elektronski pošti, se tu navede elektronski naslov (privzet je elektronski naslov naročnika), e-pošta se bere iz podatkov izbrane kontaktne osebe.

Po internetu: vpiše se URL vaše strani, kjer lahko ponudniki svojo ponudbo posredujejo preko spletne aplikacije, internet naslov se bere iz podatkov uporabnika programa (šifrant strank, stranka uporabnik ima na zavihku Ostali podatki polje Domača stran).

·      Vzorec je mogoče dobiti – vpišete naslov, kjer lahko ponudniki prevzamejo vzorce naročenih predmetov, če gre za tako vrsto naročila in če se vzorci nahajajo na drugem naslovu, kot je sedež naročnika.

Natisni