Verzija 2018.03.000

Sociala

• Prošnje
Odpravljena težava pri izbiri leta prispele prošnje. Vedno se prikažejo vsa leta, v katerih so prošnje. Dodano je tudi tekoče leto, tudi če ni nobene prošnje v njem.
• Šifranti – Šifranti sociale
V šifrantu Dodatne storitve iz oskrbe je dodan stolpec Obračun. Če je izklopljen, se storitev ne obračunava, če je vklopljen se obračunava. Obračuna se ne da izklopit, če ima storitev veljavno ceno v ceniku.

Zdravstvo

• Zdravstveni karton - Terapije
Terapije je možno urejati dokler ni narejen obračun zdravstva za dan začetka terapije.
• Poročila – Nega
V poročilu Rezultati meritev je dodana ura k meritvi. Ura se nam izpiše samo v primeru, če imamo obkljukano možnost v Nastavitve-Osnovni podatki-Dodatno-Vnos ure pri Meritvah in kontrolah in so ure na vnosu meritev tudi vnesene.
 Poročila-Zdravstvo
Dodan nov izpis Novo predpisane terapije, ki kaže samo stanovalce, ki imajo na novo predpisane terapije in njihove terapije. Prejšnje poročilo Novo predpisane/zaključene terapije deluje enako kot prej.
Na izpisu Plan dela, je dodana tudi količina če je vnesena naslednja izdaja zdravila.
• Šifranti
V šifrantu zdravstva je dodan šifrant Individualna habilitacija.
V šifrantu zdravstva je dodan tudi šifrant Incident, kjer je prvi stolpec vrsta šifranta (kot piše pri seznamih na vnosu incidenta), ostala dva stolpca pa služita vpisu šifre in opisa.
• Inkontinenca
Pri vnosu inkontinenčne naročilnice se datum nastavi na datum do zadnjega obdobja + 1 dan. Če pa izberete obdobje, ki ima datum od več kot en mesec kasnejši od trenutnega datuma, bo program javil opozorilo. Torej program nas opozori, da je datum obdobja neskladen z datumom naročanja.

Delo

• Skupni vnos storitev
Če je pri Izdaja zdravil vnesena izdaja zdravila za zdravilo, ki ni med terapijami, se v Načrtovane posege zapiše npr. »Naslednja izdaja zdravila, Količina 22.«, za zdravilo, ki je med terapijami pa »Na dan: 1, Doza: 3, Količina 44.«. Količina je količina iz izdaje zdravil.
• Predajna knjiga
Dodana je možnost izbire več oddelkov in več izmen. Pri Individualnih storitvah in Meritvah lahko izberemo posamezne storitve (eno ali več). Če so neke storitve izbrane, se prikažejo samo izbrane, če ni izbrane nobene, se pokažejo vse. Tudi za vse ostale izbore velja, da če ni izbrano nič, je enako kot da je izbrano vse (vsi oddelki, vse izmene, vse storitve).
• Individualna habilitacija
Dodana je možnost vnosa, izpisa in opisa individualne habilitacije. Dostop do individualne habilitacije dodelimo na vsakemu operaterju posebej. Pomembno je tudi, da si pred vnosom uredimo šifrant Individualne habilitacije.
• Incident
Dodana je možnost vnosa incidenta z dodatnimi polji za bolj izpopolnjen vnos in posledično tudi izpis.

Obračun

• Blagajna
Dodana je možnost vnosa novega dogodka (izdatek, prejemek ali oboje). V vrstice dodajamo stanovalce in zneske v prejemek/izdatek. Ob kliku na gumb Potrdi, se spremembe shranijo in se izračuna saldo po stanovalcu ter za celotno blagajno.
V zavihku Pregled se odpre izpis, z istimi možnostmi kot ostali izpisi v generatorju poročil. Tukaj si lahko izpišemo Pregled prejemkov in izdatkov v blagajni.
• Način plačila oskrbe
Pri svojcu in občini pri žepnini je možnost »Z gotovino« nadomeščena z možnostjo »Znesek«. Funkcionalnost ostaja enaka, spremenilo se je samo poimenovanje polj.

Natisni