Dodajanje novih vrst prometa

Ob kliku na gumb  - Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Vrste prometa, kamor vpišemo podatke o vrsti prometa.

·      Šifra - vpišemo šifro za novo vneseno vrsto prometa.

·      Naziv - vpišemo naziv vrste prometa.

·      Tip prometa - vpišemo vrsto prometa (prevzem, gotovinska prodaja, …) oziroma jo s klikom na gumb  izberemo.

·      Za zaloge - ko tip prometa vnesemo se na tem mestu samo prikazuje podatek »prevzem« ali »izdaja«.

·      Uporaba - ko vrsto prometa prvič aktiviramo, se polje avtomatično  izpolni in se na tem mestu le prikazuje.

·      Obvezen vnos – v tem delu vnašamo, kateri podatek je obvezen pri vnosu posazemnih dokumentov. S potrditvijo ustreznega kvadratka določimo, da je Stroškovno mesto/Stroškovni nosilec/Referent/Analitika obvezen podatek.

·      Privzete vrednosti – v tem delu lahko vnašamo katera šifra za Stroškovno mesto/Stroškovni nosilec/Referent/Analitika se avtomatsko predlaga ob vnosu dokumenta.

·      Knjiga računov FAK – v tem delu lahko nastavimo knjigo, v katero se bodo dobavnice negotovinske prodaje fakturirale. V polje »Knjiga« vpišemo ali izberemo šifro knjige iz aplikacije FAK. S potrditvijo »  Dodaj poslovalnico« določimo, da se ob prenosu dobavnic v fakturo sestavi šifra knjige računov iz vpisane šifre in šifre poslovalnice iz katere izvajamo fakturiranje. Npr. vpisana šifra knjige je »RA«, delamo na poslovalnici »2«, v fakturiranje se tako prenesejo dobavnice v knjigo »2RA«. Takšen način lahko pride v poštev, ko imamo več poslovalnic na eni bazi, želimo pa knjižiti vsako v svojo knjigo računov. Vnos je aktiven, ko vpisujemo vrsto prometa tipa »N«.

·      Prejem MSP ali – Izdaja MSP naziv okenca je v odvisnosti, kateri tip prometa vnašamo ali prejeme ali izdaje. V tem delu lahko nastavimo vrsto prometa in skladišče v katero se bodo knjižili prejemi ali izdaje. V polje »Vrsta prometa« vpišemo ali izberemo šifro vrste prometa iz aplikacije MSP, v polje »Šifra skladišča« vpišemo ali izberemo šifro skladišča iz MSP. S potrditvijo »  Dodaj poslovalnico« določimo, da se ob knjiženju sestavi šifra iz vpisane šifre vrste prometa in šifre poslovalnice v kateri delamo prejeme. Takšen način lahko pride v poštev, ko imamo več poslovalnic na eni bazi. Ti podatki se predlagajo ob knjiženju prejemov, če pa imamo potrjeno »  Zakleni izbor prenosa«, pa uporabnik ob knjiženju prejemov teh predlaganih podatkov ne more spreminjati. Vnos je aktiven, če imamo povezavo na Materialno skladiščno poslovanje. Če določamo knjiženje izdaje, pa se šifre skladišč samo prikazuje in se uporablja skladišča, katera so vpisana na poslovalnici.

·      Vrsta računa SPR – v tem delu lahko nastavimo, v katero vrsto računa se bodo zneski zadolžitev knjižili. V polje »Vrsta prometa« vpišemo ali izberemo šifro računa iz aplikacije SPR. S potrditvijo »  Dodaj poslovalnico« določimo, da se ob knjiženju v SPR sestavi šifra vrste računa iz vpisane šifre in šifre poslovalnice iz katere izvajamo prodajo. Vnos je aktiven, ko vpisujemo vrsto prometa tipa »G«.

·      Konsignacijski prejem – izbor je aktiven samo, če vnašamo tip prometa Prejem. Podatek  pove, da se ob vnosu prejemov kontrolira izpolnjenost polja »konsignant« ob vnosu artikla in kontrolira se enakost šifre stranke prejema ter šifre konsignanta artikla. Privzeta vrednost je  prazno.

·      Opozorilo pri prodaji pod min PC – izbor je aktiven samo, če vnašamo tip prometa Gotovinska prodaja, Negotovinska prodaja ali Predračuni. Podatek  pove, da se ob izdaji blaga kontrolira vnesena prodajna cena pri izdaji in minimalna prodajna cena vpisna v šifrantu artikla. Privzeta vrednost je  prazno.

·      Vnos blagajnika – izbor je aktiven samo, če vnašamo tip prometa Gotovinska prodaja. Če je obkljukano , potem je pred vsako izdelavo gotovinskega računa potrebno vnesti šifro blagajnika. Op.: uporabno v primerih, ko se na blagajni pogosto izmenjujejo osebe pri izdelavi računov. Privzeta vrednost je  prazno.

·      Vrsta prometa za dobropise – izbor je aktiven samo, če vnašamo tip prometa Negotovinska prodaja. Če je obkljukano , potem se v negotovinski prodaji ob potrditvi preveri vrstice dobavnice. Če obstaja vrstica, ki ima vpisano količino večjo od 0 (nič), program izpiše opozorilo »Napačen predznak količin. Vrsta prometa je rezervirana za dobropise.« in nas vrne na vnos dobavnice. Privzeta vrednost je  prazno.

·      Opozorilo pri prodaji s ceno 0 – izbor je aktiven samo, če vnašamo tip prometa Gotovinska prodaja. Podatek  pove, da se ob izdaji blaga kontrolira vnesena prodajna cena in v primeru, da je vtipkana ali predlagana cena 0 (nič), nas program na to opozori. Privzeta vrednost je  prazno.

·      Interni prenosi – kontrola predznaka – izbor je aktiven samo, če vnašamo tip prometa Prejem ali Vračilo. Podatek  pove, da se ob vnosu dokumenta v tej vrsti prometa kontrolira vnesena količina in v primeru, da je količina večja od 0 (nič), nas program na to opozori. Privzeta vrednost je  prazno. Primer uporabe: pri izdelavi dokumentov, ki so namenjeni prenosu na drugo poslovalnico.

·      Ponudi tiskanje – izbor je aktiven samo, če vnašamo tip prometa Prejem, Zapisnik ali Vračilo. Če je obkljukano  pomeni, da se ob potrditvi dokumenta samodejno odpre okno za tiskanje.

·      Kontrola polja Dokument – če je to potrjeno, potem ob potrditvi program preveri prometne podatke in v primeru, da že obstaja enak podatek na katerem drugem prejemu, program izpiše opozorilo in ne dovoli nadaljevanja ter nas vrne v vnosno polje. Enako delovanje tudi na predprejemih, s tem, da se tam preverja prometne podatke predprejemov.

·      Privzeti obrazec zapisnika – nastavitev je aktivna samo, če vnašamo tip prometa P - Prevzem. Uporabimo, če želimo, da se po tiskanju prejema, na katerem je prišlo tudi do spremembe maloprodajnih cen, avtomatsko ponudi tiskanje zapisnika o spremembi cen.

Natisni