Zavihek »Splošno knjiženje«

Prvi zavihek je »Splošno knjiženje« v katerem določimo podatke za knjiženje iz naročil in odprem v MSP in FAK.

V tem zavihku lahko določimo naslednje podatke:

Prepis naročila:

–    Avtomatsko - izbere se, če je avtomatski prepis naročila v Odpremo, v Odpremo in MSP ali v Odpremo, MSP in FAK. To lahko določamo le, če je tip dokumenta »Naročilo kupca«.

–    Ročno - nastavi se, tip prepisa naročila v Odpremo, v Odpremo in MSP ali v Odpremo, MSP in FAK. Glede na te nastavitve se predlaga izbrani način prenosa na oknih za knjiženje. Na oknih za knjiženje se le-teh nastavitev ne da spreminjati. To lahko določamo le, če je tip dokumenta »Naročilo kupca«.

Prepis odpreme:

–    Avtomatsko - izbere se, če je avtomatski prepis odpreme v MSP ali v MSP in FAK. To lahko določamo le, če je tip dokumenta »Naročilo kupca«.

–    Ročno - nastavi se, tip prepisa odpreme v MSP, v MSP in FAK ali v FAK. Glede na te nastavitve se predlaga izbrani način prenosa na oknih za knjiženje odpremnih nalogov. Na oknih za knjiženje se le-teh nastavitev ne da spreminjati. To lahko določamo le, če je tip dokumenta »Naročilo kupca«.

Privzeta knjiga za račune – izberemo knjigo računov v katero se bodo knjižila naročila iz te knjige naročil. To lahko določamo le, če je tip dokumenta »Naročilo kupca«. To lahko določamo le, če je tip dokumenta »Naročilo kupca«.

Vrsta prometa – Izberemo na katero vrsto prometa se knjižijo podatki iz naročila kupca ali naročila dobavitelja.

Skladišče – Izbere se skladišče v katerega se knjižijo podatki iz naročila kupca ali naročila dobavitelja.

Konto porabe – Izbere se konto porabe pri izdaji blaga iz skladišča.

Konto na vse vrstice – izbere se ali gre ta konto na vse vrstice. Če je da, gre na vse. Če je ne, potem gre samo na tiste artikle, ki nimajo določenega konta porabe.

Knjižna skupina – izberemo knjižno skupino, ki se bo predlagala v naročilu s to knjigo naročila. Knjižno skupino je možno določiti le pri naročilih kupcev.

Prepis opisov dokumentov – izbere se ali se opisi iz naročila kupca prepišejo v odpremo in potem naprej v FAKturiranje.

Prekini prenos če ni vseh količin na zalogi – izbere se ali se pri knjiženju v MSP dovoli razknjiževati dokumente delno ali samo s celotnimi količinami.

 

Odpremi samo artikle z zalogo – izbere se ali se pri prenosu v odpremo v odpremo prenesejo samo artikli, ki imajo zalogo.

Prepreči vnos artiklov glede na manjkajočo zalogo (glede na neodpremljene) – izbere se ali program ne dovoli vnosa artiklov katerih trenutna zaloga zmanjšana za še neodpremljene količine pade pod količino nič. Nastavitev se lahko koristi kot »mehka« rezervacija količin artiklov.

Ne prepisuj polja Dokument na račun – izbere se ali se podatek Dokument iz odpremnega naloga prepisuje na račun. V primeru da je nastavitev obkljukana se kot Dokument na račun vpiše številka odpremnega naloga.

Ne dovoli spreminjati osnovih podatkov – nastavi se ali je na vnosnih oknih naročil kupcev in odpremnih nalogov možno spreminjati osnovne podatke. Podatki vezani na to nastavitev so: Skladišče, Konsignacija, Konsignacijsko skladišče, Knjiga in Knjižna skupina.

Kontrola dokumenta – nastavi se ali se pri naročilih in odpremnih nalogih vrši kontrola polja dokument glede na stranko.

Brez kontrole dolga – nastavi se ali se kontrola na dolg/limit na naročilih kupcev in odpremnih nalogih za to knjigo ne izvaja.

Knjiži račun v SPR – nastavi se ali se po knjiženju odpreme v račun še račun dalje knjiži v SPR. Pri tem se upoštevajo vse nastavitve za knjiženje v SPR iz FAK.

Kontrola skupnega dolga – nastavi se ali se kontrola na dolg/limit izvaja kot skupna vrednost dolga/limita in trenutnega zneska dokumenta.

Privzeto cenovno področje – izberemo privzeto cenovno področje za knjigo naročil. Če je podatek izpolnjen se pri predlaganju cenika v naročilih kupcev/odpremnih nalogih predlaga najprej cenik vpisan na stranki, če tam ni izpolnjen, potem cenik iz knjige, če ta ni izpolnjen pa cenik iz nastavitev programa.

Akcijski prodajni cenik vpišemo šifro cenovnega področja (cenika), ki se bo uporabljala kot akcijski cenik pri pripravi naročil, oziroma jo izberemo v šifrantu Cenovna področja. Na tem mestu lahko cenovna področja tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Če je izpolnjen, se najugodnejše prodajne cene iščejo tudi na podlagi tega cenika. Opomba: Prodajni akcijski cenik na knjigi ima prednost pred akcijskim cenikom iz nastavitev programa.

Obvezno označi odgovor RIP – nastavi se ali se pri naročilih in odpremnih nalogih vrši kontrola na izpolnjenost podatkov za naročila prejeta po RIP sistemu.

Pri vnosu ne predlagaj skladišča – nastavi se ali se pri vnosu naročil oz. odpremnih nalogov pri ročnem vnosu ne predlaga skladišče.

Natisni