Splošno

Na zavihku Splošno (Alt S) vnašamo splošne podatke iz glave računa.

·      Kupec – prejemnik - vpišemo kupca - prejemnika oziroma ga poiščemo v šifrantu Stranke. Na tem mestu lahko stranke tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Vnos podatka je obvezen. Pri novem računu, se po vnosu kupca – prejemnika predlagajo privzeti podatki računa, ki so odvisni od stranke. Gumb  - Naslovnik (Alt L) omogoča kopiranje naslova prejemnika v naslovnika. V primeru, da spremenimo podatke prejemnika in želimo, da se spremenijo tudi podatki naslovnika (ki se izpišejo na račun), kliknemo na ta gumb.

·      Datum - vpišemo datum izstavitve računa oziroma ga s klikom na gumb  izberemo v koledarčku. Vnos podatka je obvezen. Pri novem računu se predlaga tekoči datum. Datum mora biti znotraj knjižnega obdobja iz Nastavitev programa. S klikom na gumb  - Zapade (Alt Z na vseh poljih razen DOB od/do) je možno izračunati zapadlost. Predlaga se datum računa povečan za neto dneve kupca – prejemnika. Pri tem lahko spremenimo neto dneve za izračun zapadlosti.

·      DOB od - vpišemo datum odpošiljanja blaga ali opravljanja storitev oziroma ga s klikom na gumb  izberemo v koledarčku. Program vedno ponudi tekoči datum. Vnos podatka je obvezen. Pri novem računu se predlaga tekoči datum. S klikom na gumb  - Zapade (Alt Z samo na poljih DOB od/do) je možno izračunati zapadlost. Predlaga se datum DOB “do” (če je izpolnjeno, drugače datum DOB “od”) povečan za neto dneve kupca – prejemnika. Pri tem lahko spremenimo neto dneve za izračun zapadlosti.

·      DOB do - vpišemo datum konca obdobja odpošiljanja blaga ali opravljanja storitev oziroma ga s klikom na gumb  izberemo v koledarčku. Če je podatek izpolnjen mora biti večji ali enak datumu DOB od. Izpolni se samo pri računih za obdobne (sukcesivne) dobave.

·      Zapade - vpišemo datum zapadlosti računa oziroma ga s klikom na gumb  izberemo v koledarčku. Pri novem računu se predlaga datum računa povečan za neto dneve določene v šifrantu strank glede na nastavitve programa.

·      Dokument – vpišemo poljuben tekst, ki predstavlja vezni dokument računa. Pri novem računu se lahko predlaga iz dogodkov vnesene stranke. Če je tako določeno v šifrantu knjig dokumentov, je vnos podatka obvezen.

·      Oseba stika – vpišemo ali izberemo osebo stika, ki je pri kupcu odgovorna za posel.

·      Rabat – vpišemo odstotek rabata oziroma se pri novem računu predlaga iz šifranta strank glede na nastavitve programa. Možne vrednosti so od 0 do 100. Če se rabat spremeni na računu, ki že vsebuje vrstice, se v vseh vrsticah preračuna neto vrednost vrstic.

·      Dodatni rabati – vpišemo do štiri odstotke dodatnih rabatov. Možne vrednosti so od 0 do 100. Vnos je možen samo za tiste dodatne rabate, ki so označeni v nastavitvah programa, da se uporabljajo.

·      Cenovno področje - vpišemo šifro cenovnega področja za račun oziroma jo poiščemo v šifrantu Cenovna področja. Pri novem računu se predlaga iz šifranta strank ali iz nastavitev. Na tem mestu lahko cenovna področja tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo.

·      Jezikovno področje - vpišemo šifro jezikovnega področja za račun oziroma jo poiščemo v šifrantu Jezikovna področja. Pri novem računu se predlaga iz šifranta strank ali iz nastavitev. Na tem mestu lahko jezikovna področja tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo.

·      Denarna enota – vpišemo šifro denarne enote, v kateri želimo pripraviti račun oziroma jo poiščemo v šifrantu Denarne enote. Pri novem računu se predlaga iz šifranta strank ali iz nastavitev. Na tem mestu lahko denarne enote tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Če se na računu, ki že vsebuje vrstice, spremeni tečaj, se v vseh vrsticah preračunajo cene/vrednosti v domači valuti.

·      Datum tečaja - vpišemo datum tečaja oziroma ga s klikom na gumb  izberemo v koledarčku. Vnos podatka je obvezen. Pri novem računu se predlaga datum računa. Na osnovi šifre denarne enote in datumu tečaja, se poišče in prikaže ustrezen tečaj. Če se na računu, ki že vsebuje vrstice, spremeni tečaj, se v vseh vrsticah preračunajo cene/vrednosti v domači valuti.

·      Obračun DDV - vpišemo oznako za obračun DDV. Predlaga se iz šifranta strank (za kupca plačnika). S klikom na gumb  jo lahko tudi izberemo.

·      Oznaka I-RAČ – vpišemo oznako oziroma jo s klikom na gumb  izberemo iz seznama. Če je obračun DDV=D, sta možni vrednosti Z=davčni zavezanec in K=končni potrošnik. Če je obračun DDV=N, so možne vrednosti I=izvoz, D=druge oprostitve, N=Neobdavčljivo, E=Oproščene dobave znotraj ES, S=Druge dobave znotraj ES in T=Tristranske dobave znotraj ES. Pri novih računih se predlaga na naslednji način: Če je obračun DDV=D, se predlaga Z, če je stranka zavezanec, v ostalih primerih se predlaga K. Če pa je obračun DDV=N, se pri domačih kupcih predlaga D in pri tujih kupcih iz davčnega območja ES E in ostalih tujih kupcih I. Podatek se predlaga iz šifranta strank (za kupca plačnika). Gumb   - V vrstice (Alt C) omogoča, da se v primeru spremembe obračuna DDV in oznake I-RAČ, ti podatki kopirajo iz glave dokumenta v vse vrstice dokumenta. Pred spremembo podatkov program javi opozorilo.

Svojo odločitev moramo še enkrat potrditi, preden se podatki zamenjajo.

·      Opomba – vpišemo poljuben tekst. V primeru, da smo dokument kopirali v drug dokument ali ga kopirali iz drugega obstoječega dokumenta, se tukaj shranijo podatki o letu in številki dokumenta, datumu in času kopiranja.

·      Način dostave – vpišemo poljuben tekst kakšen bo način dostave ali izbira iz šifranta Načini dostave. Pri novem dokumentu se predlaga način dostave vnesen v šifrantu stranke prejemnika.

·      Pariteta – vpišemo ali izberemo šifro pogojev dobave iz šifranta pogojev dobav. Pri novem dokumentu se predlaga pariteta vnesena v šifrantu stranke prejemnika.

·      Trošarinsko skladišče – Označimo ali ima stranka Trošarinsko skladišče. Pri novem dokumentu se oznaka predlaga iz šifranta stranke  prejemnika. Glede na nastavitev se trošarina obračuna ali ne. Nastavitev se iz glave dokumenta predlaga na vrstice dokumenta, kjer lahko podatek za posamezno vrstico spremenimo.

·      Podatek Priponka – za nazivom podatka se prikaže ime shranjene datoteke oziroma dokumenta (kopije računa). Poleg podatka so trije gumbi:  - Izberi, omogoča ročno pripenjanje dokumenta na račun,  - Odpni, omogoča razveljavitev priponke in  - Odpri, omogoča odpiranje dokumenta v priponki.

Natisni