Verzija 2020.02.001 z dne 7.2.2020

Dvostavno knjigovodstvo

 • Dnevne obdelave – Opominjanje
  • Če je vsota zneskov terjatev negativna (npr. dobropis je višji kot račun), program opomina ne pripravi in javi sporočilo: 'Stranka ima na izbranih kontih negativni saldo terjatev.'

Obračun obresti

 • Na dnu preglednice 'Obračuni' je dodan seštevek stolpca 'Znesek plačila'.

Obračun storitev

 • Pri obračunu storitev je dodan konto za 5% davek posebne nižje stopnje (zavihek Konti), ki se nato prikazuje na samem obračunu ter če račun izdaja zavezanec za DDV se izvozi v DK in DDVN.

Odjave obrokov

 • Omogočeno je minimiziranje Odjave obrokov v start vrstico ter zapiranje preko gumba Zapri.

Osnovna sredstva

 • Popravljeno, da v kolikor se v windows  nastavitvah zaslona nastavi velikost besedila, aplikacij na več kot 100%, ta nastavitev ostane tudi v modulu osnovnih sredstev po izdelavi izpisov.
 • Odpravljena napaka, da se pri odtujenih osnovnih sredstvih lahko izpiše kartico osnovnih sredstev ter nemoteno pogleduje v zavihek Spremembe.

Plačilni promet

 • V nastavitvah programa je umaknjen zavihek 'APP'. Nastavitve 'Uvoz izpiskov' in 'Obvezen vnos' (za SM, SN in tip naloga) so sedaj dostopne v zavihku 'Povezave'.
 • Status 'poslani nalogi' je urejen tako, da bo prikazoval le tiste PP naloge, ki imajo izpolnjen datum predloga in istočasno še nimajo datuma plačila. Slednji se prikazujejo v statusu 'plačani nalogi'.
 • Na zbirnem nalogu so urejeni zapisi naslednjih podatkov:
  • referenca nalogodajalca se tvori po modelu SI00-šifra stranke-zaporedna št. naloga
  • referenca prejemnika se tvori po modelu SI00-zaporedna št. naloga
  • namen plačila (tekst) prepiše namene plačila vseh izvirnih nalogov
  • vsi zgornji podatki se enako zapišejo v datoteke ISOSEPA.

Kadrovska evidenca

 • Družinski člani
  • Urejena izbira v spustnem meniju oznaka olajšave. Šifra B na obstoječih zapisih je samodejno spremenjena v B1.
 • Dogodki
  • Omogočeno odpiranje zapisa spremembe zaposlenega neposredno iz dogodka, ki ima povezavo s spremembo.
 • Odločbe o dopustu
  • Omogočeno tiskanje novega vzorca odločbe o letnem dopustu, ki uporablja skupne nastavitve glave in noge.
  • Omogočeno tiskanje odločb o dopustu samo za zaposlene, ki nimajo vpisanega naslova elektronske pošte.
  • Določanje gesla za zaklepanje odločb o dopustu v primeru pošiljanja po elektronski pošti je usklajeno z načini zaklepanja obračunskih listov.
 • Obrazci e-VEM
  • Odpravljena težava na gumbu potrdi na obrazcih M-12.

Obračun plač

 • Urejen obračun prispevka za PIZ na plače v primeru olajšave za zaposlene, ki so dopolnili 60 let starosti.
 • eBOL
  • Omogočena kontrola neobračunanih eBOL med izvajanjem obračuna plače.
  • Urejen prikaz opozorila s številom neobdelanih eBOL ob vstopu v program.
  • V naziv datoteke s PDF vizualizacijo eBOL je dodana šifra zaposlenega.
  • Onemogočen vnos obdobja daljšega od 50 dni v primeru ročnega pridobivanja podatkov.
  • Urejeno iskanje v preglednici evidenca odsotnosti.
 • Obračun plač
  • Omogočen obračun odtegljajev brez vpliva na znesek za izplačilo.
 • OLAP analiza obračunov
  • V analizo sta dodana podatka Brez izplačila in Brez izplačila odtegljaji.
 • OLAP analiza obračunskih vrstic
  • V analizo je dodan podatek Brez izplačila.
 • Potrjevanje dopustov
  • V primeru tiskanja obrazca za prijavo planiranih dopustov ali seznama prijavljenih terminov odsotnosti se upošteva organizacijska struktura organizacije.
  • V preglednico so dodana polja: šifra potrjevalca, naziv potrjevalca in datum potrjevanja.
 • Prenos v dvostavno knjigovodstvo
  • Urejena priprava vrstic PPZ.
 • Evidenca prisotnosti
  • Urejeno upoštevanja urnika zaposlenega pri tiskanju kontrolnega pregleda viška ur.

