Zavihek Osnovni podatki

·      Inventarna številka: program ponudi prvo prosto številko od najvišje vnesene inventarne številke v registru.

·      Gumb Pomoč : gumb uporabimo pri iskanju prostih inv. št. v registru.

·      Naziv osnovnega sredstva: poljubno poimenujemo osnovno sredstvo.

·      Dograditev: Označimo, ko se vnos nanaša na že obstoječo inventarno številko. Če je potrjena Dograditev (kljukica), potem vnesemo še registrsko številko osnovnega sredstva na katero se dograditev nanaša.  Le-ta vnos je v tem primeru obvezen.

·      Tip: izberemo ali gre za osnovno sredstvo ali za drobni inventar. Vnos podatka je obvezen.

·      Enota mere: Program nam predlaga kos, lahko pa vpišemo poljubno enoto ali pa pustimo prazno polje.

·      Listina o pridobitvi: poljuben tekst ali prazno.

·      Dobavitelj: vnesemo dobavitelja, ki ga lahko poiščemo v šifrantu strank.

·      Datum pridobitve: vnesemo datum, ko nabavimo osnovno sredstvo. Podatek je obvezen, na podlagi tega datuma program predlaga Obdobje začetka amortizacije. V kolikor vnos datuma ni pravilen glede na ostale podatke, ki jih program kontrolira nam javi: Obračun za leto je že knjižen ali pa Leto nastavitve ne ustreza letu nastavitve.

·      Količina: Obvezen vnos količine, program nam ponudi 1.

 

Odpiranje več osnovnih sredstev hkrati z enakimi podatki (to ne velja za drobni inventar).V primeru, ko je vpisana količina večja od 1 in  v Nastavitvah ni izbrano polje Več OS na eni šifri (ni kljukice), se več osnovnih sredstev avtomatsko razporedi na naslednje proste inventarne številke in vrednost računa se deli s količino. Program bo torej knjižil toliko osnovnih sredstev, kolikor bo celih mest vnesene količine.

Če pa ne želimo avtomatsko knjižiti enaka osnovna sredstva, razdelimo vrednost računa in nabavno vrednost na nabavljene količine pred knjiženjem nabave.

·      Nabavna vrednost: vnesemo nabavno vrednost sredstva. Lahko vnesemo tudi vrednost 0 pri tem pa nas program opozori »Nabavna vrednost je 0. Želite nadaljevati?«

·      Popravek vrednosti: Vnesemo popravek vrednost. Če je vneseni popravek vrednosti večji od nabavne vrednosti program opozori »Popravek vrednosti naj ne bo večji od nabavne vrednosti.«

·      Nahajališče – nahajališče lahko vpišemo, pustimo prazno ali  si ga izberemo iz šifranta nahajališč. V kolikor pri popravljanju zapisa izberemo novo Nahajališče, nas bo program ob potrditvi vprašal za vpis datuma spremembe Nahajališča. Sprememba nahajališča bo vpisana z vrsto spremembe NH.

·      Stroškovno mesto: stroškovno mesto lahko vpišemo, pustimo polje prazno ali  si ga izberemo iz šifranta stroškovnih mest.  V kolikor pri spremembi zapisa izberemo novo Stroškovno mesto, nas bo program ob potrditvi vprašal za vpis datuma spremembe stroškovnega mesta. Sprememba stroškovnega mesta bo vpisana z vrsto spremembe SM.

·      Stroškovni nosilec: stroškovni nosilec lahko vpišemo, pustimo polje prazno ali  si ga izberemo iz šifranta stroškovnih nosilcev. V kolikor pri spremembi zapisa izberemo nov Stroškovni nosilec, nas bo program ob potrditvi vprašal za vpis datuma spremembe stroškovnega nosilca. Sprememba stroškovnega nosilca bo vpisana z vrsto spremembe SN.

·      Referent: referenta lahko vpišemo ali pa polje pustimo prazno. Referenta lahko izberemo iz šifranta referentov. V kolikor pri spremembi zapisa izberemo novo šifro Referenta, nas bo program ob potrditvi vprašal za vpis datuma spremembe šifre referenta. Sprememba referenta bo vpisana z vrsto spremembe RF.

·      Delovni nalog – vpišemo oznako delovnega naloga.

·      Datum odtujitve – datum vpišemo, ko osnovno sredstvo izločimo oz. ga prodamo. Letnica datuma odtujitve ne sme biti manjša od letnice iz Nastavitev. Ob potrditvi Datuma odtujitve se aktivira gumb Prodaja.

 

Primer zaslona odtujenega osnovnega sredstva kjer je na voljo gumb Prodaja.

Le ta omogoča pripravo fakture za prodano osnovno sredstvo. Faktura se bo pripravila v modulu Fakturiranje potem, ko se izpolnijo podatki o šifri kupca, datumu fakture, datumu opravljanja storitve, datum zapadlosti, znesku fakture brez DDV in se izbere Pripravi fakturo. V fakturiranju se le-ta tudi izpiše. Na tem mestu se pojavi samo informacija pod katero številko je bila faktura zapisana.

 

·      Amortizacijska skupina: prazno ali vnos amortizacijske skupine. Omogočena je izbira amortizacijske skupine v šifrantu amortizacijskih skupin. V kolikor se vneseno osnovno sredstvo ne amortizira, je potrebno da se v spodnjem polju izbriše oznaka (kljukica) za amortizacijo.

·      Obdobje začetka amortizacije: vnaša se mesec in leto. Program ponudi naslednji mesec glede na datum pridobitve.

·      Amortizacijska stopnja:  amortizacijsko stopnjo vnesemo samo v primeru, ko se osnovno sredstvo amortizira po drugačni amortizacijski stopnji kot je določena za vpisano amortizacijsko skupino. Če je polje prazno bo program pri izračunu amortizacije uporabil  stopnjo amortizacije iz amortizacijske skupine.

·      Konto nabave: vnos konta nabave.

·      Neodpisljivi del: poljuben vnos.

·      Interna cena: cena ki si jo lahko vpišemo,  je le informativnega značaja (npr. vrednost osnovnega sredstva na tržišču).

 

Delna izločitev: Preglednica Osnovna sredstva in DI – ikona Vnesi zapis iz ..in: 

Pri osnovnih sredstvih (Tip = »O«) in količini večji od 1, je na Preglednici osnovna sredstva in DI, na gumbu  Vnesi zapis iz.. in izloči.. , omogočen avtomatski prepis osnovnega sredstva na katerem izločamo. Prepis se izvede za izločeno količino, na novo dodatno šifro. Na novi šifri se zapiše stanje količine, ki jo želimo izločati. Po zapisu te nove šifre v register, na le-tej, vpišemo datum odtujitve. Na prvotni inventarni številki se stanje za izločeno količino avtomatsko vpiše kot sprememba PR – prenos zaradi izločitve.

Natisni