Uvoz izdaje iz delovnega naloga VRP

Če na vrsti prometa, ki predstavlja izdajo tekočega ali naslednjega knjižnega leta in imamo vzpostavljeno povezavo z uporabnikom VRP, izberemo  Uvoz podatkov, se nam odpre okno, ki omogoča uvoz izdaje iz podatkov delovnega naloga večnivojskega razpisa proizvodnje VRP. Ob kliku se odpre okno Uvoz izdaje iz delovnega naloga VRP.

Delovni nalog - Leto – vpišemo oziroma izberemo leto delovnega naloga VRP. Predlaga se leto iz preglednice prometa.

Delovni nalog - Številka - vpišemo ali izberemo številko delovnega naloga VRP. Delovni nalog VRP, kateremu želimo knjižiti izdajo mora imeti status »V izdelavi«. Po vnosu se prikažejo o planiranem izdelku na tem delovnem nalogu.

Izdelek - Količina - vpišemo količino izdelka, ki je bil izdelan. Predlaga se celotna neizdelana količina izdelka na delovnem nalogu.

Izdaja - Skladišče – vpišemo ali izberemo šifro skladišča, iz katerega bomo izdali blago.

Izdaja - Konto porabe - vpišemo ali izberemo konto porabe, na katerega se bo knjižila izdaja.

Izdaja - Datum - vpišemo ali izberemo datum izdaje.

Izdaja - Dokument - vpišemo vsebino polja dokument iz glave izdaje. Predlaga se številka in leto delovnega naloga VPR.

Gumb  - Opusti (Alt O) prekine uvoz izdaje in vrnemo se v preglednico prometa.

Gumb  - Potrdi (Alt P) najprej izvede izračun predvide izdaje iz normativa delovnega naloga VRP. Odpre se nova preglednica z imenom Uvoz izdaje iz delovnega naloga VRP – sestavine.

Sestavinam, katerih zaloge se vodijo po serijah, se predlagajo serije po FIFO sistemu vnosa serij. Pri tem se ne upoštevajo serije, ki jim je pretekel rok uporabe ali so v karanteni. Artikli, katerih zaloga ne pokriva predvidene izdaje, so obarvani rdeče.

Na preglednici lahko spreminjamo predlagano količino.

Gumb  - Opusti (Alt O) na vrne v okno Uvoz izdaje iz delovnega naloga VRP.

Gumb  - Potrdi (Alt P) zažene knjiženje izdaje. Izdaja se knjiži v leto in vrsto prometa iz preglednice prometa. Po uspešno zaključenem knjiženju izdaje se popravi tudi izdelana količina v delovnem nalogu VRP.

Gumb  - Zapri (Alt Z) prekine uvoz izdaje iz delovnega naloga VRP in nas vrne v preglednico prometa.

Izbor gumba  Razdeli na serije (Alt S), ki je aktiven samo na vrsticah na vrsticah z izdajami po serijah, omogoča prerazporeditev predlaganih izdaj po serijah. Odpre se novo okno Uvoz izdaje iz delovnega naloga VRP – razdeli na serije. V njem lahko spreminjamo podatke v stolpcu količina.

Gumb  - Opusti (Alt O) na vrne v okno Uvoz izdaje iz delovnega naloga VRP – sestavine brez spremembe podatkov o serijah.

Gumb  - Potrdi (Alt P) na vrne v okno Uvoz izdaje iz delovnega naloga VRP – sestavine s spremembo podatkov o serijah.

Natisni