Kontni plan

V kontni plan vnašamo konte. Okvirni kontni plan je določen z računovodskimi standardi oz. Zakonom o računovodstvu. Pri vnosu novega konta moramo izpolniti sledeče podatke:

Šifra – šifra je numerični podatek in predstavlja številko konta.

Naziv – vnesemo naziv konta.

Vrsta konta – izbiramo med glavno knjigo, stroškovno, kupci in dobavitelji.

Glavna knjiga – predstavlja navaden finančni konto.

Stroškovno – predstavlja stroškovni konto, na katerega lahko vežemo analitike. Na vsak stroškovni konto lahkovežemo 4 tipe analitik: SM, SN, Referent in Nalog.

Kupci – predstavlja saldakontni konto in sicer konto kupcev (12..).

Dobavitelji – predstavlja saldakontni konto in sicer konto dobaviteljev (22..).

Stran knjiženja – izbiramo med breme, dobro, oboje, se ne knjiži. Strankam priporočamo, da vnesejo stran knjiženja glede na naravo konta (npr. stroški v breme, prihodki v dobro).

Stran knjiženja rač. - izbiramo med breme, dobro, ni računov.

Oznaka SM, SN, Referent in Nalog – v primeru, da na določenem kontu to polje označimo s kljukico, bo program vsakokrat na ta konto zahteval analitiko. Analitiko lahko vežemo na konte, ki so označeni kot Stroškovno, Kupec ali Dobavitelj.

Prenos v novo leto – z znakom v okencu določimo ali se saldo konta prenaša v novo leto. Če v tem okencu ni oznake, pomeni, da se saldo konta ne bo prenašal v novo leto (se bo zapiral), zato moramo v naslednjem polju vpisati konto, na katerega se bo prenesel saldo konta, ko bomo le-tega zapirali.

Konto zapiranja – če polje prenos v novo leto pustimo prazno se nam to polje aktivira in vanj vpišemo konto zapiranja razreda. To polje nam pride v poštev pri kontih razreda 4 in razreda 7, katerih saldo se ne prenaša v novo leto.

Devizni konto – če polje označimo s kljukico, se nam aktivira cel sklop podatkov, povezanih z deviznim poslovanjem. Običajno tako označimo konte terjatev in obveznosti do tujih pravnih oseb.

Šifra tečajne liste v breme in v dobro – določimo šifro tečajne liste, iz katere bo program črpal podatke o tečajih.

Vrsta tečaja – določimo kateri tečaj naj nam program jemlje iz izbrane tečajne liste, izbiramo lahko med nakupnim, srednjim in prodajnim.

Stran tečajnih razlik plačila - stran je določena.

Konto pozitivnih in negativnih tečajnih razlik – vpišemo ustrezen konto iz kontnega plana.

Vrsta knjige DDV – v primeru, da je program DK povezan s programom DDV, moramo pri Vrsti knjige DDV določiti ali je to knjiga P-RAČ (knjiga prejetih računov) ali knjiga I-RAČ (knjiga izdanih računov). To polje običajno izpolnimo pri kontih terjatev in obveznosti, kajti predpisan postopek knjiženja je tak, da se najprej knjiži obveznost ali terjatev (ti konti odpirajo davčno knjigo), na kar se nam odpre davčna knjiga in ko se vrnemo nazaj v DK dodamo še protivknjižbe.

Stran odpiranja – vpišemo stran knjiženja, na podlagi katere se nam bo odprla davčna knjiga. Npr. pri knjigi prejetih računov izberemo v dobro. To pomeni, da se nam bo davčna knjiga odpriala takrat, ko bomo knjižili račun v dobro in ne pri knjiženju plačil.

Evidenčno knjiženje – nastavitve kontov so pojasnjene v poglavju o evidenčnem knjiženju.

Konto konsolidacije, konto ES, kotno tujca – pripravljeno za izdelavo konsolidacijske bilance, za pripravo izkazov za ES, ter za posebno bilanco za tujega lastnika.

Natisni