Registracija prisotnosti

 • Urejen prenos podatkov neaktivnih zaposlenih v evidenco prisotnosti.
 • Urejeno veriženje dogodkov v določenih kombinacijah prehoda med izmenami.

Dohodnina

 • Družinski člani
  • Izbira v spustnem meniju oznaka olajšave je usklajena z izbiro na zavihku družinski člani v šifrantu zaposlenih. Šifra B na obstoječih zapisih je samodejno spremenjena v B1.

Drugi osebni prejemki

 • Šifrant vrste izplačil
  • V spustnem meniju REK1 je omogočena izbira B014 Boniteta  - uporaba osebnega avtomobila.
 • Urejeno zaokroževanje pri izračunu neto prejemka.

Fakturiranje

 • Vse pripravljene hrvaške e-račune (Moj eRačun, elektronska pošta, datoteka) smo prilagodili standardu UBL 2.1 EN16931 (FINA).
 • Uredili smo pripravo hrvaških e-računov z obrnjeno davčno obveznostjo.
 • V nastavitvah modula je umaknjena nastavitev "Knjiži na zadnji dan obdobja" zaradi zagotavljanja enovite priprave temeljnice glede na datume iz izdanega računa.
 • V nastavitvah knjiženja je dodana nastavitev Konto pasivnih časovnih razmejitev prihodka. V primeru daljšega obdobja dobave se prihodki računa ustrezno razmejijo na več obdobij.

Naročila dobaviteljem in kupcev

 • Na Naročila kupcev in odpremnih nalogih v primeru konsignacije dodana možnost vnosa podatkov za prenos blaga v okviru skladiščenja na odpoklic. Podatki se ustrezno prenašajo v Odpremne naloge in Prenos MSP.
 • V šifrant knjig naročil smo za naročila dobaviteljem dodali nastavitev za kontrolo dokumenta.
 • Če je za knjig naročil izbrana kontrola dokumentov, se le-ta kontrolira za prevzeme v okviru leta in dobavitelja.

Materialno skladiščno poslovanje

 • Knjiženje
  • Promet
   • Prenos med skladišči
    • Če so na dokumentu prenosa izpolnjeni podatki za prenos blaga v okviru skladiščenja na odpoklic, se ti podatki prikažejo na zavihku »Splošno«. Te podatke na samih dokumentih prenosa ni možno vnašati ali popravljati, ti vnosi se izvajajo samo v odpremnih nalogih kupcev v modulu »Dobavitelji in kupci«.
   • Dokumenti, ki so bili v Materialno skladiščno poslovanje knjiženi iz modula »Dobavitelji in kupci« ni možno dopolnjevati ali popravljati. Vse željene spremembe je potrebno izvajati na izvoru takega dokumenta.
  • Predprejem
   • Poročanje Intrastat - prejemi
    • Za dokumente z vrsto posla »21 - Vračilo blaga« se ustreznim podatkom o masah, količinah in zneskih v pripravljenih datotekah obrne predznak. To pomeni, da se npr. količina, ki je bila na dokumentu prejema (vračila) zapisana z minus predznakom, pošlje v pozitivni vrednosti.

