Izpis Doplačilo občine ustanoviteljice

V 10. členu Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih,  ki izvajajo javno službo, je zapisano: »Če je število otrok v oddelkih manjše od števila, ki je določeno kot najvišji normativ za oblikovanje posamezne vrste oddelka, je lokalna skupnost ustanoviteljica vrtca dolžna vrtcu zagotavljati sredstva v višini cene programa brez živil za število otrok, ki predstavlja razliko med dejanskim številom otrok v oddelku in najvišjim normativnim številom.«

Zaradi lažje priprave zahtevka za doplačilo občine je v modulu OST na Obračunu izpis Doplačila ustanoviteljice.

Izpis Doplačilo občine ustanoviteljice

Natisni