Verzija 2020.13.001 z dne 25.09.2020

Dvostavno knjigovodstvo

Dnevne obdelave – opominjanje

Vsi izpisi opominov so posodobljeni na podatku v naslovu »datum zapadlosti do«. Prikazuje se najvišji datum valute iz postavk opomina.

Plačilni promet

 • Nova funkcionalnost za brisanje plačilnih nalogov
  • brisanje plačilnih nalogov je združeno v enovito obdelavo – gumb Brisanje nalogov,
  • nova preglednica Plačilni nalogi – brisanje omogoča brisanje neoznačenih (pripravljenih), poslanih ali plačanih nalogov,
  • izbor nalogov za brisanje uredimo preko nastavitev nad preglednico,
  • v novem brisanju varnostni sistem in pooblastila ostajajo ista,
  •  
 • Priprava datotek za banko
  • Banka ni več obvezen podatek, prikazuje se opis banke in številka TRR v IBAN obliki. Če ima nalogodajalec le eno banko, se ta predlaga ob vstopu.
  • Nastavitev za zamenjavo banke je urejena preko novega gumba 'Izbira bank'. Gumb je aktiven, ko je 'Zamenjava računa' potrjena. Banka je v primeru zamenjave računa obvezen vnos. Odpre se nabor vseh nalogodajalčevih bank za izbiro. Sledi zamenjava TRR na označenih nalogih enako kot do sedaj.
  • Če je Banka v nastavitvah izbrana, program pripravi datoteko le za izbrano banko.
  • V kolikor Banka ni izbrana, program samodejno pripravi toliko datotek, kolikor je različnih bank nalogodajalca v označenih nalogih za plačilo.
  • Datoteke so poimenovane na način:

BANKA_SEPA_VrstaNaloga_DenarnaEnota_ŠtevilkaPaketa

npr. NKBM_SEPA_Nalog_EUR_20200915003

 • Izračun zneska v domači DE v preglednici plačilni nalogi se izvaja le za označene in neoznačene plačilne naloge, ki niso v domači DE. V kolikor taki nalogi obstajajo in vrsta tečajnice ni določena, program javi obvestilo, da je za preračun potreben vnos tečaja.
 • Na formi Plačilni nalog so umaknjena polja, ki niso več v veljavi, prav tako je posodobljen prikaz in iskanje TRR-jev.

 

Knjiga prejetih računov

 • pošiljane v plačilni promet - v revizijsko sled se zapišejo ključni podatki s plačilnega naloga v času pošiljanja v PP
 • pošiljanje v plačilni promet - masovno pošiljanje - v primeru napake na plačilnem nalogu se odpre okno plačilnega naloga v vseh primerih napak
 • uvoz eračuna - validacija eslog 2.0. - se validira po novejši XSD shemi

Kadrovska evidenca

 • Urejeno označevanje vrstic in posameznih celic v preglednici zaposlenih.
 • V preglednico zaposlenih je dodano polje Elektronska pošta.
 • Urejeno generiranje naključnih gesel samo za zaposlene, ki imajo vpisan naslov elektronske pošte.
 • Podatki šifra in naziv organizacijske enote in enote organizacijske strukture so dodani v vse OLAP analize.

Obračun plač zaposlenim

 • Pripravljen pripomoček za izračun uspešnosti v javnem sektorju.
 • Urejen vnos obdobja v primeru hitrega vnosa obračunskih vrstic.
 • Omogočen izpis potrdila o plači za obdobje dvanajstih mesecev.
 • Evidenca boleznin (eBOL)
  • Odpravljena težava s pridobivanjem PDF prilog zapisov odsotnosti.
 • Evidenca prisotnosti
  • Odpravljena težava z izračunom dodatka za deljen delovni čas.

Obračun potnih nalogov

 • Urejeno predlaganje vozila v primeru kopiranja potnega naloga ali spremembe potnika med odpiranjem novega potnega naloga.

