Vnos postavk

 

·      Šifra – vpišemo zaporedno številko postavke. Predlagamo, da je ta šifra enaka šifri AOP-ja.

·      Naziv – vpišemo naziv postavke (poljuben tekst).

·      AOP – vpišemo šifro AOP-ja. Postavke se računajo v okviru šifre AOP.

·      Vrsta zbira – za vsako postavko moramo določiti iz katerih podatkov se bo formirala. Izbiramo lahko med:

Konti – postavka bo izračunana na osnovi prometa izbranih kontov.

Postavkami – postavka bo izračunana na osnovi drugih postavk.

Glavami – postavka je samo besedilo.

Zneski – postavka bo dobila vrednost iz vnesenih zneskov.

·      Znesek tekočega leta – v to polje vpišemo znesek, ki predstavlja vrednost te postavke v tekočem letu. To uporabimo takrat, ko vrednost postavke ne moramo izračunati iz kontov ali drugih postavk.

·      Znesek prejšnjega leta – v to polje vpišemo znesek, ki predstavlja vrednost te postavke v prejšnjem letu. To uporabimo takrat, ko vrednosti postavke v preteklem letu ne moremo izračunati iz kontov ali drugih postavk preteklega leta.

·      Plan – če želimo dodati v izkaz tudi planske podatke za posamezne postavke, polje označimo z Da in vpišemo planske podatke po mesecih in tudi po analitikah, če smo določili v Izkazu, da Planiramo po analitiki.

Pri izbiri Planiramo po analitiki= po kontih, je gumb neaktiven.

·      Predznak – tu določimo pod kakšnimi pogoji se bo postavka v izkazu upoštevala. Izbiramo lahko med:

Pozitivno – postavka se bo upoštevala samo pri pozitivnih vrednostih.

Negativno – postavka se bo upoštevala samo pri negativnih vrednostih.

Ne glede na predznak – postavka se bo upoštevala v vsakem primeru.

·      Faktor – če se vrednost postavke ne upošteva v celoti vpišemo faktor s katerim naj se postavka množi. Da se postavka upošteva v celoti mora biti faktor 1,00000.

·      Poudarjen izpis – izberemo v kolikor želimo, da se nam vrstica izkaza izpiše poudarjeno.

·      Grupa – Vpišemo grupo podatkov za postavko izkaza. Ta podatek nam omogoča, da v isti šifri izkaza grupiramo podatke po različnih vsebinah.

·      Prihodek/Odhodek – Podatek je namenjen grafičnemu prikazovanju prihodkov in odhodkov v izkazu.

·      Konti ali Postavke – glede na vrsto zbira se v to polje lahko vnašajo Konto ali pa šifra postavke. Če je postavka določena kot Konti, potem je le-te potrebno vnesti. V nasprotnem primeru nas bo program pri izpisu opozoril, da niso vneseni.

Natisni