Uvod

Izvoz pripravi podatke o nakazilih plač za prenos na banke v obliki, ki so jo sprejele banke v okviru Združenja bank Slovenije. Prenesejo se podatki o nakazilih na TRR (transakcijske račune občanov), na TR (tekoče račune občanov), na HK (hranilne knjižice občanov) in podatki o nakazilih za plačilo kreditov.

Struktura datotek je izdelana v skladu z dokumentacijo t.i. Zbirnega centra: "Navodila in standardi za izmenjavo podatkov prek zbirnega centra, verzija 1.2, datum 02.06.2003".

Pred izvedbo določimo nastavitvene podatke za izvoz:

Namen - podatek se izvozi. Izberemo lahko namen iz šifranta ZC (Zbirnega centra) ali opisni namen. V primeru obračuna plače ali regresa program predlaga ustrezno šifro iz šifranta ZC. V primeru drugih izplačil predlaga opisni namen. V vsakem primeru uporabnik sam določi (glede na navodila posamezne banke), v kakšni obliki se izvozi namen.

Namen za plačila kreditov - podatek se izvozi. Izberemo namen iz šifranta ZC (Zbirnega centra).

Datum izplačila - podatek se izvozi. Program predlaga datum izplačila izbranega obračuna.

Referenca obremenitve – podatek se izpolni, ko je v nastavitvah izbran prenos nakazil neto izplačil na UJP (UJP je zbirni center).

Ločeno po poravnalnih računih - je zelo pomembna nastavitev. Če smo z izbrano banko (ali Zbirnim centrom) dogovorjeni, da njej pošiljamo podatke za nakazila na vse banke, te nastavitve ne označimo. V tem primeru se bodo vsi podatki zapisali v eno datoteko in sicer v datoteko z imenom OPZ_ZC.txt. Če želimo podatke posredovati vsaki posamezni banki ločeno, označimo to nastavitev, kar bo pomenilo, da bo izvoz izdelal več ločenih datotek - za vsako banko eno. Imenoval jih bo DOdddddddd.txt (namesto dddddddd bo davčna številka stranke uporabnika) in shranil v podmapo OPZ_Bxxxxx, kjer bo namesto xxxxx šifra banke.

Ime datoteke – predlaga se OPZ_ZC.TXT za zbirni center  ali MODO.TXT za UJP, če ni izbrano »ločeno po poravnalnih računih«, sicer formira za vsako banko ločeno datoteko, vsako v svoji mapi.

Zaporedna številka paketa - podatek se izvozi. Banke niso posredovale natančnih informacij, kaj naj bi ta številka pomenila in kako se jo določa, razen da je "zaporedna številka paketa v okviru ene storitve znotraj enega dne". Podatek se uporabi (in ga lahko vnašamo) v primeru izvoza ene datoteke za vse banke (Zbirni center).

Mapa za izvoz – pot do mape na računalniškem disku ali drugem mediju, kjer se bodo izdelale izvozne datoteke. Program predlaga nazadnje vneseno oz. izbrano mapo.

 

S potrditvijo izvoza se izvede priprava podatkov za direktne odobritve. V primeru izvoza ločeno po poravnalnih računih se prikaže okno z možnostjo nastavitve številk paketov:

Številke paketov se predlagajo glede na predhodni izvoz. Možnost določanja različnih številk paketov za različne banke lahko uporabimo v primerih, ko imajo nekatere banke skupne informacijske sisteme za direktne odobritve in od uporabnikov zahtevajo, da se številke paketov znotraj bank, ki uporabljajo skupni informacijski sistem, ne ponavljajo.

Po potrditvi se podatki izvozijo v izvozne datoteke.

Če je med obdelavo prišlo do napak, se izpiše protokol z opisom napak - izvozne datoteke se v tem primeru ne pripravijo in je potrebno glede na opisane napake popraviti ustrezne podatke ter v nekaterih primerih tudi ponoviti obračun.

Če ni napak, program ponudi izpis podatkov iz preglednice vzorcev po sistemu QRD; na voljo so naslednji standardno vgrajeni vzorci:

Direktne odobritve - povzetek: prikaz skupnih zneskov po bankah in rekapitulacija zneskov po vrstah poslov za vse banke skupaj.

Direktne odobritve po bankah: prikaz podatkov o zapisih za direktne odobritve po bankah. Na koncu izpisa je rekapitulacija zneskov po vrstah poslov za tekočo banko. Izpis je podoben "seznamom", ki so jih banke sprejemale pred uvedbo direktnih odobritev.

Direktne odobritve po zaposlenih: prikaz podatkov o zapisih za direktne odobritve. Podatkih so združeni po zaposlenih in urejeni po njihovem priimku.

Spremni dopis za banko : povzetek poslanih podatkov po bankah.

Natisni