Gumb »Serijsko knjiženje«

Delovne naloge lahko tudi serijsko knjižimo (hkratno knjiženje porabe materiala in/ali prevzema izdelkov za več delovnih nalogov skupaj) v materialno skladiščno poslovanje. Ob izbiri gumba  (ALT+S) se odpre okno Serijsko knjiženje delovnih nalogov:

 • Knjiga DN – izbrana je knjiga delovnih nalogov iz preglednice iz katere je bila funkcija knjiženja izbrana, knjigo lahko zamenjamo/poiščemo iz šifranta knjig delovnih nalogov.
 • Leto DN od –  predlaga se leto iz preglednice iz katere je bila funkcija knjiženja izbrana, leto lahko zamenjamo.
 • Številka od do – vnesemo razpon številk delovnih nalogov za katere želimo izvesti knjiženje (številke lahko poiščemo oz preglednice delovnih nalogov).
 • Datum DN od do – vnesemo datumski razpon datumov razpisa delovnih nalogov za katere želimo izvajati knjiženje.
 • Pričetek izdelave DN od do – vnesemo datumski razpon datumov začetka izdelave delovnih nalogov za katere želimo izvajati knjiženje.
 • Rok izdelave DN od do – vnesemo datumski razpon datumov roka izdelave delovnih nalogov za katere želimo izvajati knjiženje.
 • Izdelek od do – vnesemo (poiščemo) razpon šifer izdelkov delovnih nalogov za katere želimo izvajati knjiženje.
 • Naročnik od do – vnesemo (poiščemo) razpon šifer strank – naročnikov delovnih nalogov za katere želimo izvajati knjiženje.
 • Kooperant od do – vnesemo (poiščemo) razpon šifer strank – kooperantov delovnih nalogov za katere želimo izvajati knjiženje.
 • Povezana šifra od do – vnesemo (poiščemo) lahko povezano šifro artikla (ali njihov razpon) za katere želimo izvajati knjiženje.
 • Naročilo – vnesemo oznako naročila delovnih nalogov za katere želimo izvajati knjiženje. V primeru, da iz preglednice izberemo delovni nalog, se iz njega prepiše podatek o naročilu.
 • Referent od do – vnesemo (poiščemo) razpon šifer referentov delovnih nalogov za katere želimo izvajati knjiženje.
 • Stroškovno mesto od do – vnesemo (poiščemo) razpon šifer stroškovnih mest delovnih nalogov za katere želimo izvajati knjiženje.
 • Stroškovni nosilec od do – vnesemo (poiščemo) razpon šifer stroškovnih nosilcev delovnih nalogov za katere želimo izvajati knjiženje.
 • Vrsta aktivnosti – izbiramo med knjiženjem delovnih nalogov ali spreminjanju statusa iz razpisani v izdelavo.
 • Datum pričetka izdelave – vnos datuma pričetka izdelave, ki se bo dodelil izbranim delovnim nalogom. Opcija je aktivna le, če je izbrana vrsta aktivnosti »v izdelavo«.
 • Vrsta knjiženja – izberemo ali bomo s knjiženjem izvajali prejem izdelkov in/ali izdajo sestavin (materiala). V kolikor je v nastavitvah programa vklopljena možnost »Delno knjiženje izdaj na serijskem knjiženju DN«, potem tudi opcija večkratne (delne) porabe sestavin.
 • Knjiženje po količini – določimo ali se bo knjiženje izvedlo za razpisano količino delovnih nalogov ali za izdelano količino delovnih nalogov. V primeru opcije delnega knjiženja izdaj, je ta nastavitev fiksirana na razpisano količino delovnega naloga.
 • Nalogi z manjkajočo zalogo sestavin – določimo kako se knjižijo delovni nalogi katerih zaloga sestavin ni zadostna; v primeru izbora »ne knjiži« se za tak nalog ne bo knjižila izdaja sestavin (in posledično tudi ne prejem sestavin), v primeru izbora »knjiži (se ne zaključijo)« se bo izdaja sestavin naloga knjižila (sestavine, ki majo ustrezno zalogo) nalog pa bo v vsakem primeru ostal nezaključen (da bomo izdajo lahko ponovili za manjkajoče sestavine). V primeru opcije delnega knjiženja izdaj, je ta nastavitev fiksirana na »knjiži se ne zaključijo«.
 • Po knjiženju zaključi delovne naloge – izbiramo lahko med opcijami »ne zaključi« (pomeni, da se po knjiženju nalog v nobenem primeru ne zaključi), »vedno zaključi« (pomeni, da se nalog zaključi ne glede na to ali smo z izdelano količino dosegli/presegli razpisano količino) ter »samo s celotno izdelano količino« (pomeni, da se bodo zaključili le nalogi pri katerih je izdelana količina dosegla/presegla razpisano količino). Pomembno; nalogi katerih zaloga sestavin ni bila zadostna se v nobenem primeru ne bodo zaključili! V primeru opcije delnega knjiženja izdaj, lahko izbiramo med opcijama »ne zaključi« in »s celotno izdano količino sestavin« (pomeni, da se bo delovni nalog zaključil, ko bo imel izdane vse sestavine).
 • Datum knjiženja – vnesemo datum s katerim se izdelajo izdajnice in prejemnice v materialnem skladiščnem poslovanju. Predlaga se sistemski datum, ki ga lahko spremenimo. Opcija je aktivna le, če je izbrana vrsta aktivnosti »knjiženje«.

