Prenos v Plačilni promet

Ukaz pripravi plačilne naloge za prenos v program Plačilni promet. Pred izvedbo določimo nastavitvene podatke za prenos:

Namen nakazila – program predlaga namen glede na vrsto obračuna (Plača, Regres ali Druga izplačila).

Datum valute za izplačila – program predlaga datum za izplačila iz podatkov obračuna.

Datum valute za dajatve – program predlaga datum plačila dajatev iz podatkov obračuna.

Datum valute za dajatve zasebnika – pri zasebnikih program predlaga datum plačila dajatev zasebnika iz nastavitev obračuna.

Refundacije – za prenos nalogov za refundacije izbiramo med: ločeno po vrstah izplačil ali združeno; v slednjem primeru se za vse vrste refundacij pripravi en (skupni) nalog.

Materialni stroški in drugi osebni prejemki – prenos nalogov za materialne stroške in druge osebne prejemke lahko izvedemo ločeno po vrstah izplačil ali združeno; v slednjem primeru se za vse vrste materialnih stroškov in drugih osebnih prejemkov pripravi en (skupni) nalog.

Dajatve zasebnika – za prenos nalogov za dajatve zasebnika lahko izbiramo med: ločenimi ali združenimi plačilnimi nalogi glede na sklic pri računu prejemnika dajatev; V primeru združevanja se za dajatve z enakim sklicem pri računu pripravi en (skupni) nalog.

Izplačila nadrejenim kreditodajalcem – ob potrditvi se podatki za kredite združijo v naloge za nadrejene kreditodajalce, sicer se nalogi izdelajo za vsakega kreditodajalca.

Izplačila nadrejenim prejemnikom nakazil – ob potrditvi izbire se nalogi za prejemnike nakazil združijo tako, da se izdelajo nalogi le za nadrejene prejemnike nakazil, sicer se za vsakega osnovnega prejemnika nakazil izdela svoj nalog.

Šifra 2 za plače – izpiše se šifra plačilnega prometa za nakazila plač.

Šifra 2 za refundacijo – izpiše se šifra plačilnega prometa za nakazila refundacij. Ista šifra se upošteva pri izplačilih za javna dela.

Šifra 2 za materialni strošek – izpiše se šifra plačilnega prometa za nakazila materialnih stroškov, ki se upošteva tudi pri izplačilih, ki pomenijo regres za letni dopust.

Neto izplačila na poravnalne račune

Izberemo :

·      Ločeno po poravnalnih računih bank

·      Združevanje na eno banko (ZC)

Pri izbiri združevanja na eno banko (ZC) se aktivira vnos v razdelku "Združevanje na eno banko ali ZC", kjer vnesemo ali izberemo še :

Šifra stranke ZC – šifra iz šifranta strank,  na katero se nakažejo združena sredstva neto izplačil

Šifra stranke banke ZC – šifra stranke +(banke), kjer je odprt poravnalni račun "Šifra stranke ZC"

Izpiše se še naziv računa.

Ob aktiviranju gumba Pripravi se izvede priprava nalogov, med katero program glede na pravila plačevanja in nastavitve pripravi vse potrebne podatke za prenos plačilnih nalogov v Plačilni promet.

 

Pozor! Program si zapomni nazadnje pripravljene podatke, tudi če smo medtem zaprli program in ga ponovno zagnali. Zato moramo pripravo podatkov zagnati vedno, ko smo od zadnje priprave spremenili podatke, ki bi lahko vplivali na plačilne naloge.

Če želite, da se pri nakazilu sredstev za izplačilo plač pripravi samo en nalog (združeno za neto plače, nadomestila v breme drugih in materialne stroške), morate vse tri podatke v razdelku "Posebne šifre 2" izpolniti z enako šifro in urediti formiranje zbirnih nalogov v plačilnem prometu. Program ne formira nalogov na interne prenose na šifre 32, 40 in 43.

 

Pomembni napotki:

plačilni nalogi se izdelajo za tista nakazila zaposlenih, ki so označena kot nakazila na tekoče račune, hranilne knjižice, "TRR - posredno na poravnalni račun" ali "TRR - neposredno"

plačilni nalogi za nakazila na tekoče račune oz. hranilne knjižice se nakažejo na račun izbranega prejemnika nakazila

plačilni nalogi za nakazila na "TRR - posredno na poravnalni račun" se nakažejo na "poravnalni račun" stranke - banke računa zaposlenega: izmed računov, ki jih ima stranka - banka, se poišče tisti, ki je označen kot "poravnalni"

plačilni nalogi za nakazila na "TRR - neposredno" se nakažejo neposredno na transakcijski račun zaposlenega in se tudi naslovijo na zaposlenega

 

Po končani pripravi se prikaže izpis z morebitnimi napakami in seznamom pripravljenih nalogov:

 

Podatke lahko podrobneje analiziramo z gumbom Analiziraj, ki odpre vrtilno tabelo, s katero lahko na različne načine pregledujemo in preverjamo podatke plačilnih nalogov. Na primer: podatke pregledamo tako, da imamo zbrane vse zneske, ki so na plačilnih nalogih zaradi plače izbranega zaposlenega:

Z gumbom Prenesi prenesemo plačilne naloge v Plačilni promet. Gumb je aktiven, če je bila zadnja priprava podatkov izvedena za tekoči obračun in če pripravljeni podatki še niso bili obdelani z gumbom Prenesi. Če so bili podatki obračuna že preneseni v Plačilni promet, opozori:

Če podatki niso bili pripravljeni v obdelavi Prenos v Plačilni promet, program opozori:

Glede na nastavitve programa z gumbom Prenesi:

če v nastavitvah programa ni vpisana Šifra uporabnika za neposredni prenos, izdelamo izvozno datoteko  za uvoz v Plačilnem prometu; ta postopek imenujemo Prenos preko datoteke

če je v nastavitvah programa vpisana Šifra uporabnika za neposredni prenos, izdelamo plačilne naloge neposredno v programu Plačilni promet (takoj, brez izvozne datoteke); ta postopek imenujemo Neposredni prenos v Plačilni promet

 

Prenos preko datoteke

Odpre se nastavitveno okno s podatki:

Mapa za izvoz – na računalniškem disku ali drugem mediju mora obstajati mapa za izvoz nalogov v program Plačilni promet. Pri določanju poti do mape si pomagamo s klikom na gumb . Odpre se novo okno, kjer postopoma določimo pot do mape. Program sam predlaga nazadnje vneseno oz. izbrano mapo, v kateri se je izdelala ali dopolnila izvozna datoteka.

Brisanje obstoječih podatkov v izvozni datoteki – če izberemo Da, se pred izvozom trenutnih podatkov za plačilni promet briše obstoječa vsebina izvozne datoteke, ki se nahaja v zgoraj navedeni mapi za izvoz.

S potrditvijo izvoza se podatki izvozijo v datoteko z imenom nalogi.w-1.

 

Neposredni prenos v Plačilni promet

Odpre se nastavitveno okno s podatki:

Tip naloga v Plačilnem prometu – če želimo, da bodo preneseni nalogi v Plačilnem prometu opremljeni z določenim tipom naloga, izpolnimo to nastavitev. Program predlaga nazadnje vneseno.

Po potrditvi se izdelajo plačilni nalogi v Plačilnem prometu. Če ni napak, se prikaže obvestilo z informacijo, da je obdelava opravljena. Če je pri prenosu prišlo do napak, se izpiše seznam plačilnih nalogov, ki niso bili izdelani in jih zato ni v Plačilnem prometu:

Natisni