Verzija 2019.08.001 z dne 21.06.2019

Dnevne obdelave - Posredno knjiženje

 • dopolnjeno je popravljanje zneskov deviznih plačilnih nalogov iz posrednega knjiženja

 

Dnevne obdelave - Plačevanje

 • devizni izpiski - urejen je izračun zneska pla v domači denarni enoti 

Dnevne obdelave – opominjanje

 • Dostop do obdelav opominjanje in izvršbe je sedaj neposredno iz menija dnevne obdelave, ločeno.
 • Naslov izpisa opomina si lahko uporabnik poljubno nastavi v nastavitvah programa – zavihki opominjanje – za vsak opomin posebej. V kolikor je polje prazno, program samodejno zapiše naslov kakor do sedaj.
 • Poenotena je uporaba termina za terjatve, ki gredo v izvršbo, in sicer tako, da se uporablja termin izvršba oz. pred izvršbo (na izpisih, stolpci v preglednicah, pri knjiženju …)
 • Iz opominov se preknjiževanje terjatev v izvršbi dovoli le za tiste terjatve, ki so bile opominjane z opominom pred izvršbo in imajo na postavki v stolpcu Izvršba vrednost 2 ali 3.
 • Dodani so novi prevodi izpisov v italijanskem – Sollecito pagamento in nemškem jeziku – Mahnung, posebej za izpis v domači valuti in posebej za izpis prometa v tuji denarni enoti.

Dnevne obdelave – izvršbe

 • Nad preglednico je dodan napredni filter za razvrščanje/iskanje po vseh poljih.
 • V preglednici izvršb je poenoteno poimenovanje gumbov kot na opominjanju. Gumb Odklepanje je preimenovan v Vrni v pripravo in dodan je gumb Brisanje.
 • Dodan je stolpec Izvršba iz, ki prikazuje vir podatkov za pripravo izvršbe (iz prometa, iz opomina).
 • Ime priponke .covl je prijaznejše, brez vodilnih kodiranih številk.
 • V oknu priprava izvršb iz prometa je:
  • dodan gumb Izbrane stranke, ki omogoča poljuben nabor strank.
  • Odpravljeno je napačno zajemanje podatkov v primeru izbora 'nedoločenega' statusa partnerja.

Izpisi in pregledi - Odprte postavke - SID poročanje

 • v preglednici je urejen prikaz seštevkov glede na podatke, ki jih filtriramo
 • pri pripravi podatkov se le ti dodatno sortirajo po dokumentu
 • urejeno je določanje parametra datum zapadlosti od, ki ni več obvezen za vnos
 • na poročilu za prijavo zamud je pri izvozu dodana možnost izbora zneska, ki ga zapišemo v izvozno datoteko
 • urejeno je računanje zneska računa brez DDV
 • pri pripravi podatkov je dodana statusna vrstica, ki prikazuje potek priprave podatkov

 

 

 

 

Natisni