Splošni del

·      Oznaka – iz spustnega menija izberemo Prejemek ali Izdatek.

·      Dokument – zaporedna številka dokumenta v okviru blagajne. Program vodi posebej številke prejemkov in posebej številke izdatkov. Pri prvem vnosu nam program avtomatsko predlaga 1.

·      Datum – program predlaga datum iz računalnika, če želimo ga lahko popravimo. Najvišji možni datum je datum zadnjega zaključka blagajne in števila dni iz polja Dovoljeno število dni pri vnosu Blagajne v meniju Šifranti BP.

·      OCR- polje je aktivno, če obstajajo podatki v obdelavi Prejemek na podlagi OCR-a v Nastavitve, zavihek Splošno. Na tem nivoju prejemka uporabljamo čitalec OCR v primeru, da je stranka prišla plačati samo eno posebno položnico. Če je prišla stranka plačati več različnih posebnih položnic, uporabljamo čitalec OCR ko smo na Vrstici dokumenta. S pomočjo čitalca OCR se v polju OCR odčitajo podatki posebne položnice. Na podlagi pozicije in dolžine posameznega podatka iz Nastavitev, se podatki Stranka, Znesek in Veza prenesejo v ustrezna polja v blagajniški prejemek. Sklic je podatek o računu. Le-tega bo program poiskal v prometni bazi dvostavnega knjigovodstva in pri obdelavi Prenos v DK poskrbel, da bo pripravljeno plačilo po sklicu zaprlo račun. Odčitano polje znesek se bo ponudilo kot znesek v vrstico blagajniškega prejemka. Šifra blagajniškega prejemka se bo prenesla iz Nastavitev – zavihek Splošno – Prejemek na podlagi OCR-a.

·      Stranka ali Zaposleni – pri vnosu prejemkov ali izdatkov imamo možnost iskanja subjekta v šifrantu strank ali v šifrantu Zaposlenih. Običajno najdemo v šifrantu strank pravne osebe, s katerimi podjetje posluje, v šifrantu zaposlenih pa zaposlene osebe v podjetju. Pri izbiri stranke se nam prikažeta prvi in drugi del naziva stranke. Pri izbiri zaposlenega, če ima le-ta vpisano stroškovno mesto, se to ponudi v glavo blagajniškega dokumenta.

·      Veza – v polju veza je omogočeno listanje odprtih postavk iz Dvostavnega knjigovodstva. V primeru, da izberemo iz preglednice odprtih dokumentov račun, ki ga želimo zapirati, se nam v polje veza vpiše številka izbranega dokumenta. Vezno številko dokumenta lahko tudi sami vpišemo ali pa pustimo prazno. V primeru, da so na izbranem veznem dokumentu analitike, se te prenesejo in izpolnijo polja o analitikah.

·      Stroškovno mesto, stroškovni nosilec, referent in delovni nalog – izpolnimo v primeru, da želimo poslovni dogodek poknjižiti v dvostavno knjigovodstvo na določeno SM, SN, Referent ali Delovni nalog. Če spreminjamo analitike na že obstoječem vnosu, nas program opozori, če želimo popraviti tudi analitike na vrsticah dokumenta in jih nato tudi avtomatsko sam popravi.

·      Opis za DK: vpišemo, ko želimo, da se v glavno knjigo prenese določen opis. V kolikor je polje prazno, bo pri prenosu v glavno knjigo opis sestavljen iz številke dokumenta in številke dnevnika.

Natisni