Registracija prisotnosti

 • Izpis trenutno prisotnih zaposlenih
  • Urejen izpis v primeru prikaza zaposlenih po enotah organizacijske strukture.
  • Omogočen prikaz zaposlenih, ki so na malici.
 • V OLAP analizo po dnevih sta dodani polji Čas vnosa in Ime vnašalca.
 • Urejen uvoz vseh odsotnosti v primeru krajših odsotnosti, če zapisi prisotnosti že obstajajo.
 • Umaknjen podatek EMŠO.

Ura za registracijo prisotnosti

 • Spremenjeno pravilo za določanje SM dogodka zaposlenega.
 • Odpravljena težava s povezovanjem programa na lokalno bazo.

Dobavitelji in kupci

 • Pri zapiranju naročila kupca je dodana kontrola statusa odpremnih nalogov ki so "V komisionu". Ko je vsaj en pripadajoči nalog s takim statusom zapiranje naročila ni možno.
 • Optimizirano delovanje vnosa vrstic preko funkcijske tipke F5.
 • Izboljšana povezava med naročilom kupca in delovnimi nalogi (VRP ali DN):
  • Naročila kupca ni možno brisati v kolikor je prenesen na delovni nalog ali plan proizvodnje.
  • Vrstice naročila kupca ni možno brisati v kolikor je prenesena v delovni nalog ali plan proizvodnje.
  • Premikanje vrstnega reda vrstice naročila povzroči spremembo navedbe vrstice tudi na delovnem nalogu.
  • Sprememba količine na vrstici naročila ali »storno vrstice« oziroma »zapri naročilo« na delovnem nalogu vklopi opozorilo in informacijo prenese v »log spremembe«.
 • Naročila kupcev – kopiranje naročila; na funkciji posamičnega kopiranja naročila kupcev smo dopolnili naslednje:
  • V primeru izbire opcije »zapri naročilo« se po kopiranju sedaj ne zapre samo naročilo temveč tudi njegove vrstice.
  • Dodana je opcija »Obnovi po nastavitvah iz knjige naročila; v primeru izbire te opcije, bodo skladišča, ceniki, analitike, knjižne skupine,… v naročilu, ki nastane take, kot je nastavljeno na knjigi naročil in ne take, kot so v naročilu, ki ga kopiramo.
  • Dodana je opcija »Obnovi prodajne pogoje«; v primeru izbire te opcije, se bodo po kopiranju v nastalem naročilu osvežile cene in popusti, kot za stranko naročila veljajo v trenutku kopiranja.
  • Dodana je opcija »Osveži nazive«; v primeru izbire te opcije, se bodo po kopiranju v nastalem naročilu osvežili nazivi artiklov, kot veljajo glede na jezikovno področje stranke/naročila.

Fakturiranje

 • Na Hitrem vnosu računov je omogočena oznaka gotovinskega plačila tudi v primeru, da ni povezave na Blagajno. Delovanje je omogočeno za knjige računov ki imajo davčno potrjevanje.
 • Pri pregledu načinov plačil je dodana opcija "Opusti". V tem primeru se preglednica zapre brez spreminjanja datumov plačil. Spremembe se po novem odražajo samo na gumbu "Potrdi".
 • Omogočeno je dodajanje vez na račun. Veze so lahko iz računa, predračuna ali ročno. Vezni dokument ima vnos do 60 znakov. Enako je tudi povečano polje Dokument na zavihku splošno.
 • Pri kopiranju računa s spremembo predznaka (Dobropis) se vzpostavijo tudi veze po novem.
 • Pri knjiženju v DDV se v primeru veze na predhodni račun in dobavo blaga v EU ustrezno tudi evidentira popravek v RP-O - Dobropis.
 • Urejeno poimenovanje datotek računov in predračunov (eRegistrator, eRačun,…) iz polja »poimenovanje« izbranega ali prednastavljenega obrazca tudi pri masovni izstavitvi računov in predračunov.
 • Omogočeno pošiljanje eRačunov v formatu e-slog 2.0 v spletno banko