 

Postopek nadaljujemo preko gumba Naredi (ALT+N).

Knjiženje izvede naslednje:

 • Najprej se preveri ali je vsaj en izbirni podatek (poleg »Knjiga DN« in »Leto DN«) izbran, tako preprečimo knjiženje vseh delovnih nalogov v izbrani knjigi, v kolikor ta pogoj ni izpolnjen se pojavi ustrezno opozorilo.
 • Glede na nastavitve obdelave se knjiži ali samo izdaja, ali samo prejem ali oboje.
 • Knjiženje se izvede samo za nezaključene delovne naloge, za količino, ki je določena v opciji »Knjiženje po količini«. V kolikor datuma izdelave ni vnesenega na delovnem nalogu se priredi datum knjiženja iz nastavitvenega okna serijskega knjiženja.
 • Knjiženje izdaje/prejema se izvede za vsak delovni nalog posebej (v svoj dokument).
 • Skladišča izdelkov in skladišča sestavin so določena v posameznem delovnem nalogu (tja so se priredila iz nastavitev knjige delovnega naloga). Izdaje in prejemi se knjižijo na ta skladišča in jih v fazi serijskega knjiženja ne moremo spreminjati.
 • Knjiženje izdaje se izvaja po enakem principu, kot to velja za klasično posamično knjiženje (gumb »Knjiži«) najprej se poraba knjiži iz prvega skladišča, če zaloge sestavine ni dovolj, se preostanek knjiži iz naslednjega skladišča,… in tako do petega skladišča delovnega naloga (če obstaja). V primeru, da za določen delovni nalog neke sestavine ni dovolj na zalogi (na nobenem navedenem skladišču), se ta sestavina v nobenem primeru knjiži v izdajo (ne knjiži se niti razpoložljiva količina). Podatek o neknjiženih sestavinah se na koncu knjiženja izpiše v listi napak.
 • Nastali dokumenti prejemov in izdaj imajo datum, ki je bil določen v nastavitvenih podatkih  serijskega knjiženja »Datum knjiženja«.
 • V kolikor je v nastavitvenih podatkih izbrana opcija za zaključevanje nalogov, program vse delovne naloge (ki izpolnjujeo pogoje izbrane opcije) za katere je naredil dokumente izdaje ali prejema zaključi (delovni nalogi dobijo datum zaključka, ki je  enak datumu knjiženja).

 

Po končanem knjiženju se izpišeta protokol knjiženja in lista napak.

Na protokolu knjiženja so za posamezen delovni nalog navedeni prejem in izdaje, ki jih program tvori ter datum knjiženja.

Na listi napak pa so za posamezen delovni nalog navedene tiste sestavine, ki jih ni bilo dovolj na zalogi in jih program ni mogel izdati (navedena sta potrebna količina, količina zaloge in manjko). Te sestavine je potrebno kasneje ročno izdati v materialnem skladiščnem poslovanju, najbolje na obstoječe dokumente izdaje, ki so bile izdelane za posamezni delovni nalog. Tako bodo te sestavine zajete v pokalkulaciji delovnega naloga ali morebitnem naknadnem preračunu proizvodnih cen. Če boste delali nove dokumente izdaje, potem je potrebno za vsak delovni nalog narediti svoj dokument izdaje, ki mora biti v polju »Delovni nalog« (zavihek Splošno dokumenta izdaje) povezan z ustreznim delovnim nalogom:

Povezavo najlažje naredimo tako, da delovni nalog izberemo iz preglednice delovnih nalogov do katere pridemo preko gumba "DN iz VRP".

 

Natisni