Zavihek Knjiženje

Podatki so pomembni za samo knjiženje (glej sliko zgoraj).

·      Internetno knjiženje – Omogoča prevzem podatkov knjiženih preko interneta v posredno knjiženje oz. dodatno možnost hitrega vnosa podatkov preko vzorcev tako, da uporabniku ni potrebno vnašati konta oz. le-tega kasneje dopolni v preglednici.

·      Spremljanje proračuna -  Izbira je namenjena uporabnikom Proračuna. Pri evidenčnem knjiženju se bo zabeležilo plačilo posameznega stroška tudi v evidenco po proračunskih postavkah v modulu Knjiga prejetih računov.

·      Uporaba šifranta temeljnic –

Da pomeni pri posrednem ali neposrednem knjiženju uporabo in kontrolo v šifrantu temeljnic. Pri odločitvi uporabe šifranta temeljnic postane polje Kontrola usklajenosti neaktivno. Kontrolo usklajenosti se pri tem naknadno določa pri samem odpiranju temeljnic.

o  Pri izbiri Vnos opisa in uporaba šifranta, bo omogočen poleg kontrole vnosa šifre temeljnice, še vnos opisa temeljnice, ki se bo prikazoval pri Pregled prometa v programu Pregled temeljnic.

o  Pri izbiri Vnos opisa brez šifranta, bo pri knjiženju omogočen  vnos opisa temeljnice. Kontrola šifre temeljnice, v šifrantu Temeljnic, se ne bo izvedla.

·      Kontrola usklajenosti – polje je aktivno, ko ni izbrana uporaba šifranta temeljnic. Če je označeno s kljukico pomeni, da bo program kontroliral usklajenost vseh temeljnic, na katere se bo knjižilo. Program kontrolira usklajenost temeljnice tako, da v primeru zapustitve neusklajene temeljnice opozori z »Temeljnica ni usklajena«. Neusklajeno temeljnico lahko še vedno prenesemo v neposredno knjiženje.

·      Vpis dokumenta v plačilo – če je polje označeno s kljukico se bo, pri vseh knjiženih plačilih, v polje Dokument vpisal Dokument iz vknjižbe računa, ki se zapira s knjiženim plačilom.

·      Prikazovanje salda pri knjiženju – če je polje označeno s kljukico se bo med samim knjiženjem prikazoval saldo stranke, konta.

·      Preračun deviznega zneska – Ta izbira bo v programu, pri knjiženju na devizni konto, na podlagi tečaja omogočila preračun deviznega zneska in v primeru popravljanja deviznega zneska bo program preračunal tečaj.

·      Kontrola dokumenta – Pri izbiri Kontrola dokumenta = Da, program pri vnosu nove vknjižbe, pri Posrednem in Neposrednem knjiženju, preveri ali že obstaja vneseni dokument za knjiženo obračunsko leto, konto in pogoj, da je stran knjiženja računov za vneseni konto = »B« ali »D«. Če so navedeni pogoji izpolnjeni, je knjiženje s tako številko dokumenta onemogočeno,  pri uvozu podatkov pa se izpiše napaka Dokument.

·      Samodejno tiskaj kontrolni dnevnik po vzorcu: - Izbira nam omogoča, da se ob knjiženju iz posrednega v neposredno knjiženje avtomatsko natisne kontrolni dnevnik. Ob izbrani možnosti moramo izbrati tudi vzorec izpisa za katerega želimo, da se nam natisne. Izpis izberemo s klikom na gumb .

·      Neposredno knjiženje – Obdelave DK – Omogoča, da se vknjižbe v dvostavnem knjigovodstvu prenašajo v direktno knjiženje,  ne pa preko posrednega knjiženja. Opisan način knjiženja zajema naslednje obdelave: Plačevanje, Knjiženje vknjižb evidenčnih kontov, Kompenzacije, Zapiranje iz avansov, Knjiženje stroškov opomina, Preknjiževanje toženih terjatev, Preknjiževanje terjatev v izvršbi, Knjiženje stroškov izvršbe, Nabava / poraba, delitev po ključih, Izračun izravnav, Izračun tečajnih razlik, Zapiranje razredov, Preknjiževanje.

·      Knjiženje v preteklo leto – Pri izbiri Knjiženje v preteklo leto = Da program, pri Posrednem in Neposrednem knjiženju, omogoča vnos leta, ki je za ena manjše od zadnjega obračunskega leta v nastavitvenih podatkih. V kolikor predhodno obračunsko leto ne obstaja v nastavitvenih podatkih, se izbira Da odstrani in se zaprejo naslednja tri polja.

·      Obdobje knjiženja – Omogočen je vnos pri izbiri Knjiženje v preteklo leto = Da. Podatek bo uporabljen za kontrolo obdobja pri knjiženju v preteklo leto.

·      Datum spodnje meje – Omogočen je vnos pri izbiri Knjiženje v preteklo leto = Da. Podatek bo uporabljen za kontrolo spodnje meje datuma pri knjiženju v preteklo leto.

·      Datum zgornje meje – Omogočen je vnos pri izbiri Knjiženje v preteklo leto = Da. Podatek bo uporabljen za kontrolo zgornje meje datuma pri knjiženju v preteklo leto.

·      Šifra denarne enote – vnese se šifra domače denarne enote. Le-ta se lahko izbere iz šifranta.

·      Stranka uporabnik – vpiše se šifra stranke uporabnika programa, ki predstavlja podjetje, za katerega se vodi knjigovodstvo. Stranka uporabnik mora obstajati v šifrantu strank. Iz omenjenega zapisa se bodo pri izpisovanju določenih list izpisali podatki, ki ne obstajajo v licenci podjetja.

·      Naziv – vpiše se naziv odgovorne osebe v podjetju, zavodu,… Npr.: direktor, ravnatelj,…

·      Priimek in ime – vnese se priimek in ime odgovorne osebe v podjetju, ki se bo izpisal v obdelavah kjer se le-ta zahteva.

Natisni