Materialno skladiščno poslovanje

 • Izpisi
  • Blago na odpoklic nad 12 mesecev
   • Nov izpis namenjen pregledu blaga skladiščenega na odpoklic, ki je na zalogi več kot 12 mesecev. Išče se blago, ki je bilo dano v skladiščenje na odpoklic po 1.1.2020 v drugo državo članico EU in je na zalogi več kot 12 mesecev. Preglednica prikaže seznam artiklov, količino zaloge na dan iz nastavitev pregleda in datum najstarejšega prejema, s katerim je prišlo blago na izbrano skladišče in je datum tega prejema starejši od 12 mesecev.
 • Knjiženje – predprejemi; uvoz iz eSlog »enostavni račun« uvaža sedaj tudi eSlog enostavne račune po standardu 2.0
 • Na šifrantu vrst prometa se je cenik iz razdelka tranzit prestavil v razdelek predprejemi in se preimenoval v prodajni cenik
 • Na izvozu porabe brez odmikov je dodan izvoz v XML v formatu AddJournal

Večnivojski razpis proizvodnje

 • Izboljšana povezava med vrsticami plana proizvodnje in delovnimi nalogi (polnijo se povezovalne tabele SAOPLink). Za enkrat samo na funkcionalnosti »razpis proizvodnje«.

Delovni nalogi

 • Knjiženje – delovni nalogi; v glavo delovnega naloga sta dodana dva nova podatka:
  • Opozorilo; vklop opozorila vrstico z delovnim nalogom v preglednici nalogov obarva rumeno. Podatek je dodan kot stolpec tudi na preglednici delovnih nalogov, dodano je filtriranje po statusu »opozorilo«.
  • Spremembe – dodan vpogled (gumb) v sistemska obvestila o spremembah na delovnem nalogu.

Programski vmesnik API

 • V metodah povezanih s šifrantom zaposlenih (AddEmployees, UpdateEmployees, GetEmployees) je dodano polje MESPassword (podatek geslo zaposlenega za zajem na delovnem mestu, ki se vnaša v modulu VRP).
 • Odpravljena težava s kopičenjem prejšnjih različic datoteke iCenterApiDll.dll
 • Vnos naročila dobaviteljem preko metode AddPurchaseOrder brez vpisanega cenika, ponudi cenik kot pri ročnem vnosu v programu.

Artikli

 • Čarovnik za uvoz podatkov – povsod kjer čarovnik za uvoz podatkov omogoča uvoz artiklov z dodajanjem novih artiklov je vpeljana dodatna kontrola nad masko šifre artikla. V kolikor ta ne ustreza, se artiklov z neustrezno masko ne uvozi.

Stranke

 • Izstavitev dokumentov - prehod na eSlog 2.0. S 1.10. se bo na nastavitvah izstavitve dokumentov, kjer je način izstavitve "E-Račun", nastavitev samodejno postavila na format eSlog 2.0. To zajema načine izstavitve: "E-Račun po e-pošti", "E-Račun v spletno banko" in "Po elektronski poti (ePoštar)".

Kuhinja

 • Tiskanje predvidene porabe
  • dodan filter za klasifikacijo in posamični izbor klasifikacije
  • dodan posamični izbor skupine
 • Na knjiženju porabe se v naslovu poleg šifre sedaj izpiše tudi naziv enote
 • Meni obdelave se je prestavil iz glavnega menija na Jedilnik
 • Na vpisu menijev in nastavitvah knjiženja se je zmanjšala minimalna velikost okna za podporo uporabnikom z minimalno predpisano resolucijo zaslona

Sociala, Zdravstvo in Obračun

Obračun

 • Pošiljanje računov

Nov način pošiljanja e-računov zaradi sprememb na UJP, s 1.10.2020. Način dela ostane enak kot do zdaj.

Natisni