Dodajanje novih cen

Ob kliku na gumb  - Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Artikli - cena, kamor vpišemo podatke o ceni novega artikla.

Cenovno področje - vpišemo šifro cenovnega področja (cenika) oziroma jo poiščemo v šifrantu cenovna področja. Na tem mestu lahko cenovna področja tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Vnos podatka je obvezen.

Datum začetka – vpišemo datum začetka veljavnosti cenika oziroma ga s klikom na gumb  izberemo v koledarčku. Program vedno ponudi tekoči datum.

Datum konca - vpišemo datum konca veljavnosti cenika oziroma ga s klikom na gumb  izberemo v koledarčku. Če podatek ni izpolnjen, velja do začetka veljavnosti naslednjega zapisa. Datum konca veljavnosti ne sme biti manjši od datuma začetka veljavnosti cenika.

Prodajna cena –vpišemo prodajno ceno artikla, katera ne sme vsebovati negativnega predznaka.

Cena z DDV - podatek  pove ali vnesena Prodajna cena vsebuje DDV ali ga ne vsebuje  prazno.

Akcijska cena – izberemo ali je ta cena akcijska.

Količina, Cena – polja služijo za vnos podatkov, kateri služijo pri predlaganju cen in popustov na dokumentih izdaje. Za podrobnejši opis glej Komercialni modul.

Natisni