Nastavitve sejnin

Ob prvem zagonu je potrebno najprej urediti nastavitve za obračun sejnin. Izpolnjene moraj biti zaradi priprave obračuna sejnin in prenosa pripravljenega obračuna sejnin v pogodbe.

Plačni razred osnove – osnova za izračun sejnine je praviloma osnovna plača župana, sejnina se določi v % od osnovne županove plače.  Če želimo izračunavati sejnine na ta način, mora biti izpolnjena šifra plačnega razreda osnove. Plačni razred mora obstajati v šifrantu Plačnih razredov, ki se odpre, če kliknemo na gumb . Če plačni razred še ni vnesen, ga  dodamo v šifrant s klikom na gumb Vnesi zapis (Insert) . Nato shranimo novi vnos s klikom na gumb Potrdi in ga prenesemo v nastavitve pomočjo gumba Izberi.

Vrste izplačil za prenos :

 Za prenos v pogodbe morajo biti izbrane šifre vrst izplačil, namenjene obračunu :

Sejnina – šifra izplačila, ki predstavlja "Sejnino". pri tem upošteva šifro vrste izplačila. podatek mora pred tem obstajati v šifrantu Vrste izplačil, ki se odpre, če kliknemo na gumb . Če vrsta izplačila ni vnesena, jo dodamo v šifrant s klikom na gumb Vnesi zapis (Insert)  , shranimo novi vnos s klikom na gumb Potrdi in ga prenesemo v razdelek Vrste izplačil s pomočjo gumba Izberi.

Prevozni stroški – na enak način, kot vrsto izplačila za sejnino lahko vnesemo šifro vrste izplačila za prevozne stroške, če jih želimo obračunavati skupaj s sejninami.

Drugi stroški – dodatna vrsta izplačila za za druge stroške : vesemo šifro vrste izplačila, če jih želimo obračunavati skupaj s sejninami.

Opombe

 

Ločene šifre vrst obračuna za prevozne in druge stroške so potrebne, če želimo v pripravi obračuna sejnin kontrolirati mesečne ali letne vsote obračunanih sejnin po prejemnikih. Prevozni in drugi stroški so izvzeti iz kontrole, kontrolira se samo vsota sejnin.

Natisni