Verzija 2020.04.001 z dne 20.3.2020

 • eBOL
  • Pod preglednico evidenca odsotnosti je dodan gumb Nepovezani eBOL, s katerim pridemo do seznama zaposlenih, za katere se zapisi odsotnosti niso pripravili, ker je zaposleni neaktiven ali nima vpisanega pravilnega podatka EMŠO.
  • V preglednico evidenca odsotnosti sta dodana stolpca Čas vnosa ter Povezana oseba.
  • Urejeno sporočilo v primeru brisanja zapisa iz evidence odsotnosti.
  • Urejeno zaporedje zavihkov na gumbu eBol nastavitve ter naziv polja za vnos datumskega obdobja (datum izdaje namesto obdobja).
  • Urejeno prenos podatkov v primeru recidiva ter prikaz stolpca Recidiv v preglednici.
  • Urejeno barvanje vrstic v preglednici.
 • Posredni vnos
  • Omogočeno tiskanje podatkov uvoza vseh odsotnosti.
  • Urejen prenos v posredni vnos v primeru bolniške odsotnosti in praznika na dan, ki bi sicer za zaposlenega bil delaven.
  • Omogočen vnos podatkov: poračun, obdobje od, obdobje do in število dni v primeru hitrega vnosa vrstic posrednega vnosa.
 • Urejeno upoštevanje preklicanih eBOL med kontrola neobračunanih eBOL.
 • Odpravljena težava pri shranjevanju obračunskih listov v eRegistrator v primeru uporabe nastavitve Tiskam osnovo »kot če bi delal«.
 • Rekapitulacija plač
  • V rekapitulacijo sta dodani vrstici materialni stroški brez izplačila in odtegljaji brez izplačila. Vrste obračuna brez izplačila so na rekapitulaciji posebej označene.
 • OLAP analiza obračunskih vrstic
  • Odpravljena težava pri izračunu normiranih ur v primeru naknadne spremembe grupe obračuna.
 • Zbirni pregled izplačil
  • Urejeno razvrščanje na zavihku Vrste obračuna.
 • Prenos v DK
  • Urejeno upoštevanje podatka Invalid nad kvoto iz podatkov obračuna, namesto iz trenutnih podatkov zaposlenega.
 • Evidenca prisotnosti
  • Urejen prenos podatkov krajše zadržanosti s samodejnim dodajanjem ur prisotnosti do polnega delovnega časa.

Natisni