Verzija 2020.09.001 z dne 3.7.2020

Šifranti

 • na preglednici DDV sta dodani dve novi pooblastili, ki sta namenjeni pooblastilom za dodajanje, brisanje in spreminjanje podatkov o DDV
 • na preglednico cenika artiklov je dodan stolpec Šifra za primerjavo
 • pri uvozu cenikov je možno v primeru, da je izpolnjena šifra dobavitelja tudi posodobiti šifro dobavitelja v šifrantu artiklov
 • pri vnosu cene artikla v šifrantu artiklov smo dodali izbora Spremeni ceno šifre za primerjavo in Spremeni ceno povezane šifre, ki se obnašata enako kot pri vnosu skozi cenik artikla
 • na preglednici »Artikli – izbor – vnos količine« (F5) smo umaknili možnost vklopa/izklopa neaktivnih artiklov (sedaj se prikazujejo izključno aktivni artikli). V preglednico smo dodali nov stolpec »Status«. V kolikor preglednico aktiviramo na »nabavni« strani, se v preglednici ne prikazujejo artikli s statusom »odpoklic«. V kolikor preglednico aktiviramo na »prodajni« strani, se v preglednici ne prikazujejo artikli s statusom »razvojni«
 • odpravljene težave pri odpiranju podrejenih šifrantov (delovne postaje, delovna mesta)  kolikor smo do njih dostopali preko šifranta tehnoloških postopkov odprtega na artiklih
 • pri hitrem iskanju artiklov se po novem upošteva tudi aktivnost in varnostni sistem na oddelek in tip artikla.

 

Obračun storitev

 • na izpisu Poračuni Občin in ministrstva dopolnjen prikaz zneska Občina starš vrtec zaprt, v kolikor je sprememba dni prisotnosti v mesecu maju

Plačilni promet

 • V kolikor je znesek posamičnega plačilnega naloga > 50.000,00 Eur, program pripravi toliko nalogov glede na višino zneska za plačilo, ki ne presegajo znesek predloga 49.999,99 Eur. V zadnji nalog se zapiše preostanek do polne vrednosti originalnega zneska za plačilo.

Knjiga prejetih računov

 • urejena je knjiga dokumentov - podatki so urejeni v sklope, umaknjeni nastavitvi: verifikacija računa in privzeta št. uporabnika ddv
 • urejena je knjižna skupina - omaknjene so nastavitve: uvoz stroškov, mapa za uvoz stroškov, skupina podpisnikov

Materialno skladiščno poslovanje

 • na preglednici odjav konsignacije se v stolpcu Skladišče prikazujejo skladišča iz katerih je bilo izdano (odjavljeno) konsignacijsko blago
 • na izpisu pregled dokumentov in pregled dokumentov po analitikah je dodana opcija tiskanja vrednosti odbitnega deleža (DDV). Opcija je na voljo samo pri tiskanju prejemov

Naročila dobaviteljem in kupcev

 • Na odpremnih nalogih so lahko vrstice tudi vrstice brez serije. Kontrola na izpolnjene serije se vrši pri shranjevanju podatkov naloga in pred knjiženjem v MSP. Za artikle z vodenjem serij je obvezna in mora biti vpisana, za artikle sledljivost se dodeli '-' če serija ni vpisana. Velja tudi za API.
 • Na Zbirih odpremnih nalogov so vidni podatki o količinah tudi ko je nalog "V komisionu".
 • Pri vnosu naročil dobaviteljem je kontrola na obvezen vnos analitik, če so le-te obvezne za vrsto prometa MSP.
 • Pri pripravi osnutka naročila dobavitelju je kontrola na izpolnjenost analitik, če so le-te obvezne za vrsto prometa MSP.
 • Pri vnosu prevzema je kontrola na obvezen vnos analitik, če so le-te obvezne za vrsto prometa MSP.
 • Pri knjiženju prevzema v MSP je kontrola na obvezen vnos analitik, če so le-te obvezne za vrsto prometa MSP.
 • Pri knjiženju prevzema v TDR je kontrola na obvezen vnos analitik, če so le-te obvezne za vrsto prometa TDR.
 • Na knjiženem odpremnem nalogu, ki vsebuje skladišča pod kontrolo WMS ni več možno dodajati novih vrstic.

