Verzija 2018.15.001 z dne 23.11.2018

Kadrovska evidenca

 • Šifrant zaposlenih
  • Poenostavljeno urejanje osnov po delovnih mestih.
  • Dodana opozorila v primeru neusklajenosti statusa zaposlenega (določen, nedoločen) z nastavitvami oprostitve ali povečanega plačila prispevkov.
  • Dodano opozorilo v primeru, če zaposleni nima vpisanega zneska ali odstotka nakazila na prvi račun.
  • Dodano polje za vnos opombe boleznin.

Obračun plač zaposlenim

 • Urejeno premikanje po zaposlenih v preglednici osnove zaposlenih JS.
 • Omogočen prikaz vrst obračuna na zbirni rekapitulaciji.
 • Urejeno shranjevanje obrazca REK-1 v eRegistrator.
 • Podatek EMŠO je izločen iz tiskanja obračunskega lista za zasebnika.
 • V analizi virov financiranja ISPAP se ne prikazujejo aktivni zaposleni, ki imajo datum prekinitve pred izbranim datumom za analizo.
 • Izpis salda BVP na obračunskem listu Običajno tiskanje.
 • Dopolnitve izračuna regresa za LD. Pri izračunu obdavčitve sorazmernega dela regresa nad uredbo se upošteva tudi pretekle zaposlitve, ki segajo v tekoče leto.
 • Evidenca prisotnosti
  • Urejene pravice za dostop do OLAP analize priprave obračuna v primeru vnosa po organizacijskih enotah.

Registracija prisotnosti

 • Odpravljena napaka v primeru dodajanja skupnega dogodka skupini zaposlenih.
 • V primeru zaključenega obdobja so onemogočeni: dodajanje skupnega dogodka, priprava iz vzorca, prenos potrjenih dopustov, izbira dogodka preko desnega gumba ter brisanje obdobja.

Obračun potnih nalogov

 • Urejena možnost izbire neaktivnega zaposlenega med odpiranjem potnega naloga.
 • Omogočen vnos naziva sopotnika. Podatek je viden na tiskanju predloge ali obračuna potnega naloga.

Drugi osebni prejemki

 • V analizi DOP je bilo dodano polje Stik na katerega se prejemniku pošilja Obračunski list
 • V preglednico prejemnikov izplačila je bilo dodano polje Stanje ePoštar, v katerem so informacije o stanju pošiljanja obračunskega lista
 • Odpravljene težave pri izpisu obrazca REK-2 na že zaključenih obračunih

Dobavitelji in kupci

Odpremni nalogi

 • Pri pripravi zbirnih računov je dodana možnost izbire Odpremnih nalogov iz več knjig naročil.
 • Dodatne funkcionalnosti na funkciji "Množično spreminjanje cen"
  • Omogočeno hitro iskanje stranke v poljih Naročnik in Plačnik
  • Nekoliko spremenjen način preskakovanja polj z Tab.
  • Dodana možnost prikaza cene iz cenika
  • Dodana je možnost priprave računa za posamično stranko

Naročila dobaviteljem in Prevzemi

 • Dodana je možnost prepisa opisov iz naročila v prevzem
 • Dodana je možnost prikaza informativnih podatkov o napovedi zaloge pdobno kot na strani kupcev. Prikaz je vezan na varnosti sistem.

Potrjevanje naročil

 • Pri prenosu v čakalno vrsto se prenaša Znesek brez ddv. Devizni znesek se polni samo v primeru, ko je denarna enota različna od domače enote.

