Naročanje menijev

Z Naročanje menijev aktiviramo okno Naročanje menijev.

·      Datum od do – vnesemo datume. Privzeta vrednost je datum tekočega jedilnika na drevesni preglednici. Prazno pomeni, da meje ni.

·      Enota – vnesemo šifro enote iz šifranta Enote. Privzeta vrednost je šifra tekoče enote na drevesni preglednici. Prazno pomeni vse.

Z Briši postavimo na 0 števila menijev v drevesni preglednici za izbrano obdobje in enoto.

S Potrdi zapišemo števila menijev v drevesno preglednico za izbrano obdobje in enoto. Pri tem se prekrijejo prejšnje vrednosti.

Vsaki enoti ustreza natanko en OST. Vsaki storitvi ustreza natanko ena kombinacija obroka in menija. Vzamejo se storitve v OST (ki ustreza enoti) in seštejejo po dnevih izbranega obdobja. Za izbrano enoto se nato zapišejo njihova števila na nivoju menija, če šifra storitve ustreza kombinaciji menija in nadrejenega obroka. Če se kakšna kombinacija na eni in drugi strani ne ujema, se ustrezni podatki preprosto ignorirajo. Na meniju lahko števila naročenih menijev vedno spremenimo.

Natisni