Uvoz prejema iz datoteke

Uvoz vrstic prejema iz datoteke s pomočjo čarovnika za uvoz podatkov zaženemo s klikom na gumb   - Čarovnik za uvoz. Najprej se nam odpre okno Uvoz prejema iz datoteke.

 • Vanj vnesemo podatke nastavitve uvoza in datoteko, iz katere uvažamo prejem. Uvoz je narejen s pomočjo standardnega SAOP čarovnika za uvoz podatkov. Izberemo lahko naslednja podatka:
 • Predpona šifre artikla – vnesemo predpono, ki jo uvoz doda pred šifro artikla pridobljeno iz vhodne datoteke. Uporablja se predvsem pri neštevilčnih šifrah artiklov, ko želimo različne dobavitelje ali proizvajalce ločiti s šifro blaga, tako, da imajo vsi artikli istega izvora enak začetek šifre.
 • Izračun EAN kontrolne št. – v primeru, ko v vhodni datoteki imamo EAN šifre brez kontrolnih številk (t.j. podatek, ki smo ga v specifikaciji uvoza določili, da gre za EAN šifro in je dolžine 12 ali 7 mest) lahko s to nastavitvijo določimo, da program pri uvozu podatkov izračuna kontrolko in jo doda podatku iz vhodne datoteke.
 • Dobavitelj – prenese se dobavitelj iz glave prejema in ga tu ni možno spreminjati. Uporablja se za uvoz podatkov s pomočjo dobaviteljeve šifre.
 • Prodajne cene – izberemo na kakšen način želimo določiti prodajno ceno in maloprodajno ceno samodejno knjiženim vrsticam prejema. Izbiramo lahko med obstoječimi cenami iz zadnje kalkulacije (1), podatki iz vhodne datoteke (2) ali z novim izračunom iz nabavne cene in odstotki razlike v ceni iz šifranta artiklov (3). Če zadnja kalkulacija za artikel ne obstaja (1) ali cene ni vhodni datoteki (2), se v vsakem primeru na novo izračuna cena (3).
 • Specifikacija – vnesemo ali izberemo specifikacijo datoteke katero uvažamo. Pred uvažanjem moramo vnesti specifikacijo podatkov v datoteki.
 • Datoteka – vnesemo ali izberemo datoteko s podatki.

Po izbrani specifikacij in datoteki s pomočjo gumba  sprožimo uvoz podatkov iz izbrane datoteke. Uvoženi podatki so prikazani v preglednici.

Vrstice, ki so obarvane rdeče, vsebujejo napake in ne bodo uvožene. Predvsem so to šifre artiklov, ki v šifrantu artiklov še ne obstajajo. V stolpec Serija lahko vnesemo serijo artikla, če artikel vodimo po serijah.

Na tem mestu lahko z izborom gumba   Dodaj artikle neobstoječe artikle tudi dodamo. Odpre se nam okno

v katero vpišeno tip artikla in stopnjo DDV, ki jih bodo imeli novo dodani artikli. Stopnjo DDV dobijo samo novi artikli, ki jim s pomočjo odstotka DDV ni bilo moč določiti stopnje DDV.

Če želimo nek artikel zamenjati z drugim artiklom, lahko preko gumba  »Zamenjaj artikel«  npr. neobstoječe artikle zamenjamo z obstoječimi. Odpre se okno

v katerem vpišeno staro šifro in novo šifro artikla, ki bo to zamenjala.

Če ob izhodu s Potrdi (Alt P) obstajajo vrstice za knjiženje v prejem, se te samodejno knjižijo.

Če specifikacija za tip datoteke še ne obstaja, jo lahko naredimo in shranimo s pomočjo čarovnika za izdelavo specifikacij uvoza, ki ga zaženemo s pomočjo  Dodajanje specifikacij. Pri dodajanju specifikacij moramo določiti mesto šifre artikla ali črtne šifre artikla ali dobaviteljeve šifre in količine, fakturne cene, popusta, serije artikla, prodajne in maloprodajne cene. Za nove artikle lahko določimo tudi mesto dveh vrstic naziva artikla, merske enote in odstotka DDV, s pomočjo katerega določimo šifro DDV.

Specifikacijo lahko poljubno poimenujemo. Nekatere kombinacije znakov imajo pri tem poseben pomen:

 • /K=X – pomeni, da so v vhodni datoteki količine z X navideznimi decimalnimi mesti. Uvoženi podatek se deli z 10X.
 • /C=X – pomeni, da so v vhodni datoteki cene (fakturna, prodajna in maloprodajna) z X navideznimi decimalnimi mesti. Uvoženi podateki se delijo z 10X.
 • /D=X – pomeni, da so v vhodni datoteki odstotki DDV z X navideznimi decimalnimi mesti. Uvoženi podatek se deli z 10X.
 • /V – pomeni, da se namesto fakturnih cen uvažajo fakturne vrednosti. Uvoženi podatek se deli z uvoženo količino.

Natisni