Verzija 2018.16.001 z dne 14.12.2018

Obračun plač

 • Možnost izvoza podatkov PPZ za Modro zavarovalnico
 • Pripomoček za kopiranje podatkov virov financiranja ISPAP
 • Odpravljene težave pri branju datoteke place.w-1
 • Pri premikanju stolpcev v neposrednem vnosu si program pravilno zapomni zaporedje.
 • Šifre in nazivi dodatnih analitik so dodani v dimenzije OLAP analize obračunov.

Registracija prisotnosti

 • Urejen prenos v evidenco prisotnosti v primeru neaktivnih zaposlenih z vključenim obračunom plač.

Obračun potnih nalogov

 • Nastavitve programa
  • Omogočeno določanje datuma začetka potrjevanja. Potni nalogi z datumom obračuna pred datumom začetka potrjevanja bodo postali obračunani brez pošiljanja v potrjevanje.

Dobavitelji in kupci

 • Knjiženje – Prednaročila; dopolnjeni podatki v glavi in vrsticah prednaročila. Vstopna preglednica je sedaj prikazana po vrsticah (ne več po glavah) prednaročil.
 • Knjiženje – Prednaročila; na funkciji »Odprema« dodani podatki o dejanskem artiklu (artikel s katerim lahko menjamo artikel iz prednaročila) ter dodana možnost vnosa popusta. Postopek funkcije je spremenjen; sedaj se pripravi le še odpremni nalog (prej tudi izdaja in račun).
 • Knjiženje - Odpremni nalogi; Nekoliko spremenjeno in dopolnjeno delovanje v primeru priprave zbirnih računov iz različnih knjig odprem.

Fakturiranje

 • QRD vzorec predračuna spremenjen na način, da se v primeru spremenjenih podatkov Naslovnika, to upošteva tudi na izpisu.
 • Spremenjeno knjiženje v DDVn tako, da se račun ki ima vrstice Neobdavčljivo v kombinaciji s tekstovnimi vrsticami enako v DDVn ne zapiše.

Materialno skladiščno poslovanje

 • Knjiženje
  • Predprejemi
   • Uvoz podatkov: Obdelava »Uvoz predprejema iz e-sloga Enostavni račun« je aktivna tudi na HR lokalizaciji iC.
 • Polnjenje privzetih cenikov
  • Obdelave polnjenja cenikov, ki se izvajajo ob knjiženju predprejemov »V prejem« ali preko pripomočka »Polnjenja cenika z nabavnimi cenami«, je izvajanje sedaj možno nastaviti za določene vrste prometa. V šifrantu »Vrste prometa« je nova nastavitev »Polnjenje privzetih cenikov«. Ta nastavitev je aktivna samo na vrstah prometa »Prejem« in je privzeto izpolnjena, kar pomeni, da se ceniki polnijo za vse vrste prometa, kot do sedaj. Če pa določene vrste prometa prejemov izključimo (odstranimo kljukico), pa se ob knjiženju dokumentov v tej vrsti prometa, ceniki ne bodo polnili z novimi cenami. Opomba: označba »privzeti ceniki« pomeni cenike predprejemov iz nastavitve programa.

Trgovina na drobno

 • Knjiženje
  • Gotovinska prodaja
   • »Iz dobavnice« - prenos negotovinskih dobavnic v gotovinski račun
    • Dodana možnost izbora kupca za gotovinski račun. Program je do sedaj prenesel stranko iz dobavnice, sedaj pa se to šifro stranke lahko zamenja. Zamenjava stranke je možna preko dodatnega gumb »Kupec (F4)«, kateri je aktiven, ko so dobavnice izbrane. Delovanje enako kot izbor kupca ob vnosu novega računa. Pred menjavo kupca so dodatne kontrole, ali dobavnice ustrezajo pogojem prenosa, če niso, program javi napako in okno za izbor kupca se ne odpre.

 

Večnivojski razpis proizvodnje

 • Knjiženje – delovni nalogi; podatek »prioriteta« se privzeto postavi na vrednost 0 (tudi na nalogih, ki so imeli ta podatek sedaj prazen).
 • Knjiženje – plan proizvodnje; dodana kolona »povezana šifra« artikla.
 • Izpisi – kalkulacija po standardni sestavnici; odpravljena napaka napačnega zbiranja skupne vrednosti stroška materiala.

 

Stranke

Pri Strankah je dodano, da se v primeru, ko že imamo preko Varnostnega sistema izbrano X Stranke, Preglednica: Dodaj, Spremeni, Briši, Izvoz, Uvoz ter STRANKE - editiranje Strank - zavihek Opombe in želimo omogočiti referentu, da vpiše samo Opombo, mora imeti izbrano še STRANKE – editiranje Strank - Prepoved Spremembe Opombe

V tem primeru bo lahko vpisoval samo Opombe. Na levi strani se bo na Opombah prikazal gumb Shrani opombo.

Obračun storitev

Šifranti -> Otroci -> Dopis z UPN   Dodana je možnost izpisa dopisa brez naziva. V kolikor obkljukamo Dopis brez naziva, lahko izpišemo UPN brez zneska ter naslovnika.

Osnovna sredstva

Osnovna sredstva in DI - OLAP - Pregled drobnega inventarja po izbiri
Urejeno prikazovanje podatkov v OLAP analizi.

