Verzija 2018.14.001 z dne 5.11.2018

Kadrovska evidenca

 • Dodano opozorilo ob vnosu TRR zaposlenega, če je TRR že vpisan pri drugem zaposlenem.

Obračun plač

 • Podatki dodatnih analitik so dodani v preglednico neposrednega vnosa.
 • Urejen vnos podatkov obrazca M4.
 • Evidenca prisotnosti
  • Priprava obračuna (korak 3).
   • Urejeno delovanje pripomočkov v primeru vnosa po organizacijskih enotah.

Registracija prisotnosti

 • Urejen prenos v evidenco prisotnosti v primeru vnosa po organizacijskih enotah.

Obvladovanje kakovosti

 • Kontrola – prevzem procesa; operacije se v preglednici kontrolnega naloga barvajo glede na ustreznost karakteristik operacije (zelena – operacija je ustrezna, rdeča – operacija ni ustrezna, bela – nimajo še vse karakteristike operacije vnesenih meritev).
 • Kontrola – prevzem procesa; ob zaključku kontrolnega naloga se izvede kontrola ali imajo vse sestavine (katerim se vodi zaloga po serijah), ki so zajete v kontrolnem nalogu določeno vsaj eno serijo.
 • Kontrola – medfazna kontrola; omogočili smo možnost izdelave ločenih kontrolnih nalogov po posamezni operaciji delovnega naloga VRP:
 • V šifranti – knjige kontrolnih nalogov je dodan nov nastavitven podatek »ločena kontrola po operacijah« (aktiven samo na knjigah, ki predstavljajo medfazno kontrolo) preko katerega povemo ali bomo za en delovni nalog imeli skupen kontrolni nalog ali pa bo kontrolni nalog medfazne kontrole ločen po operacijah.
 • V primeru nastavljene ločene kontrole po operacijah, se za en delovni nalog VRP-ja kreira toliko kontrolnih nalogov medfazne kontrole, kolikor operacij je definiranih za izdelek in tehnološki postopek na šifrantu artikli-kontrola.
 • V primeru, da za en delovni nalog nastane več kontrolnih nalogov medfazne kontrole, so podatki o operaciji (zaporedna številka, šifra in naziv) vidni v preglednici kontrolnih nalogov znotraj delovnega naloga VRP (dodana nova kolona, ki si jo mora uporabnik na preglednico priklicati).
 • Na izpisi – medfazna kontrola – kontrolne karte proizvodnega procesa smo dodali možnost priklica kontrolnih nalogov preko izbire delovnega naloga VRP.
 • Kontrola – medfazna kontrola; omogočili smo možnost definiranja časovne frekvence jemanja vzorcev iz procesa:
 • Šifranti – kontrolni plani; dodan je nov podatek »Časovna frekvenca (št. vzorcev/h)«; polje je aktivno samo v primeru medfazne kontrole in izbrani velikosti vzorca »fiksno število«. V primeru, da je določeno z vrednostjo »Da« potem pomeni na koliko ur se jemlje vzorec iz procesa. Npr. podatek Velikost vzorca 5, frekvenca jemanja vzorcev 2/h pomeni, da bomo na vsaki 2 uri iz procesa vzeli vzorec, ki bo vseboval 5 enot izdelka.
 • Dopolnitve kopiranja, izvoza in uvoza, tiskanja kontrolnega plana.
 • Na kontrolnem nalogu se v primeru kontrolnega plana s časovno frekvenco izračunava število vzorcev na podlagi od predvidenega trajanja najdaljše operacije delovnega naloga za katerega je razpisan kontrolni nalog. Če bi npr. operacija trajala 8 ur, bi iz procesa vzeli 4 vzorce s po 5 enotami izdelka.
 • Za primer časovne frekvence so dopolnjeni kontrolnega naloga.

 

Večnivojski razpis proizvodnje

 • Pripomočki - spremembe urnih postavk na DN; odpravljena napaka, ki ni omogočala izvedbo pripomočka v kolikor so delovni nalogi bili »izbrani iz preglednice«.
 • Povezane vsebine:
  • Prenos naročil kupcev v delovne naloge VRP; odpravljene težave, ko se iz nastavitev obdelave ni predlagala opcija »Avtomatsko dodeli ser.št.«.

 

Delovni nalogi

 • Nastavitve – nastavitve programa, povezava na uporabnika program NDK je sedaj vedno aktivna (prej je bila vezena na aktiviranje šifranta »dobe rasti«).

 

WEB-API

 • Izdelana metoda sprememb delovnih nalogov VRP (ModifyWorkOrder)

 

DK – opominjanje

Nov enostaven izpis opomina v angleškem jeziku:

 • Sample of Reminder

 

DK – blagajniško poslovanje

Blagajniški izdatek:

 • dodana je možnost poljubnega vnosa sklica, in sicer v polju 'Opis DK', ki se vpiše v UPNQR obrazec v polje Sklic in Namen

 

Obračun storitev

V Šifranti – Otroci v sklopu Splošno-SDD je dopolnjeno vnosno polje za vnos številke TRR (dodani sta  polji Šifra države ter IBAN kontrolna številka). To pomeni, da se sedaj lahko izvajajo SDD SEPA direktne obremenitve tudi za stranke, ki imajo bančni račun odprt v tujini. 

 

Osnovna sredstva

Osnovna sredstva in drobni inventar - Izvoz za UJP net je dopolnjen za medletni izpis (npr.31.10.)

Fakturiranje

 • Knjiženje računov v dvostavno knjigovodstvo
  • pri računih, katerim se terjatve knjižijo na evidenčne konte, in so bili v celoti ali delno plačani z gotovino smo vknižbe realizacije sorazmerno razbili na toliko knjižb kot je bilo različnih načinov gotovinskih plačil.

 

Knjiga prejetih računov

 • pri izvozu v EXCEL iz preglednice prejetih računov je povečana dolžina izvoza polja Opomba na 2000 znakov.

Potrjevanje dokumentov

 • Urejeno je potrjevanje delnih zneskov tako, da se kontrolirajo obvezne analitike tudi v primeru, ko sta potrjevalec in referent za potrjevanje ista oseba.

Natisni