Vnos nove kompenzacije

Predloge kompenzacij vnašamo, popravljamo in brišemo s standardnimi gumbi Vnesi zapis, Popravi zapis in Briši zapis. Ko vnašamo novo kompenzacijo se odpre okno:

·      Leto – leto za katero pripravljamo kompenzacijo. V prehodnem obdobju, pred prenosom podatkov v novo obračunsko leto (ko knjižimo v obdobje 13, 14, … ), nam program omogoča pripravo kompenzacij za preteklo in tekoče poslovno leto. Leto izberemo, ko vstopimo v preglednico pripravljenih kompenzacij.

·      Številka – zaporedna številka kompenzacije. Pri prvem vnosu številko lahko sami vpišemo, naprej program sam številči.

·      Datum – datum priprave predloga kompenzacije, je sistemski datum in ni dostopen za popravljanje.

·      Potrjeno – ko je kompenzacija potrjena polje označimo s kljukico in gumba Knjiži  in Zapis v PP  postaneta aktivna. Potrjene kompenzacije lahko knjižimo na dva načina:

o  Gumb Knjiži uporabljajo tisti uporabniki, ki kompenzacije ne izvajajo preko transakcijskega računa. Z gumbom Knjiži  se kompenzacija avtomatsko knjiži v glavno knjigo. Postavke, ki jih kompenziramo, se med seboj zaprejo.

o  Z gumbom Zapis v PP pa se pripravi plačilni nalog za kompenzacijo, ki ga je treba izvesti preko transakcijskega računa.  Postavke iz kompenzacije pa se bodo avtomatsko zaprle ob knjiženju bančnega izpiska. Ko je plačilni nalog za kompenzacijo pripravljen postane gumb Knjiži neaktiven in knjiženje iz kompenzacij onemogočeno.

·      Knjiženo – v polje se vpiše datum, ko je kompenzacija knjižena z gumbom Knjiži ali ko je za kompenzacijo pripravljen plačilni nalog z gumbom Zapis v PP. Poknjižene kompenzacije ne moremo več popravljati.

Če imamo v nastavitvah programa označeno direktno knjiženje DK nam bo program vknjižbe direktno poknjižil brez prenosa v posredno knjiženje.

·      gumb Izbira za kompenzacijo – Po kliku na gumb se nam odpre okno, kjer so prikazane odprte postavke združene po kontih in strankah. Iz seznama lahko izberemo eno vrstico v breme in eno vrstico v dobro, če želimo izbrani postavki kompenzirati. Po kliku na gumb Potrdi se za izbrana konta in izbrani stranki v preglednici z dobavitelji in kupci prikažejo vsi odprti dokumenti.  Nato lahko izberemo posamezen dokument ali več za pripravo medsebojne kompenzacije.

 

·      Pripravljena plačila – pri izbiri pripravljena plačila program upošteva že pripravljena plačila v plačilnem prometu. Če damo kljukico pripravljena plačila nam bo program v razpredelnico dobaviteljev dodal vknjižbe ki imajo pripravljen plačilni nalog v plačilnem prometu (v PP-ju s kljukico ''V plačilo'' označen plačilni nalog).

 

·      S kompenzacijami v obdelavi – Z izbiro S kompenzacijami v obdelavi nam program pri pripravi nove kompenzacije, pri prikazu odprtega stanja dokumenta upošteva znesek dokumenta, ki je že vključen v prehodno pripravljene, nepotrjene kompenzacije. Na ta  način imamo pri pripravi kompenzacij možnost informacije odprtih postavk ali tudi stanja postavke z upoštevanjem že pripravljenih kompenzacij.

Pomembno!

Uporabniki, ki ne pripravljajo plačil iz kompenzacij (kompenzacije ne knjižijo avtomatsko v posredno knjiženje, ampak jih knjižijo ročno), naj pred pripravo kompenzacije umaknejo kljukico S kompenzacijami v obdelavi.

Negativno stanje -  pri pripravi kompenzacij þ S kompenzacijami v obdelavi  se lahko pojavi tudi negativno stanje. V primeru, da imamo več pripravljenih kompenzacij za eno stranko nam program od odprtega zneska dokumenta odšteje vse zneske, ki so vključeni v eno ali več kompenzacij.

 

·      Kontrola konta – program kontrolira vrsto konta za kupce in dobavitelje. Pri kupcih mora biti izbrana Vrsta = kupci in Stran knjiženja računov = B npr. konto 1200, pri dobaviteljih mora biti izbrana Vrsta = dobavitelj in Stran knjiženja računov = D, npr. konto 2200), sicer nam program javi, da šifra kotna ni veljavna in konto obarva rdeče.

·      Konto od..do – izberemo konte terjatev in obveznosti, na katerih imamo knjižene postavke za izbranega partnerja.

·      SM – izberemo SM samo v primeru, da vodimo saldakonte analitično.

·      Stranka – izberemo stranko za katero želimo pripraviti predlog kompenzacije.

·      Prikaži – v preglednici se nam prikažejo odprte postavke za izbrane konte, izbrano stroškovno mesto in izbrano stranko. Med temi postavkami izbiramo kaj bomo kompenzirali. Znesek, ki ga potrdimo, se prenese v kolono Komp. v breme / Komp. v dobro. Znesek, ki ga kompenziramo lahko tudi popravimo, pretipkamo.

Pri potrditvi kompenziranega zneska, na strani obveznosti, se v primeru pripravljenega plačilnega naloga v plačilnem prometu le-ta označi s tipom naloga za kompenzacijo (DK Nastavitve / zavihek Plačevanje: Tip naloga za kompenzacije). V stolpec Znesek v komp., v preglednici Plačilni nalogi / Priprava plačilnih nalogov, se prišteje znesek potrjen za kompenzacijo. Znesek v stolpcu Znesek v komp. je samo za informacijo.

Ko je razlika med zneski za kompenzacijo kupca in dobavitelja enaka nič (Saldo 0), je aktiven gumb Potrdi, s katerim kompenzacijo potrdimo.

Natisni