Večnivojski razpis proizvodnje

 • Dodana funkcija za prenos lastnosti po meri delovnih nalogov v podatkovno skladišče PBI.
 • Knjiženje – delovni nalogi; čarovnika za uvoz delovnih nalogov; spremenjena procedura uvoza v primeru serije delovnega naloga; ta se več ne polni v tabelo serij naloga ampak samo v glavo delovnega naloga.
 • Šifranti – materialne sestavnice; na funkciji »zamenjaj sestavino« smo omogočili izbor sestavov tudi preko opcije »izbor iz preglednice«.

Delovni nalogi

 • Knjiženje – delovni nalogi; za predlaganje prodajnih cen na zavihku »material in storitve« se sedaj uporablja enaka programska funkcija kot na vseh ostalih programih iCentra. Enako tudi AI metoda ModifyProjectWorkOrderDetails.

Programski vmesnik API

 • metode PostReceivingAdvice, PostPurchaseOrder, AddPurchaseOrder in ModifyPurchaseOrder so se dopolnile s kontrolo na obvezno izpolnjenost analitik, če je tako določeno v vrstah prometa MSP
 • dodana je metoda za dodajanje dodatne analitike 1 in sicer AddAnalytic1. Dopolnjena je bila tudi povezana GET metoda, da prikazuje polja, ki so bila dodana v okviru Add metode.

Kadrovska evidenca

 • Šifrant zaposleni
  • Dodano opozorilo v primeru zaposlenih, ki so dopolnili 60 let in nimajo izbrane oprostitve po 156. členu ZPIZ.
  • Urejen izračun zneska olajšave v primeru oznake olajšave B1 ali B2
  • Urejen prikaz naziva olajšave v preglednici družinskih članov v primeru oznake olajšave B1 ali B2.
 • V OLAP analizo izobraževanja je dodano polje Šifra zaposlenega.
 • V šifrant bonitet zaposlenih so dodana polja: VIN številka, nabavna vrednost, datum začetka uporabe, delodajalec zagotavlja gorivo, prevozi manj kot 500 km v privatne namene in električni pogon.
 • Dopolnjen uvoz in izvoz bonitet zaposlenih iz tekstovnih datotek.
 • Obrazci e-VEM
  • Urejeno predlaganje matične številke enote poslovnega subjekta.
  • Omogočeno urejanje datuma pričetka zavarovanja na vlogah M-2.

Obračun plač zaposlenim

 • V preglednico Krediti in odtegljaji je dodano polje Izvršba.
 • Med izvajanjem obračuna je dodano opozorilo v primeru zaposlenih, ki so dopolnili 60 let in nimajo izbrane olajšave po 156. členu ZPIZ.
 • Urejena priprava obrazca REK-1 v primeru obračuna bonitet z datumom izplačila od 01.07.2020 dalje.
 • Urejena priprava obrazca REK-1 v primeru obračuna za vrsto obračuna druga izplačila s poračunom dohodnine iz prejšnjega obračuna.
 • Evidenca prisotnosti
  • Odpravljena težava z izračunom dodatka za deljen delovni čas.

Drugi osebni prejemki

 • Urejena priprava obrazca REK-2 v primeru obračuna bonitet z datumom izplačila od 01.07.2020 dalje.

Obračun potnih nalogov

 • Urejen vnos evidenčnih stroškov v tuji denarni enoti.

Registracija prisotnosti

 • Odpravljene težave z uvozom vseh prisotnosti.
 • Urejena izbira zaposlenih med dodajanjem skupnega dogodka.
 • Urejena izbira zaposlenih med tiskanjem trenutno prisotnih zaposlenih.

mojInfo

 • V preglednico so dodana polja: datum prijave, potrjeno od in potrjeno do. Naziv stolpca Odobreno je spremenjen v status.
 • Omogočen vpogled v vse pretekle prijave odsotnosti ter preklicane dopuste.
 • Onemogočen preklic že odobrenega ali potrjenega dopusta.

Natisni