Gumb »Izdaja sestavin«

Gumb je namenjen knjiženju izdaje sestavin (brez prevzema izdelkov) v programu MSP. Gumb je aktiven, če je delovni nalog v statusu »razpisan« ali »v izdelavi«. Ob aktiviranju se odpre naslednje okno:

Okno nosi nastavitvene podatke knjiženja izdaje:

 • Datum knjiženja – predlaga se sistemski datum, lahko ga spremenimo;  dokument izdaje sestavin (MSP) bo nosil ta datum.
 • Prejem izdelka – izključeno (knjiži se samo izdaja).
 • Vrsta prometa, šifra skladišča (za izdelke) – izključeno.
 • Izdaja materiala – vklopljeno (knjiži se izdaja).
 • Vrsta prometa – vrsta prometa nastavljena v nastavitvah knjige delovnega naloga.
 • Šifra skladišča (1 … 5) – vpišemo (izberemo) šifro skladišča iz katerega se bo poknjižila izdaja sestavin. Predlagajo se šifre skladišč nastavljene v knjigi delovnega naloga. Knjiženje se izvaja po prioriteti, najprej iz 1. skladišča, če tam zaloge ni dovolj potem iz 2. skladišča,…

 

Ob potrditvi program preračuna količine sestavin potrebnih za izdelavo razpisane količine izdelka od katere odšteje že izdane količine. Preračun se izvede na podlagi materialne sestavnice delovnega naloga in obstoječih izdajnic za delovni nalog. Sestavine se prikažejo v naslednji preglednici:

 • Količina v preglednici je na začetku enaka potrebni količini za delovni nalog, kasneje zamnjšana za že izdano količino. Če je večja od zaloge, se vrstica obarva rdeče. V kolikor je vsaj ena vrstica obarvana rdeče je knjiženje v MSP nemogoče. Vrednosti v stolpcu Količina lahko spremenimo oziroma uskladimo z dejansko izdajo. Podatek se predlaga glede na nastavitev programa v sklopu »Knjiženje v MSP – izdaja«: 
 • Glede na izdelano količino z upoštevanjem izmeta – izmet na sestavnici se upošteva.
 • Glede na izdelano + knjiženo količino zmanjšano za že izdano, brez izmeta – izmet na sestavnici se ne upošteva, četudi je vnesen. 
 • V preglednici lahko za posamezno vrstico spreminjamo tudi vrednosti v stolpcih Skladišče, Vrsta prometa, Artikel in Serija.
 • V preglednico lahko sestavine tudi dodajamo (čeprav niso bile v sestavnici delovnega naloga) oziroma jih iz preglednice izbrišemo. Dodajanje izvedemo tako, da se postavimo na zadnjo (polno) vrstico in na tipkovnici izberemo kurzorsko tipko »navzdol«, odpre se nova prazna vrstica v katero po stolpcih vnašamo potrebne podatke. Vrstico izbrišemo tako, da pobrišemo vrednosti v stolpcih izbrane vrstice.
 • Z gumbom »Razdeli na skladišča in serije«  lahko v primeru, kadar ima sestavina zalogo na več serijah (in/ali skladiščih) in je program predlagal drugačno serijo (in/ali skladišče) od dejansko uporabljene serije (in/ali skladišča) odpremo pripomoček s katerim bomo enostavno popravljali (spreminjali) skladišča in serije sestavine oziroma popravili podatek o količini:

 


V tej novi preglednici spreminjamo podatek v stolpcu Količina. Po izbiri gumba »Potrdi« se bodo v predhodno preglednico prenesle  samo tiste serije / skladišča, ki so imela vneseno vrednost v stolpcu Količina različno od 0.

 

 • Postopek knjiženja izdaje sprožimo z izbiro gumba »Potrdi«.

V primeru, da imamo v nastavitvah knjige delovnih nalogov vklopljeno funkcijo »Prikaz obvestil knjiženja«, se,

 • ko program izdela dokument izdaje v MSP, pojavi naslednje sporočilo:

 

 • V kolikor izberemo Da nam program izpiše protokol knjiženja izdaje iz katerega je razvidna številka izdajnice ter sestavine in njihove količine v izdajnici:

 

 

V primeru, da imamo v nastavitvah knjige delovnih nalogov vklopljeno funkcijo »Tiskanje dokumentov skladiščnega poslovanja«, se po izvedbi knjiženja odpre okno z možnostjo izbira vrste izpisa izdajnice. Tiskanje izvedemo preko gumba »Tiskaj«.

 

Natisni