Trgovina na drobno

 • Knjiženje
  • Prejem
   • Na dokumente prejema dodana možnost pripenjanja priponk in dodajanja fasciklov.
   • Tiskanje nalepk
    • Pri tiskanju nalepk iz dokumentov je nova možnost izbora »uvoz iz ročnega terminala«. Če izberemo to opcijo, potem se v preglednico pripravljenih nalepk ne napolnijo artikli iz dokumenta, temveč se podatki lahko uvozijo iz ročnih terminalov. Uvoz podatkov šifer in količin iz ročnega terminala poteka standardno na podlagi nastavitev ročnih terminalov v nastavitvah programa. Opcija uvoza artiklov za tiskanje nalepk je možna tudi v primerih, ko se v preglednico prenesejo artikli iz dokumenta ali ko ročno vnašamo šifre artiklov.
   • Poročanje Intrastat - prejemi
    • Za dokumente z vrsto posla »21 - Vračilo blaga« se ustreznim podatkom o masah, količinah in zneskih v pripravljenih datotekah obrne predznak. To pomeni, da se npr. količina, ki je bila na dokumentu prejema (vračila) zapisana z minus predznakom, pošlje v pozitivni vrednosti.

Dobavitelji in kupci

 • Naročila kupcev – prenos naročil v delovne naloge; na obdelavi prenosa naročil kupcev v delovne naloge smo sedaj dodali tudi možnost prenosa vrstic naročila, ki v delovne naloge še niso bile prenesene (prej smo lahko prenesli le celotno naročilo).

Večnivojski razpis proizvodnje

 • Šifranti – materialna sestavnica; odpravljeno javljanje »neobstoječa sestavina« v primeru uporabe numerične šifre artikla.
 • Knjiženje – delovni nalogi; na preglednici delovnih nalogov se vrstica na kateri se nahajaš obarva.
 • Knjiženje – delovni nalogi – dokumentacija; na tiskanju preko »dokumentacija« so odpravljene težave, ki so onemogočale tiskanje pdf prilog delovnega naloga.
 • Knjiženje – delovni nalogi – nalepke; na preglednici artiklov, ki se odpre ob tiskanju nalepk delovnih nalogov smo dodali opcijo »ohrani vrstni red iz preglednice«. V kolikor je opcija vklopljena, je vrstni red tiskanja nalepk tak, kot je vrstni red v preglednici pred tiskanjem.
 • Kooperacija – kontrola količin prevzema iz kooperacije; dodali smo možnost nastavitve kontrole količin prevzema iz kooperacije:
  • Nastavitve – nastavitve programa; dodali smo nov zavihek »Kooperacija«, iz zavihka »Splošno« smo vanj preselili vse nastavitve vezane na tehnološko spremljanje kooperacije.
  • Nastavitve – nastavitve programa; na zavihek »Kooperacija« smo dodali novo nastavitev »Kontrola količine prevzema«. Možne nastavitve: N – ni kontrole, O – opozorilo, B – blokada (prevzeta vrednost N).

Knjiženje – kooperacija – prevzemanje iz kooperacije; glede na nastavitev omenjeno v prejšnji alineji program (ne)preverja ali blokira vnos (skupne) količine prejema, ki je večji od izdane količine kooperantu.

 • Kooperacija – zapiranje vrstice izdaje kooperacije; dodali smo možnost zapiranja posamezne vrstice izdaje v kooperacijo:
  • Zapiranje izvedemo preko gumba »Zaključi vrstico«, ki se nahaja nad preglednico vrstic izdaje. Zaprtih vrstic se ne more urejati/spreminjati.
  • Na »podrobnostih« operacije je dodana kolona »Zaprta v.« v kateri se (da/ne) prikazuje podatek ali je vrstica izdaje zaprta preko gumba »zaključi vrstico«.
  • Na izpisu kartice kooperacije smo dodali podatek (kolono »zv«), ki prikazuje ali je vrstica izdaje zaključena preko gumba »zaključi vrstico«. Na prikazu kartice v preglednice, je na drugem nivoju preglednice dodana kolona »Zaprta v.« v kateri se (da/ne) prikazuje podatek ali je vrstica izdaje zaprta preko gumba »zaključi vrstico«.
  • Na stanju kooperacije se operacija, ki je zaprta preko gumba »zaključi vrstico« smatra kot operacija brez stanja. Predčasno zaključena količina je razvidna v podatku (koloni) »Zaključeno op.«.

Delovni nalogi

 • Knjiženje – delovni nalogi; odpravljene težave pri izstavitvi računa na podlagi delovnega naloga.

Obvladovanje kakovosti

 • Kontrola – Certifikatna listina
 • V certifikatno listino je dodan zavihek »Karakteristike«

Natisni