Osnovna sredstva in DI - Izpisi - Obračun amortizacije
Urejeno prikazovanje podatkov v primeru izbrane nastavitve - zaporedje Konto, SM

Davek na dodano vrednost - N

 • Združeno okno za opozorilo in vnos stranke pri knjiženju obračuna DDV-ja, ko se uporabljajo saldakontni konti.
 • Pripomoček za ponovno povezovanje računov - urejen izgled preglednice.

Dvostavno knjigovodstvo

 • Dnevne obdelave - Kompenzacije - Kompenzacije -vnesi zapis
 • Dnevne obdelave - Plačevanje - Dodana je kontrola, ki v primeru zapiranja več dokumentov javi opozorilo, če pride pri zapiranju do napake.
 • Urejeno prikazovanja odprtih zneskov v povezavi z nalogi in izpiski.
 • Šifranti - Šifranti DK - Konti
 • Urejeno opozorilo vprimeru, da evidenčni konto ni enak rednemu.

Prejeti računi

 • Javna naročila in drugo - Javna naročila in drugo
 • Urejen prikaz opisa v stolpcu predvidene realizacije.
 • Urejeno delovanje zaklepa povezave med prejetim računom in prejemom. Ko naredimo povezavo, se lahko zaklepajo za urejanje izključno prejemi ostale povezave pa ne (predprejemi, odvisni stroški).
 • Urejena je težava pri uvozu eSlog dobropisov tako, da se na zavihek DDV podatki zapišejo z minus predznakom.

WEB.API

Nove metode:

 • Add CustomerTypeOfIssuingDocuments - Metoda za dodajanje načina izstavitve dokumentov za stranko.
 • Delete CustomerTypeOfIssuingDocuments - Metoda za brisanje nastavitev načina izstavitve dokumentov za stranko.
 • AttachDocument - Metoda za pripenjanje dokumenta eRegistratorja v fascikel
 • GetStockASAP_UF - metoda za pridobivanje trenutne proste zaloge (uni&forma)
 • GetStockFuture_UF - metoda za pridobivanje prihodne razpoložljive zaloge (ini&forma)

 

Dodelave:

 • Add Journal - Zapis konta na vrstici DDV, ko je ta povezana z vnosom v DK, vendar samo v primeru, ko gre za stopnjo davka višjo od 0.
 • Get IncomingInovice - Možnost filtriranja rezultatov brez paginacije, urejeno fiksno sortiranje rezultatov.
 • GetItems - odpravljene težave zaradi katerih je metoda v določenih primerih vračala le 100 artiklov.

ePoštar

 • dodali smo novega ponudnika storitev WEB Stranke s stotitvijo Sprememba osnovnih podatkov stranke. Storitev se izvaja po razporedu in omogoča samodejno posodobitev nazivov in naslovov slovenskih pravnih oseb s podatki iz javne baze strank (WEB Stranke).

 

Sociala, zdravstvo in obračun

 • Sociala
  • Stanovalec – zavihek Namestitev: Urejeno, da se dodatki na sobe pravilno prikazujejo.
 • Zdravstvo
  • Zdravstveni karton: V osnovnih podatkih je dodana nastavitev, s katero lahko onemogočimo števec pregledov. Nastavitve – Osnovni podatki – zavihek Dodatno – Viden pregled na zdravstvenem kartonu
  • Poslovanje z zdravili – Zaloga zdravil: Na formo dodan stolpec Doza. Podatek se črpa iz Zdravstvo – Zdravstveni karton – Terapije
  • Poročila -  Plan dela: urejeno, da se na poročilo zapiše celotno besedilo zapisano v Zdravstvo – Zdravstveni karton – Načrtovani posegi.
 • Delo
  • Fizioterapija – Plan: Urejeno, da se na izpis poročila Plan fizioterapije izpišejo le storitve aktivnih uporabnikov. V kolikor izpis omejimo na daljše obdobje in je uporabnik v tem času dom zapustil, se na izpis zapiše datum do katerega je bila storitev aktivna (do datuma zaključka dogovora).
  • Delovna terapija – Poročila – Plan: Urejeno, da se na izpis poročila Plan delovne terapije izpišejo le storitve aktivnih uporabnikov. V kolikor izpis omejimo na daljše obdobje in je uporabnik v tem času dom zapustil, se na izpis zapiše datum do katerega je bila storitev aktivna (do datuma zaključka dogovora).
 • Obračun
  • Sociala – Pošiljanje računov:
   • Urejeno, da se v datoteki za trajnike zapiše pravi datum soglasja za SEPA direktno obremenitev.
   • Za pošiljanje računa v vednost po e-pošti dodana nova možnost pošiljanja preko Outlooka. Nastavitev je potrebno aktivirati v Nastavitve – Osnovni podatki – Sporočanje – Uporabi Outlook. Podatkov v spodnjih okencih v tem primeru ni potrebno izpolnjevati.
  • Zdravstvo – ZZZS datoteke: Pri ročni pripravi obračuna zdravstvene nege so napake nadomeščene s smiselnimi opozorili.

 

mojINFO

 • Nov, poenoten izgled na vseh treh modulih: Evidenca prisotnosti, Prijava odsotnosti in Kadrovski dokumenti
 • Evidenca prisotnosti
  • poenostavljen vnos
  • izboljšan pregled salda
  • možnost pošiljanja ur za izbrani mesec, kot iz registracijskega terminala

 

Natisni