Večnivojski razpis proizvodnje

 • Knjiženje – delovni nalogi; funkcija »prenos« na kooperacijo v primeru prenosa v naročil kupca več ne kontrolira zadostnost zaloge (prenos se v vsakem primeru izvede).
 • Izpisi – predvidena poraba materiala; pri dodajanju sestavin na obstoječa naročila dobaviteljem se nova opomba vpisuje na začetek in ne več na konec.
 • Izpisi – kalkulacija po standardni sestavnici:
  • Izbirni podatki za določitev cen sestavin so sedaj razdeljeni v dva dela: za nabavne sestavine iz za proizvodne sestavine-
  • Za nabavne sestavine je dodana nova metoda določitve cen »ceniki dobaviteljev« (v tem primeru se za posamezno sestavino upošteval njen »glavni« dobavitelj (dobavitelj določen v šifrantu artiklov) ter cena iz cenika, ki ga ima ta dobavitelj določenega kot nabavni cenik v šifrantu strank).
  • Dodana je možnost izbora različnih metod izračuna cen proizvodnih sestavin. V kolikor je izbrana metoda »se izračuna«, potem je sistem kalkulacije tak, kot je bil prej, drugače pa se cena proizvodnih sestavin določi na podlagi drugih možnih metod (po ceniku, planska cena, zadnja cena, cena zaloge).
  • Možnost vnosa dodatka v % za polizdelke (torej za proizvodne sestavine v primeru, ko kot metoda izračuna cen proizvodnih sestavin ni izbrana metoda »se izračuna«.  
 • Povezane vsebine:
  • F7 – napoved zaloge; na preglednici napovedi zaloge si program zapomni zadnjo nastavitev glede »prikaz po povezani šifri«.
  • iC.API – na metodi GetTechnologicalProcess smo omogočili klicanje nalogov brez obveznega podatka o letu, številki in knjigi naloga ter dodali možnost klicanja po statusu delovnega naloga.
  • Prevzemi od dobaviteljev – pri dodajanju serije na vrstici prevzema (F3) odpravljene težave, ki so pri določenem načinu vnosa povzročile, da se serija na vrstici ni ohranila. Tudi prvi vrstici se (če glava prevzema še ni shranjena) dodeli serija, ki upošteva prevzem na katerem se nahajamo.
  • Naročilo kupca se ob prenosu v delovne naloge VRP v primeru vklopljenega transakcijskega izvajanja ob prekinitvi izvajanja več ne označi, kot prenesen.

Obvladovanje kakovosti

 • Kontrola – prevzem procesa; omogočili smo kopiranje operacij znotraj kontrolnega naloga prevzema procesa. Kopiranje operacije (gumb se nahaja nad preglednico operacij) se uporabi v primeru, ko operacija ni prestala kontrole procesa in je potrebno izvesti korektivne ukrepe operacijo pa potem ponovno preveriti. Ob kopiranju operacije se podatek (kolon) »št. vnosa« poveča za 1. Pri skupni oceni kontrolnega naloga šteje le operacija z najvišjo št. vnosa (zadnja ponovitev operacije). Funkcijo kopiranja lahko operaterju (skupini operaterjev) onemogočimo skozi varnostni sistem.

Sociala, zdravstvo in obračun

 • Sociala
  • Komisija – Kategorizacija sobe: Omogočeno brisanje spremembe kategorije sobe.
 • Delo
  • Odsotnosti – Vnos: Urejeno, da se napačno vnesena odsotnost lahko briše.
 • Obračun
  • Sociala:
   • Poročila: Na poročilu Rekapitulacija oskrbe – Splošna rekapitulacija se pravilno izpišejo vse obračunane oskrbe.
  • Zdravstvo – ZZZS datoteke:
   • Ob vstopu v formo se napaka ne pojavlja več.
   • Popravki dokumentov: Urejeno, da se pri popravkih računov pravilno prenašajo zapisi z obračunanim LZM.
  • Prenos v FRS: Urejeno, da se pri pripravi knjižb za račune plačane s trajnikom upošteva pravi datum valute. 
 • PND: Delo z dlančniki. Urejeno, da program zazna brisanje vnesene storitve. Brisana storitev se s sinhronizacijo ne prenaša v evidenco opravljenih storitev.

