Uvod

Program je namenjen ustanovam kot so šole, vrtci, dijaški in študentski domovi ter domovi upokojencev, centri za izobraževanje, uredništvom… Uporabljamo ga za vodenje podatkov o otrocih, učencih, dijakih, študentih, slušateljih, oskrbovancih oziroma naročnikih, njihovih koriščenih storitvah (malice, kosila, učbeniki, izleti, tečaji, naročnine…), obračunavanju oskrbe v vrtcu in varstva oziroma bivanja v domovih, razvozu prehrane, evidentiranju prijavljenih/odjavljenih/koriščenih obrokov na kuhinjskem pultu, evidenci obrokov v skladu z Zakonom o šolski prehrani, evidenci vlog v domovih starejših občanov...

Uporabljamo ga samostojno ali v povezavi z drugimi SAOP programi. Program pripravi tudi datoteko bremenitev tekočih računov po sistemu SDD SEPA direktne bremenitve ter datoteko za izpis univerzalnih plačilnih nalogov v Zbirnem poštnem centru (EPPS) in ostalih ponudnikuh tovrstnih storitev (KRO…).

Otroci, učenci, dijaki, študenti, slušatelji, oskrbovanci oziroma naročniki so razvrščeni po razredih/skupinah, skupine pa so razvrščene po enotah. Enoti določimo stroškovna mesta in občino, v katero spada. Otroku lahko določimo tudi doplačnika (štipenditorja, socialni zavod…), ki delno ali v celoti doplačuje obračunane storitve. Doplačilo je lahko določeno v fiksnem znesku ali v odstotku. V vrtcih bo program na osnovi plačilnega razreda iračunal prispevek staršev oz. sofinanciranje plačila staršev s strani MIZKŠ in plačilo občine.

Program deluje po naslednjem načinu:

·      Priprava storitev za obračun posameznega otroka (avtomatsko na podlagi predvidenih storitev in v vrtcih avtomatsko na podlagi prispevka staršev).

·      Število obračunov v določenem letu ni omejeno.

·      Priprava obračuna: Obračun lahko pripravimo za vrtec, šolo oziroma dom, za enoto, za skupino/razred ali za izbrane otroke.

·      Obresti in akontacije: Za neredne plačnike je možen obračun obresti, ki se obračunu pripišejo ali pa se samo informativno prikažejo. Predpogoj za obračun obresti je uporaba programa Spremljanje plačil računov (v nadaljevanju SPR) ali Dvostavno knjigovodstvo in Obračun obresti (DK in OBR). Obračunamo lahko tudi akontacije. Omogočen je obračun zamudnih obresti za neplačane račune in za račune plačane z zamudo.

·      Dolg, preplačilo: za neredne plačnike ali za preplačnike je mogoče na računu prikazati saldo stranke. Ta saldo lahko tudi upoštevamo pri pripravi UPN oz. pri pripravi datoteke SDD SEPA direktne bremenitve tako, da dolg poveča oz. preplačilo zmanjša znesek na kuponu oz. v datoteki SDD.

 

Pred zaključkom obračuna se zabeležijo odstopanja od predvidenih količin storitev in podatki o prisotnosti/odsotnosti/rezervacijah (poletnih rezrvacijah, zdravniških osdsotnostih) otrok. Sledi zaključek obračuna.

Program omogoča izpis univerzalnih plačilnih nalogov (UPN). Omogoča tudi pripravo datoteke za tiskanje UPN v Zbirnem poštnem centru ter datoteke za bremenitve tekočih računov po sistemu SDD SEPA direktne bremenitve.

V program Spremljanje plačil računov (SPR) ali dvostavno knjigovodstvo (DK) se iz OST avtomatično knjižijo izdani računi. Otroci, učenci… oziroma starši lahko plačujejo s UPN, gotovino ali s trajniki pri bankah. Nato v SPR ali v DK (preko PP) knjižimo plačila ročno oziroma avtomatično iz izpiskov ZBSxml ali isoSEPA. Mogoč je tudi ročen vnos plačila ali povezava na blagajno v primeru gotovinskega plačevanja.

Pri vsakem obračunu se pripravljajo podatki v obliki temeljnice za knjiženje v knjigovodstvo (pripravi se datoteka in vknjižbe v posrednem knjiženju v DK in v knjigi izdanih računov DDVC). Na osnovi plačil v SPR za obdobje se pripravijo zbirni podatki za knjiženje na evidenčne konte.

Natisni