Dajatve zasebnika

Med dajatve zasebnika sodijo predvsem prispevki za socialno varnost za zasebnike, članarine obrtnim zbornicam in članarina Gospodarski zbornici Slovenije. Vnesemo lahko tudi druge dajatve zasebnika, kakor so npr. njegovi krajevni ali občinski samoprispevki, stanovanjski prispevek, enkratne dajatve v znesku ali v procentu od zavarovalne osnove zasebnika idr.

Šifra dajatve - vpišemo šifro dajatve.

Naziv dajatve – vnesemo naziv dajatve.

Šifra stranke – vnesemo šifro stranke, ki predstavlja prejemnika dajatve. Šifra stranke mora pred tem obstajati v šifrantu strank, ki se odpre z gumbom . Če stranke nismo še vnesli, jo dodamo v šifrant z gumbom . Vpisati moramo vsaj šifro in naziv stranke ter bančne račune na katere se bo nakazovala dajatev (iz šifranta, ki se odpre, če kliknemo na gumb , izberemo banko, pri kateri ima prejemnik dajatve odprt račun. Banka mora biti predhodno vnesena v šifrant strank). Nato shranimo novi vnos s klikom na gumb Potrdi in ga prenesemo v vnosno okno s pomočjo gumba Izberi.

Šifra banke – iz šifranta izberemo banko, pri kateri ima prejemnik za dajatev odprt račun. Banka mora biti predhodno vnesena v podatke o prejemniku v šifrantu strank.

Naziv računa – program sam izpiše naziv računa, če je le-ta vnesen v podatkih o bančnih računih prejemnika dajatve.

% dajatve – vpišemo odstotek dajatve, če želimo, da se le-ta računa v %. Taka dajatev se bo računala od osnove zasebnika, ki se vnese v nastavitvah obračuna in preračunava glede na ure dela zasebnika.

Najnižji znesek – vpišemo najnižji znesek dajatve oz. pustimo znesek 0. Podatek »Najnižji znesek« vpišemo v primeru, ko je dajatev določena v fiksnem znesku.

Najvišji znesek – vpišemo najvišji možni znesek dajatve oz. pustimo znesek 999.999.999,99, ki ga predlaga program. Podatek »Najvišji znesek« vpišemo, ko je dajatev zasebnika predpisana v fiksnem znesku – tedaj mora biti najvišji znesek enak najnižjemu (če je npr. dajatev določena v fiksnem znesku 1000,00 SIT, bomo tako pri najnižjem kakor tudi pri najvišjem znesku vnesli  vrednost 1000).

Vrsta dajatve – izberemo iz seznama. Pozor: izbira vpliva na pravilen izpis obračunanih dajatev zasebnika na Rekapitulaciji obračuna za zasebnika in na obrazcu Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnika.

Skupaj z vrsto dajatve je obvezno treba označiti še ali gre za prispevek zavarovanca ali delodajalca.

Konto v breme – mora pred tem obstajati v šifrantu Kontni plan, ki se odpre z gumbom . Če konto ni še vnesen, ga dodamo v šifrant. Če pa smo konto že predhodno vnesli v šifrant Kontni plan, lahko kar vpišemo številko konta ali ga poiščemo v šifrantu, označimo in izberemo z gumbom Izberi.

Konto v dobro – mora pred tem obstajati v šifrantu Kontni plan, ki se odpre z gumbom . Če konto ni še vnesen, ga dodamo v šifrant. Če pa smo konto že predhodno vnesli v šifrant Kontni plan, lahko kar vpišemo številko konta ali ga poiščemo v šifrantu, označimo in izberemo z gumbom Izberi.

 

Natisni