Primer knjiženja plačil

Ekran za vnos plačil je enak kot tisti v katerega vnašamo račune. Da knjižimo plačila povemo s tem, ko izberemo ustrezni dogodek.

·      Leto – program predlaga leto iz nastavitev.

·      Obdobje – izberemo obdobje v katero želimo poknjižiti plačilo.

·      Dogodek – pri knjiženju plačil izberemo dogodek, ki ima pod vrsto  vknjižbe določeno P-Plačilo. Na podlagi pravilno izbranega dogodka se nam odprejo okna, katere moramo izpolniti med samim knjiženjem.

·      Konto – izberemo konto dobavitelja ali kupca, odvisno kaj bomo knjižili.

·      SM, SN, Referent, Nalog – polja se odprejo glede na nastavitve konta. Pri knjiženju plačil podatka ni potrebno vpisovati, saj ga privzame iz knjižbe – računa, ki ga zapiramo.

§ Stranka – izberemo stranko, od katere smo dobili plačilo oz. kateri plačujemo. S tipko F11, nas program avtomatsko prenese na polje veza.

§ Datum – vpišemo datum izpiska - plačila.

·      Opis – pod opis običajno vnašamo številko bančnega izpiska.

·      Dokument – pri knjiženju plačil je običajno to polje prazno.

·      Veza – S klikom na gumb  se nam na ekranu prikažejo odprte postavke izbrane stranke, in v primeru, ko polje stranka pustimo prazno, se nam prikažejo vse odprte postavke. Izberemo tisto ki jo želimo zapirati in program nam celoten znesek odprte postavke vpiše v polje znesek (breme ali dobro), odvisno od tega kaj zapiramo. Če postavko zapiramo za manjši znesek ga lahko ustrezno popravimo. V primeru, da računa ne zapremo v celoti, nam za razliko ostane račun še vedno med odprtimi postavkami. S klikom na gumb , ki se nahaja poleg veze, lahko z enim plačilom zapiramo več računov hkrati. Odpre se nam  preglednica odprtih postavk stranke za katero knjižimo plačila, vpišemo znesek plačila, ter v polje V Izbiro damo kljukico, za račune, ki jih želimo zapreti. Ko označimo vse račune, pritisnemo izberi in ponovno smo v razpredelnici posrednega ali neposrednega knjiženja.

·      Znesek v breme ali dobro – vpišemo znesek plačila, če knjižimo preko veze, nam program avtomatsko ponudi znesek računa, ki ga zapiramo.

Natisni