Kontrola knjiženja izdaj MSP

Pripomoček je namenjen kontroli ali so bili delovni nalogi v celoti poknjiženi v izdaje materialnega skladiščnega poslovanja. Izpis (preglednica, tiskalnik), ki ga pripomoček pripravi pokaže na tiste delovne naloge pri katerih je dejanska porabljena količina materiala večja od količine tega materiala izdana na izdajnici MSP, ki je vezana na ta delovni nalog. Preglednica pokaže samo tiste delovne naloge, ki so že imeli vsaj eno izdajo (če delovni nalog še nikoli ni bil knjižen v izdajo se ga v preglednici ne prikaže).

Zgornja slika prikazuje nastavitvene parametre pripomočka:

·      Knjiga DN od do –  izberemo razpon šifer knjig delovnih nalogov za katere kontroliramo izdaje MSP.

·      Številka DN od do – vnesemo (izberemo) razpon številk delovnih nalogov za katere kontroliramo izdaje MSP. Številke je možno vnesti le, če je knjiga DN izpolnjena ter je knjiga DN od enaka knjig DN do.

·      Datum od do –  izberemo datumski razpon datumov razpisa delovnih nalogov za katere kontroliramo izdaje MSP.

·      Rok izvedbe od do –  izberemo datumski razpon datumov predvidenega roka izvedbe delovnih nalogov za katere kontroliramo izdaje MSP.

·      Rok zaključka od do –  izberemo datumski razpon datumov zaključka delovnih nalogov za katere kontroliramo izdaje MSP.

·      Izpis nastavitev – izberemo ali se na koncu liste izpišejo nastavitve ali ne.

 

Z gumbom   (Alt + L) pripravimo izpis v tabeli:

Tabela je dvo nivojska. V prvem nivoju so prikazani tisti delovni nalogi, katerih materiali niso bili v celoti knjiženi v izdajo MSP-ja. Prikažejo se podatki o številki delovnega naloga, statusu delovnega naloga, datumu razpisa, datumu zaključka, roku izvedbe, dokumentu stranki (šifra in naziv), izdelku (šifra, naziv, razpisana količina, izdelana količina) ter izdaji v katero je bil delovni nalog knjižen.  Dvoklik na posameznem delovnem nalogu (ali izbira gumba   ) prikaže drugi nivo preglednice.

Drugi nivo preglednice prikazuje tiste materiale izbranega delovnega naloga, ki niso bili v celoti knjiženi v izdajo MSP. Pokažejo se podatki o artiklu (šifra, naziv, EM). Dejanski količin v delovnem nalogu, nepoknjiženi količini v izdajo MSP ter trenutni zalogi.

 

Z gumbom   (Alt + T) pripravimo izpis na tiskalnik. Vsebina izpisa je enaka vsebini preglednice.

 

Z gumbom   (Alt + K) lahko na enkrat poskusimo vse nepoknjižene materiale za delovne naloge iz preglednice poknjižiti v izdaje. Za materiale, ki so že imeli izdajo (vendar je dejanska količina večja od količine na izdaji) se razlika poknjiži v obstoječo izdajo materialnega skladiščnega poslovanja. Za materiale, ki še niso bili knjiženi v izdajo pa se tvori nov dokument izdaje. Vse materiali, ki se nanašajo na en delovni nalog (in niso še bili knjiženi v izdajo) bodo knjiženi v isto izdajo materialnega skladiščnega poslovanja. Datum izdaje (in s tem datum uporabe na materialu v delovnem nalogu).

V kolikor po končanem knjiženju v preglednici ostanejo še prikazani delovni nalogi, potem za te delovne naloge ne obstajajo zadostne količine zaloge materiala, da bi jih program uspel poknjižiti.

Natisni