Dodajanje dodatnih lastnosti

Ob kliku na gumb  - Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Dodatne lastnosti, kamor vpišemo novo dodatno (»po meri«) lastnost.

 

Ime lastnosti – vpišemo ime lastnosti oz. jo poiščemo v šifrantu dodatnih lastnosti. Vnos podatka je obvezen. Ko podatek potrdimo, se v polje Vrsta samodejno izpiše vrsta oz. tip izbrane lastnosti, ki je lahko Besedilo, Datum, Da ali ne ter Število. Odvisno od vrste lastnosti se spremeni tudi polje Vrednost in sicer tako, da omogoča vnos besedilnega, datumskega, logičnega oz. številčnega podatka. Če v šifrantu dodatnih lastnosti neke lastnosti še ni, jo s tipko F2 oz. s klikom na  polja Ime lastnosti  na enostaven način dodamo (Dodajanje novih lastnosti v šifrant Dodatnih lastnosti).

Vrsta – prikazuje se vrsta izbrane lastnosti dokumenta, kot je bila vnesena v šifrant dodatnih lastnosti

Vrednost – vpišemo vrednost posamezne lastnosti. Če smo izbrali besedilno, lahko vnašamo poljubno besedilo. Če smo izbrali datumsko lastnost, lahko vnašamo poljuben datum. Če smo izbrali logično (Da ali ne) lastnost, lahko izberemo med Da oz. Ne. Če smo izbrali številčno, pa lahko vpisujemo števila.

Natisni