Prejeti računi

 • uvoz eRačunov - v primeru dobropisa se tudi podatki na zavihek davki zapišejo z minus predznakom
 • dopolnjen je api za dodanjanje prejetih računov - polni se stranka vknjižbah, konto na davku

Davek na dodano vrednost - N

 • Knjiženje obračuna: možnost uporabe saldakontnih kontov.
 • Obvestilo o zaključku knjiženja obračuna DDV.
 • Pripomoček za ponovno vzpostavljanje povezav:
  • Podprti moduli:
   • Knjiga prejetih računov

Dvostavno knjigovodstvo

​Opominjanje

 • V preglednici je dodan stolpec 'Vir podatka' (SPR/DK).
 • Dogodek na stranki se zapisuje tako, kot je izbran način izstavitve dokumenta za stranko.

Izpisi:IOP

 • IOP priprava se nahaja v ločenem podmeniju izpisov.
 • Omogočeno je pošiljanje e-IOP.
 • Priprava podatkov poteka kot do sedaj.
 • Izstavitev IOP-jev se izvaja na gumbu Tisk/e-Pošiljanje.
 • Iz preglednice je možno izbrati poljubne vrstice in jih pošiljati zaporedno. Ko so poslani, se tekst obarva zeleno.
 • Dodani so novi načini izstavitve za e-IOP.
 • Za pošiljanje e-IOP-ja in PDF IOP-ja je potrebno aktivirati storitev ePoštarja, in sicer Oddaja e-IOP in Oddaja PDF IOP.
 • Način pošiljanja IOP-jev je potrebno določiti v šifrantu strank v zavihku izstavitev dokumentov. Če ga ni, se bo izpis IOP natisnil.
 • Vsi poslani IOP izpisi se zapišejo v novo preglednico Zgodovina, ki je dostopna na gumbu 'Zgodovina'.
 • Za vsak poslani izpis se beležijo podatki o dnevu, paketu, načinu izstavitve in stanju ePoštarja ter priponkah PDF (dostopna z dvoklikom) in e-IOP.
 • Posodobljen je izpis 'Vzorec IOP'.

Trgovina na drobno

 • Uvedba oznak DDV na glave in vrstice dokumentov izdaj maloprodaje
  • V tej verziji je uvedena možnost različnih oznak DDV v glavah in vrsticah računov (gotovinska in negotovinska prodaja, predračuni). Oznake DDV se predlagajo na podlagi šifranta strank (glave) in na podlagi šifranta artiklov (vrstice). V glavah računov je možno oznake spreminjati. V vrsticah se predlagajo iz glave računa ali iz artiklov, predlaganih vrednosti pa na vrsticah ni možno spreminjati.
  • Vključitev uporabe oznak DDV je preko novega polja »Uporaba oznake DDV« v nastavitvah programa. Privzeta nastavite je, da to ni vključeno in program deluje nespremenjeno, kot do sedaj.
  • Zaradi vpeljave oznak DDV na vrstice dokumentov se je dopolnilo delovanje programov vnosa dokumentov (Gotovinska in Negotovinska prodaja, Predračuni), tiskanje dokumentov izdaj na standardne qrd obrazce, izpisi Rekapitulacije blaga in davkov ter Knjiga izdaje, knjiženje v knjigovodstvo, prenosi iz off-line blagajn.
 • Knjiženje
  • Gotovinska prodaja
   • Dodaten datumski pogoj za aktivnost gumba »Iz dobavnice«: če je leto iz sistemskega datuma različno od leta iz glavnega filtra preglednice, je ta gumb »Iz dobavnice« neaktiven.
   • Prenos podatkov na off-line blagajno
    • Dodana nastavitev »Prenos celotnega šifranta«. S tem določimo, da se poleg artiklov, kateri so imeli promet na poslovalnici, za katero prenašamo podatke, prenesejo tudi tisti artikli, kateri nimajo zaloge in nimajo prometa v tekočem letu.
  • Sestavnice
   • Iskanje cen sestavnic iz zadnje kalkulacije dopolnjeno na način, da se išče na podlagi tekočega leta, t.j. leta iz sistemskega datuma.

Natisni