Dodajanje novih Knjižnih skupin

Ob kliku na gumb   - Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Knjižne skupine - Računi, ki ima dva zavihka: Konti in Artikli. Nad zavihki lahko vnesemo naslednja podatka:

  • Šifra – vpišemo oziroma izberemo šifro knjižne skupine strank iz šifranta knjižnih skupin stran.
  • Naziv – vpišemo naziv knjižne skupine, kot se bo uporabljal v fakturiranju. Pri novem vpisu se naziv predlaga iz naziva knjižne skupine stranke.

Natisni